Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Història de l'Art


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Crèdits bàsics comuns de facultat
Comunicació oral i escrita  (3102G00001)
Aquesta assignatura té com a objectiu donar competències en la lectura crítica dels textos, l'escriptura de textos acadèmics i creatius --tant en en format tradicional com electrònic-- i l'expressió oral.
B 12 A A
B A
C A
D A
E A
L’evolució de les societats humanes  (3102G00002)
Introducció a l'evolució de les societats humanes des d'un punt de vista interdisciplinar. Es proposa d'introduir als estudiants en els continguts i conceptes que són essencials per analitzar una societat humana en qualsevol moment del temps i les implicacions territorials que tal evolució suposa. Això inclou l'anàlisi de les grans qüestions que tenen plantejades avui les societats contemporànies. Des d'aquest punt de vista espai i temps són vistos com dos vessants essencials i interrelacionades de la vida humana.
B 12 A A
B A
C A
D A
E A
Mòdul: Crèdits bàsics propis
Introducció a la imatge cinematogràfica  (3102G00008)
L'assignatura forma part dels crèdits inicials i té per objectiu servir d'introducció al mitjà d'expressió cinematogràfica, centrant-se en els seus orígens i en el desenvolupament i evolució del model clàssic, especialment el cinema clàssic d'Hollywood.
B 6 A 1
Patrimoni cultural: conceptes i actuacions  (3102G00009)
Aquesta assignatura introdueix els estudiants en el complex concepte de Patrimoni Cultural. En un marc ampli de definició de la cultura, el Patrimoni estableix la relació amb la memòria i la identitat, al territori on es troba. Així s'estableix la relació amb el Patrimoni Natural. La ciutat i el Patrimoni històric-artístic serà el segon gran tema a desenvolupar. La legislació sobre Patrimoni Històric artístic constitueix el marc que han de regir les actuacions sobre Patrimoni, i la seva ordenació. Les polítiques culturals entorn del Patrimoni establiran els objectius i estratègies per a la intervenció sobre el Patrimoni Cultural.
B 6 A 2
Mòdul: Història de l'art antic
Art antic I. Proper orient  (3102G05018)
Estudi general de la història de l'art antic en el Pròxim Orient, especialment a Egipte i l'àrea mesopotàmica.
OB 6 A 1
Art antic II. Grècia i Roma  (3102G05019)
Estudi general de la història de l'art antic a Grècia i Roma.
OB 6 A 2
Mòdul: Història de l'art medieval
Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana  (3102G05020)
Anàlisi i coneixement de les manifiestacions arquitectòniques i del camp de la imatge a l'Europa occidental entre els segles III i X, art bizantí i art islàmic.
OB 6 A 1
Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana  (3102G05021)
Una història de les imatges i els edificis de la Baixa Edat Mitjana (s. XI-XV) des de la perspectiva de la història de la cultura.
OB 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Crèdits bàsics comuns de facultat
Història de la ciència i la cultura  (3102G00015)
'Introducció a la història cultural i científica occidental basada en un punt de vista interdisciplinària que enllaçant mètodes i enfocaments propis de les diverses disciplines humanístiques. L'assignatura té un caràcter fonamentalment pràctic. L'alumnat estudiarà aspectes rellevants i fonamentals per a la construcció de la cultura i la ciència europea i occidental a través del contacte amb una sèrie d'idees, debats, autors, obres, artefactes, texts i descobriments. '
B 12 A A
B A
C A
Mòdul: Crèdits bàsics complementaris
Anàlisi dels mitjans de comunicació  (3102G00003)
-Descripció i anàlisi dels principals mitjans de comunicació escrits, audiovisuals i digitals, i dels seus models teòrics. -Anàlisi i interpretació dels mitjans de comunicació al llarg de la història en el domini universal. -Anàlisi i interpretació de la funció dels mitjans de comunicació al món contemporani.-Descripció, anàlisi i interpretació de les representacions de l'actualitat que ofereixen els mitjans de comunicació.-Anàlisi de diferents models informatius i interpretatius, tant nacionals com internacionals -Gèneres de frontera: el reportatge literari, el fotoperiodisme, el documental audiovisual.-El llenguatge publicitari, internet i els blocs personals.
B 6 A 2
Teoria de la comunicació  (3102G00004)
L'assignatura parteix de l'anàlisi del concepte de modernitat i la manera com aquest estableix un model de cultura de masses oposat als models de l'alta cultura. A partir d'aquest problema s'estudiarà la vigència d'aquesta oposició en la cultura de la postmodernitat i en els nous camins oberts per les noves tecnologies de la informació.
