Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI)

Membres

Contacte

 SERELI  

Seminari de Recerques Lingüístiques

(SERELI)

Pl. Ferrater i Mora, 1

17071 Girona

Tel. 972 41 82 00 / 81 06

sereli@udg.edu

facebook

 

Responsables: 

Teresa Tro

Begoña Ramos

Organitzadors:

Carla Ferrerós

Elisabeth Gibert

Javier Ramírez

Teresa Tro

Begoña Ramos

Nuria Brunet

 

 

 

 

Membres

                                             

Els fundadors del SEREQui somLI van ser la Dra. Berta Crous Castañé (professora associada de lingüística i membre del Grup de Lèxic i Gramàtica de la UdG), la Sra. Daniela Ibba (becària contractada del Departament de Filologia i Comunicació de la UdG i membre del LIDIAGC) i el Sr. Pau Maré i Soler (becari contractat del Departament de Filologia i Comunicació de la UdG i membre del Grup de Lèxic i Gramàtica). Com es pot veure, formaven part de dos grups de recerca diferents de la Universitat de Girona: el Grup de Lèxic i Gramàtica (GRHCS019) i el Grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada (LIDIAGC) (GRHCS097).

 

 

  membres 

 Els organitzadors actuals del SERELI són la Sra. Elisabeth Gibert (becària i membre del grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada - LIDIAGC), la Dra. Carla Ferrerós (membre del Grup de Lèxic i Gramàtica), el Sr. Javier Ramírez (becari i membre del Grup de Lèxic i Gramàtica), la Sra. Teresa Tro (becària i membre del grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada - LIDIAGC), la Sra. Begoña Ramos (becària i membre del grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada - LIDIAGC) i la Sra. Nuria Brunet (becària i membre del grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada - LIDIAGC). Com es pot veure, els organitzadors actuals continuen forman part dels mateixos grups de recerca als quals pertanyien els organitzadors inicials. A més dels membres fundadors i dels organitzadors actuals han estat organitzadors del Sereli la Sra. Laia Serramitja, la Sra. Irene Tirado i la Sra. Roser Bech. 

El Grup de Lèxic i Gramàtica, per la seva banda, ha centrat la seva recerca en dos àmbits: en els estudis lingüístics de tipus descriptiu i teòric i, durant els últims anys, en la relació entre la tipologia i la teoria lingüística, i el procés d’adquisició del català i del castellà per part de persones immigrades que parlen llengües diferents des d’un punt de vista tipològic. Relacionats amb aquests últims estudis, ha dut a terme diversos projectes de transferència de coneixement a través de quatre convenis de col•laboració científica firmats amb diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya (Benestar i Família, Salut, Educació). Aquesta feina de transferència l’ha vehiculada a través del Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració (GALI), una de les «Altres estructures de recerca» de la UdG, que s’autofinança. (www.udg.edu/gali)

El Grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada (LIDIAGC), per altra banda, ha concretat les seves línies de recerca en: a) estudi de l'evolució i del procés d'adquisició a la L1 i L2 de les paraules gramaticals: determinants, preposicions, conjuncions, adverbis, evidenciadors modals, termes de polaritat i partícules invariables; b) estudi de la variació fonètica de la parla espontània lligat a l'anàlisi acústica i perceptiva dels sons per determinar els itineraris del canvi i relacionar la variació sincrònica, la diacrònica i l'adquisició de L1 i L2; i c) estudi dels patrons derivatius productius a partir de corpus textuals de la història de la llengua i relació d'aquests patrons amb els que es donen a l'adquisició de L1 i L2. Amb relació a aquestes línees de recerca, a més a més, ha portat a terme alguns projectes de transferència i divulgació del coneixement científic que es poden consultar a la seva pàgina web (www.udg.edu/lidia, «Material didàctic»).