Consell Social

CU1/09

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió de Comunitat Universitària CU1/09, d'1 de juny de 2009

NORMES DE PERMANÈNCIA I PROGRESSIÓ EN ELS ESTUDIS OFICIALS DE GRAU A LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Exposició de motius: Les normes de permanència actuals es van aprovar pel Consell Social de la UdG el 28 de febrer de 2000. Des de llavors, el sistema universitari ha experimentat transformacions importants que requereixen la substitució de les normes actuals per unes altres que contemplin la nova situació.

La proposta de normativa que es presenta compta amb l’informe favorable de la sessió de 21 de maig de 2009 de la Comissió Acadèmica i de Convalidacions.

Marc legal: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307 - 24/12/2001 pag. 49400).
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 89 - 13/4/2007 pag. 16241).
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826 - 20/02/2003 pag. 3326).
Decret 200/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Girona (DOGC núm. 3963 - 08/09/2003 pag. 17411).

En virtut de tot allò exposat,

S’APROVEN:

Les Normes de permanència i progressió en els estudis oficials de grau a la Universitat de Girona.

Preàmbul

És voluntat de la Universitat de Girona promoure la qualitat dels estudis tant pel que fa als resultats acadèmics com a l’eficiència de les titulacions. Entre els diferents aspectes que contribueixen a assolir aquest objectiu, destaca la progressió acadèmica que han de seguir els estudiants, acompanyada d’un adequat seguiment de la seqüència de matèries programades en els diferents plans d’estudi. També és missió d’aquesta Universitat vetllar per l’aprofitament acadèmic dels estudiants i impulsar l’exercici responsable dels seus drets i deures.

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta normativa té com a finalitat establir les normes de permanència i regular la progressió acadèmica dels estudiants que cursin ensenyaments universitaris de grau organitzats d’acord amb el que disposa el RD1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix la ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
2. Aquestes Normes es formulen de manera que l’establiment de la dedicació als estudis depèn dels mateixos estudiants i, en conseqüència, els possibilita la dedicació a temps parcial.

Article 2. Definició

1. Convocatòries de qualificació: S’entén per convocatòria de qualificació cada una de les vegades que els estudiants són qualificats definitivament respecte d’un curs acadèmic en les assignatures o mòduls en què estan matriculats.

2. Períodes de convocatòries de qualificació: S’entén per períodes de convocatòries de qualificació cada un dels períodes del curs acadèmic en que correspon qualificar els estudiants. El calendari acadèmic de la Universitat establirà els que corresponen per a cada curs.

Article 3. Períodes i convocatòries de qualificació

1. Cada mòdul o assignatura tindrà una única convocatòria de qualificació per curs acadèmic en el corresponent expedient de l’estudiant, d’acord amb la normativa d’avaluació i el calendari acadèmic de la Universitat de Girona vinculada als períodes establerts al calendari acadèmic a què es refereix el punt 2 de l’article anterior.

2. Els estudiants disposen de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul. En cas que l’estudiant no superi l’assignatura o mòdul en la tercera convocatòria podrà sol•licitar una quarta i darrera convocatòria de gràcia a la direcció del centre docent que, degudament informada, la trametrà a la Comissió Acadèmica i de Convalidacions perquè elabori la proposta de resolució del rector o rectora corresponent.

3. Per tal de no comptabilitzar convocatòries de qualificació, l’estudiant podrà sol•licitar l’anul•lació de la matrícula fins a la data que a aquest efecte establirà el calendari acadèmic de la Universitat de Girona.

4. La qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en aquesta normativa.

5. Els estudiants que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d’abandonar els seus estudis.

Article 4. Règim específic de permanència dels estudiants de primer curs.

1. Els estudiants que es matriculin per primera vegada en un estudi s’hauran de matricular exclusivament dels crèdits de primer curs. Com a un mínim hauran de matricular 30 crèdits.

2. Per continuar els mateixos estudis, tots els estudiants han de superar en els dos primers anys acadèmics assignatures o mòduls amb un valor total mínim de 30 crèdits. En cas contrari, no podran continuar aquests estudis a la UdG. A aquests efectes no computen els crèdits reconeguts.

3. Els estudiants que s’han matriculat per primera vegada en un estudi i en el primer any acadèmic no aprovin 30 crèdits només podran matricular-se per al segon any acadèmic de crèdits de primer curs.

4. Els estudiants que es matriculin per primera vegada en un estudi i obtinguin el reconeixement de crèdits superats en altres expedients acadèmics podran matricular crèdits de cursos superiors fins al límit establert de 60 en total, d’acord amb la seqüència prevista al pla d’estudis corresponent. Aquests estudiants, si no aproven 30 crèdits hauran de matricular-se per al segon any acadèmic dels crèdits pendents. Podran matricular-se també de nous crèdits sempre i quan no es superin els 60 crèdits entre els matriculats el curs anterior i els nous.