B 6 A 1
Fonaments del llenguatge  (3102G00005)
Estudi de les característiques del llenguatge humà
B 6 A 1
Geografia d'Europa  (3102G00006)
Ajudar a conèixer la realitat geogràfica del continent europeu, fent especial referència als països de la Unió Europea, i tenint en compte els canvis geopolítics i les transformacions productives que l'han afectat el segle XX i que marquen la seva evolució el segle XXI. Continguts: El concepte 'Europa'; El marc físic; Diversitat ètnica i cultural; La construcció de l'espai polític europeu i el procés de construcció de la Unió Europea; La població: evolució, dinàmica, estructura actual i els fenòmens migratoris; L'espaialitat dels processos econòmics: noves tendències als paisatges rurals, canvis en les activitats industrials i el creixent protagonisme del sector serveis; La vertebració del territori: la xarxa de transports, l'Europa de les ciutats i els desequilibris regionals. El paper d'Europa al món.
B 6 A 1
Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa  (3102G00007)
Presentar els principals elements del patrimoni natural d'Europa. Analitzar les interrelacions entre els principals vectors ambientals i la societat europea, examinant especialment les polítiques ambientals que promou la Unió Europea i els problemes que afecten els paisatges que hi ha a Europa. Continguts: Les activitats econòmiques i la contaminació de l'aire; Els rius d'Europa; Els boscos europeus; La protecció de la naturalesa; La muntanya europea: un espai de trobada; la gestió dels residus i altres problemes ambientals. Polítiques ambientals de la Unió Europea.
B 6 A 2
Antropologia filosòfica  (3102G00010)
Estudi filosòfic de l'home i de les seves creacions culturals
B 6 A 2
Ètica  (3102G00011)
Aquest curs vol ser una introducció a l’ètica com a disciplina filosòfica, és a dir, com a reflexió sobre la moral. Tanmateix, també vol ser una introducció a l’ètica centrada en la perspectiva i els problemes morals de caràcter públic, problemes que més o menys ens afecten a tots en tant que ciutadans. Així doncs, en primer lloc veurem en quin sentit podem dir que els humans som éssers morals. En segon lloc, explicarem els trets generals de les principals teories ètiques. A continuació considerarem els conceptes centrals de l’ètica que podríem anomenar “cívica”. I, finalment, amb tot el bagatge teòric adquirit en aquests dos últims apartats, mirarem d’abordar el plantejament que hem de fer de tota una sèrie de problemes concrets que reclamen una determinada sensibilitat ètica. En aquest punt, veurem que el bagatge teòric habitual no sempre respon bé als plantejaments i a la sensibilitat que tenim en aquests casos problemàtics.
B 6 A 1
Lectures de literatura universal  (3102G00012)
Lectura i comentari d'obres literàries majors de la tradició occidental, i contextualització històrica i estètica dels textos.
B 6 A A
Gramàtica normativa i ortografia catalanes  (3102G00013)
La construcció i l'aplicació de la normativa gramatical del català.
B 6 A 1
Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol  (3102G00014)
En aquesta assignatura es presentaran les qüestions més conflictives de la gramàtica normativa de l'espanyol tant pel que fa a l'ortografia, morfologia, sintaxi i estil. Així mateix s'explicaran les principals divergències entre norma i ús i s'oferiran recursos per reparar les possibles manques que en aquest camp puguin tenir els estudiants.
B 6 A 1
Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat  (3102G00016)
Aproximació a les grans línies d'evolució de la vida econòmica i social, així com de les característiques polítiques, del període que s'obre amb el final de la Segona Guerra Mundial i arriba fins als nostres dies. Reflexió específica sobre les dinàmiques de cooperació i de conflicte que es registren tant en el sistema de relacions internacionals com en el marc dels Estats-nació.
B 6 A 1
Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat  (3102G00017)
Aquest mòdul es proposa ser una introducció a diverses problemàtiques pròpies del món actual. En aquesta segona part (Món Actual II) s'analitzaran els problemes relacionats amb el patrimoni cultural, en general, la memòria i la construcció de les identitats en un món canviant
B 6 A 1
B 1
Mòdul: Història de l'art modern
Art del Renaixement  (3102G05022)
Estudi general de la Història de l'Art, en els seus diversos aspectes, des dels seus orígens a la Itàlia del segle XV fins a finals del segle XVI.
OB 6 A 1
SO 2
Art Barroc  (3102G05023)
Estudi general de la Història de l'Art, en els seus diversos aspectes, des del segle XVII fins a finals del segle XVIII.
OB 6 A 2
SO 2
Mòdul: Història de l'Art contemporani
Art contemporani I  (3102G05024)
Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes i manifestacions artístiques, al llarg del segle XIX.
OB 6 A 1
SO 2
Art contemporani II  (3102G05025)
Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes i manifestacions artístiques, al llarg del segle XX.
OB 6 A 2
SO 2
Mòdul: Coneixement integrat de l'obra d'art
Teoria de l'art  (3102G05026)
Introducció als temes fonamentals de la teoria de l'art occidental des d'una perspectiva crítica i genealògica.
OB 6 A 1
Història de les idees estètiques  (3102G05027)
Anàlisi i coneixement, des d'una perspectiva històrica, de les principals categories estètiques amb què s'ha pensat l'obra d'art, deixant especial atenció a la relació entre els texts teòrics en els quals les esmentades categories han estat teoritzades i les obres d'art o pràctiques artístiques de l'època en què s'han formulat les esmentades teories.
OB 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top