Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Ciències Ambientals


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Química bàsica
Química  (3103G00040)
Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.
B 9 A A
Mòdul: Biologia bàsica
Biologia  (3103G00041)
Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Origen i evolució dels éssers vius. Biodiversitat i filogènia. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions i ecosistemes
B 9 A A
Mòdul: Matemàtiques bàsiques
Matemàtiques  (3103G00042)
Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.
B 9 A A
Mòdul: Física bàsica
Física  (3103G00043)
Escales. Dimensions. Anàlisi vectorial. Cinemàtica i Dinàmica. Gravitació Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de Sòlids. Fluids. Hidrostàtica. Hidrodinàmica. Electricitat. Electrostàtica. Magnetisme. Camp magnètic. Inducció magnètica. Magnetisme en la matèria. Ones. Equació d'ones. Òptica física. Polarització. Interferència i difracció. Òptica lineal. Lents. Radioactivitat. Materials radioactius.
B 9 A A
Mòdul: Geologia bàsica
Geologia  (3103G00044)
Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.
B 6 A A
Mòdul: Tècniques científiques integrades
Tècniques científiques integrades I  (3103G00001)
Seguretat en l'ús de productes químics. Símbols i pictogrames de perillositat. Frases R i S Organització del laboratori i seguretat. Emmagatzemament de productes. Gestió de residus de laboratori. Actuacions en cas d'emergència. Risc biològic al laboratori. Riscs i seguretat en el treball de camp Fonts d'informació científica. Recerca d'informació científica. Com citar informació científica. Propietat intel•lectual de la informació. Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi exploratòria estadística univariant de dades. Anàlisi exploratòria estadística bivariant de dades. Els recursos estadístics dels programes de programari lliure com R, G-Stat i altres de similars i/o de Microsoft Office Excel.
B 6 A A
Tècniques científiques integrades II  (3103G00002)
El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.
B 6 A A
Tècniques científiques integrades III  (3103G03082)
Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.
B 6 A A
Química  (3103G00040)
Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.
B 9 A A
Matemàtiques  (3103G00042)
Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.
B 9 A A
Física  (3103G00043)
Escales. Dimensions. Anàlisi vectorial. Cinemàtica i Dinàmica. Gravitació Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de Sòlids. Fluids. Hidrostàtica. Hidrodinàmica. Electricitat. Electrostàtica. Magnetisme. Camp magnètic. Inducció magnètica. Magnetisme en la matèria. Ones. Equació d'ones. Òptica física. Polarització. Interferència i difracció. Òptica lineal. Lents. Radioactivitat. Materials radioactius.
B 9 A A

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Bases científiques del medi natural
Zoologia  (3103G00015)
Coneixements bàsics en zoologia. Fonaments de l'organització i el desenvolupament animal, anatomia comparada i sistemàtica, així com de diversitat, filogènia i ecologia dels grans grups animals. Fonaments de zoologia aplicada.
OB 6 A 1
Botànica  (3103G00017)
Bases d'organització vegetal. Principals tipus estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Bases per a la descripció de la vegetació.
OB 6 A 2
Pràctiques de botànica  (3103G00064)
Bases d'organització vegetal. Principals tipus estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Bases per a la descripció de la vegetació.
OB 3 A 2
Pràctiques de zoologia  (3103G00065)
L'estudiant haurà de desenvolupar la correcta manipulació i observació dels exemplars, el reconeixement d'estructures, la classificació mitjançant claus dicotòmiques i la identificació visual d'espècies singulars de fauna.
OB 3 A 1
Processos i recursos geològics  (3103G03004)
Processos geològics externs i formes. Recursos geològics.
OB 3 A 1
Pràctiques de processos i recursos geològics  (3103G03005)
Processos petrogenètics. Processos interns. Processos externs. El terra. Jaciments minerals i roques industrials. Recursos geoenergètics. Geologia regional.
OB 3 A 1
Meteorologia i climatologia  (3103G03010)
L'atmosfera. Descripció. Origen i composició. Estructura vertical. Fenòmens dinàmics, termodinàmics, i microfísics que ocorren en l'atmosfera. Circulació general atmosfèrica. Patrons sinòptics. Situacions sinòptiques i típiques. El sistema climàtic. Bases bio- geo -físic-químiques. Els climes de la Terra. Índexs climàtics. El clima mediterrani i el clima a Catalunya
OB 3 A 2
Pràctiques de meteorologia i climatologia  (3103G03011)
Variables meteorològiques. Anàlisi i interpretació de mapes sinòptics. Simbologia. Tipus de masses d'aire. Tècniques d'observació i instrumentació. Observació de núvols. Anàlisi i tractament de dades meteorològiques. Anàlisis climàtics. Radiació i energia. Factors d'influència climàtica. Classificació climàtica bàsica. Anàlisi de casos pràctics. Discussió a partir de documents científics.
OB 3 A 2
Hidrogeologia  (3103G03012)
El cicle hidrològic i els recursos hídrics. Balanç de massa en una conca. Hidrologia superficial: règim de cabal i risc de desbordament. Hidrologia subterrània: fluix subterrani i captació d'aigua. Qualitat de l'aigua en rius i aqüífers. Aspectes hidrològics d'interès ambiental: cabal de manteniment, contaminació puntual i difusa del mitjà hidrològic, intrusió marina, pressions i impactes a sobre dels recursos: sobreexplotació i vulnerabilitat.
OB 3 A 2
Pràctiques de hidrogeologia  (3103G03013)
Balanç hídric d'una conca. Estudi i definició d'aqüífers. Realització de piezometries i interpretació de dades piezomètriques. Anàlisi i interpretació de dades hidroquímicques. Hidràulica de les captacions.
OB 3 A 2
Mòdul: Ciencies socials, econòmiques i jurídiques
Medi ambient i societat  (3103G03014)
L’assignatura te com a objectiu introduir l’alumnat en els grans temes que articulen la reflexió i la pràctica professional a l’entorn de la relació societat medi i de la seva plasmació territorial, a diverses escales.
OB 3 A 2
Economia  (3103G03015)
Introducció a l’economia. Economia aplicada al medi ambient.
OB 3 A 1
Legislació ambiental  (3103G03016)
Administracions i institucions públiques. Normativa ambiental.
OB 3 A 1
Cartografia  (3103G03017)
Introducció als diferents tipus de documents cartogràfics, als conceptes fonamentals en cartografia i a l'elaboració de mapes.
OB 3 A 1
Mòdul: Matèries instrumentals
Estadística  (3103G00045)
Teoria de la probabilitat. Inferència estadística. Experiments amb un únic factor. Models lineals. Contrastos no paramètrics. Anàlisi descriptiva multivariant aplicada a la experimentació biològica.
OB 6 A 2
Enginyeria ambiental  (3103G03019)
Balanç de matèria. Balanç d'energia. Aplicació a processos ambientals i instal·lacions.
OB 3 A 2
Pràctiques d'enginyeria ambiental  (3103G03020)
Aplicació dels balanços de matèria i energia en instal•lacions experimentals.
OB 3 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top