5. Quan, d’acord amb aquesta normativa, un estudiant es trobi en situació de no poder continuar els estudis que ha iniciat només podrà tornar a fer la preinscripció a qualsevol dels altres ensenyaments de la UdG. Només podrà tornar a accedir al primer estudi procedent d’altres titulacions, ja sigui com a titulat o per trasllat d’expedient.

Article 5. Progressió en els ensenyaments

1. Per progressar en l’ensenyament, l’estudiant cada curs s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.

2. Exceptuant el primer any, els estudiants hauran de matricular-se d’un mínim de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l’estudi ho impedeixin.

3. S’estableix en 75 crèdits el màxim permès de matrícula de manera que els estudiants que tinguin pendents crèdits de cursos anteriors, pel fet que obligatòriament han de matricular-los abans que els crèdits nous, només podran matricular la totalitat dels crèdits corresponents al nou curs si la suma dels crèdits pendents i la dels crèdits del nou curs es troba dins del límit.

Article 6. Reclamacions derivades de l’aplicació d’aquesta normativa

La resolució de les sol•licituds relatives al règim de permanència o progressió en els estudis correspon al rector o rectora, que prèviament valorarà les circumstàncies al•legades pels estudiants i els informes o propostes de resolució elaborats pels òrgans de direcció dels centres docents dels estudiants afectats. Les resolucions del rector o de la rectora esgoten la via administrativa i són recorribles davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició addicional

La Comissió de Docència de la UdG analitzarà anualment els resultats d’aplicació d’aquesta normativa que elaborarà l’òrgan de l’administració de la universitat encarregat del tractament de la informació acadèmica i l’avaluació i serà la responsable d’avaluar-la segons el rendiment acadèmic dels estudiants i el sistema de finançament que s’estableixi per a les universitats.

Disposició transitòria primera

Pel fet que el calendari acadèmic de la Universitat per al curs 2009/10 ja ha estat aprovat, s’estableixen com a dates límit per demanar anul•lació de matrícula de l’assignatura a efectes de convocatòries de qualificació el 31d’octubre de 2009 per a assignatures de 1r semestre i el 26 de març de 2010 per a les del segon i anuals.

Disposició transitòria segona

Als efectes de còmput de convocatòries de qualificació no es tindran en compte les convocatòries exhaurides fins a l’entrada en vigor d’aquesta normativa

Disposició final única. Entrada en vigor

Les presents normes de permanència i progressió en els estudis oficials de grau de la UdG entraran en vigor en el curs acadèmic 2009-2010.

 

CANDIDATURES PER A L’OBTENCIÓ DE LA DISTINCIÓ JAUME VICENS VIVES A LA QUALITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA

Exposició de motius: Atesa la sol•licitud de la Comissionada per a Universitats i Recerca, adreçada al Consell Social de la UdG, de proposta de candidats de la UdG per a la distinció Jaume Vicens Vives, distinció que premia la millora de la qualitat de la docència universitària, especialment la tasca en la renovació de la docència, la formació de professors, i també l’elaboració de manuals i materials docents al servei dels universitaris, així com la introducció d’elements de qualitat i de perfeccionament en la tasca de formació dels futurs científics i professionals.

Marc legal: Decret 69/1996, de 20 de febrer, de creació de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària (DOGC núm. 2176 de 01/03/96) i les seves modificacions posteriors.

En virtut de tot allò exposat,

S’APROVA:


1. La candidatura a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol individual, del Dr. Josep M. Nadal i Farreras, exrector de la Universitat de Girona (UdG), presentada pel Departament de Filologia i la Facultat de Lletres de la UdG i elevada pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 5/09, de 28 de maig de 2009.de 2009.


2. La candidatura a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, a títol col•lectiu, de l’equip d’autors del portal informàtic GEOCAMP, elevada pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 5/09, de 28 de maig de 2009.

ATORGAMENT DELS TRAMS DOCENTS CORRESPONENTS A L’ANY 2008

Exposició de motius: Atesos els informes favorables dels responsables acadèmics dels departaments i dels centres docents.

Atès que la Comissió de Docència de la Universitat de Girona, en la sessió 1/09 de 26
de març de 2009, ha informat favorablement de totes les sol•licituds presentades.

Marc legal: Normativa de sol•licitud, avaluació i resolució del complement específic per a mèrits docents de la Universitat de Girona, aprovada per Junta de Govern de 27 de juliol de 2000.

En virtut de tot allò exposat,

S’APROVA:

L’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2008 d’acord amb l’annex adjunt.