Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Química


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Química bàsica
Química  (3103G00040)
Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.
B 9 A A
Mòdul: Biologia bàsica
Biologia  (3103G00041)
Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Origen i evolució dels éssers vius. Biodiversitat i filogènia. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions i ecosistemes
B 9 A A
Mòdul: Matemàtiques bàsiques
Matemàtiques  (3103G00042)
Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.
B 9 A A
Mòdul: Física bàsica
Física  (3103G00043)
Escales. Dimensions. Anàlisi vectorial. Cinemàtica i Dinàmica. Gravitació Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de Sòlids. Fluids. Hidrostàtica. Hidrodinàmica. Electricitat. Electrostàtica. Magnetisme. Camp magnètic. Inducció magnètica. Magnetisme en la matèria. Ones. Equació d'ones. Òptica física. Polarització. Interferència i difracció. Òptica lineal. Lents. Radioactivitat. Materials radioactius.
B 9 A A
Mòdul: Geologia bàsica
Geologia  (3103G00044)
Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.
B 6 A A
Mòdul: Tècniques científiques integrades
Tècniques científiques integrades I  (3103G00001)
Seguretat en l'ús de productes químics. Símbols i pictogrames de perillositat. Frases R i S Organització del laboratori i seguretat. Emmagatzemament de productes. Gestió de residus de laboratori. Actuacions en cas d'emergència. Risc biològic al laboratori. Riscs i seguretat en el treball de camp Fonts d'informació científica. Recerca d'informació científica. Com citar informació científica. Propietat intel•lectual de la informació. Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi exploratòria estadística univariant de dades. Anàlisi exploratòria estadística bivariant de dades. Els recursos estadístics dels programes de programari lliure com R, G-Stat i altres de similars i/o de Microsoft Office Excel.
B 6 A A
Tècniques científiques integrades II  (3103G00002)
El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.
B 6 A A
Tècniques científiques integrades III  (3103G04065)
Es pretén que l'alumne desenvolupi habilitats en el disseny experimental bàsic i en la recerca d'informació necessària per a dur a terme les tasques de laboratori. Es recolliran i interpretaran dades experimentals i es manipularà la instrumentació i el material propis d'un laboratori químic. Serà fonamental el correcte ús dels elements de protecció personal. Es treballarà l'elaboració d'informes de laboratori.
B 6 A A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Termodinàmica
Termodinàmica bàsica  (3103G00068)
Termodinàmica Bàsica. Fonaments generals de termodinàmica química.
OB 3 A 1
Termodinàmica química i estadística  (3103G04005)
Equilibri químic. Equilibri de fases i sistemes d'un sol component. Dissolucions ideals i reals. Propietats coligatives. Distribució de Boltzmann. Funció de partició canònica. Càlcul estadístic de funcions termodinàmiques.
OB 3 A 1
Mòdul: Química quàntica i espectroscòpia
Química quàntica i espectroscòpia  (3103G04055)
Postulats de la mecànica quàntica. Sistemes senzills. Àtoms hidrogenoides. Àtoms polielectrònics. Molècules Diatòmiques. Molècules Poliatòmiques. Mètode de Huckel. Bases de l'espectroscopia. Interacció matèria-Radiació. Espectroscopia molecular. Espectroscopia Ramana. Espectres electrònics. Espectres de ressonància magnètica nuclear i d'espin.
OB 6 A 2
Mòdul: Química dels elements
Química dels elements  (3103G04056)
Característiques dels elements dels blocs s i p, i dels seus compostos: enllaç i propietats. Característiques generals dels composts dels elements dels blocs d i f.
OB 6 A 2
Mòdul: Química dels compostos orgànics
Química dels compostos orgànics  (3103G00046)
Estructura i propietats dels composts orgànics. Isomería i estereoisomeria. Reactivitat. Mecanismes de les reaccions orgàniques. Alcans, alquens, alquins i aromàtics. Derivats halogenats. Alcohols, èters i fenols. Composts nitrogenats. Aldehids i cetones. Àcids carboxílics i derivats. Composts difuncionals.
OB 6 A 2
Mòdul: Introducció en l'experimentació en síntesi química
Introducció en l'experimentació en síntesi química  (3103G04058)
Aplicacions de tècniques bàsiques usades en síntesi . Reflux, extracció, filtració, destil•lació, cristal•lització, cromatografia.
OB 6 A 2
Mòdul: Enginyeria química
Mètodes numèrics  (3103G04006)
Errors i aproximacions. Zeros de funcions. Interpolació de funcions. Integració i derivació numèriques. Integració numèrica d'equacions diferencials. Sistemes lineals.
OB 3 A 1
Experimentación en enginyeria química  (3103G04008)
Aplicació pràctica de reactors químics i cinètica de reacció. Transmissió de calor i de matèria. Circulació de fluids.
OB 3 A 2
Enginyeria química  (3103G04009)
Balanços de matèria i energia. Principis per al disseny de reactors químics. Mecanismes de transport (molecular i convectiu). Operacions unitàries. Exemples de processos de la indústria química.
OB 6 A 2
Mòdul: Bioquímica
Bioquímica  (3103G00004)
Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.
OB 6 A 1
Experimentació en bioquímica  (3103G00005)
Introducció a l'experimentació en bioquímica.
OB 3 A 1
Mòdul: Química analítica
Principis de química analítica  (3103G04011)
Principis de la Química Analítica. El procès analític. Tractament estadístic de les dades analítiques. Aspectes qualitatius. Volumetries àcid-base. Volumetries de formació de complexos. Volumetries de precipitació. Mètodes gravimètrics d'anàlisi. Volumetries Redox. Introducció a les tècniques instrumentals.
OB 6 A 1
Introducció a l'experimentació en química analítica  (3103G04012)
Identificació d'espècies químiques. Aplicacions de les tècniques volumètriques i gravimètriques d'anàlisi . Aplicacions de l'espectroscòpia UV vis.
OB 3 A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top