Biblioteca de la UdG

Ús de materials aliens

DSFSFSS

Si no s’indica el contrari, les obres es consideren amb tots els drets reservats, és a dir, no se’n permet la reproducció total o parcial sense l’autorització de l’autor o el titular dels drets d’explotació. Ara bé, la Llei de la propietat intel·lectual estableix alguns casos en què no és necessària aquesta autorització, sempre que reconeguem l’autor i citem la font:

Materials que podem utilitzar i reproduir íntegrament sense l’autorització explícita de l’autor o titular dels drets d’explotació

 1. Les disposicions legals o reglamentàries.
 2. Les resolucions dels òrgans jurisdiccionals.
 3. Els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics (textos derivats de l’exercici de potestats pròpies de les administracions públiques).
 4. Les informacions o dades “en brut” que serveixen de base a un estudi o producte (una llista de dades demogràfiques, un conjunt de registres meteorològics o una relació de coordenades UTM). Això no és vàlid si aquestes dades o registres s’han extret d’una base de dades, o d’una representació de les mateixes dades en un mapa o plànol, és a dir, dades que ja han estat processades.
 5. Materials llicenciats amb Creative Commons.
 6. Obres que estan en domini públic:  
 

Passen a domini públic:

Obres amb autor conegut

Autors que han mort a partir de 1988: setanta anys a comptar des de la mort de l’autor

Autors que han mort abans de 1988: vuitanta anys a comptar des de la mort de l’autor

Enregistraments musicals

Cinquanta anys a comptar des de la seva producció

Produccions audiovisuals

Cinquanta anys a comptar des de la seva producció

Fotografies que no són pròpiament “obres fotogràfiques”

Vint-i-cinc anys a comptar des de la seva realització

Materials que podem utilitzar i reproduir (fragments) emparant-nos en el dret de citació

 

Mitjançant el dret de citació podem incorporar fragments d’obres protegides als documents o materials que elaborem, sempre d’acord amb les condicions següents:

 1. Que es tracti d’obres prèviament divulgades (no inèdites).
 2. Que se n’indiqui la font i l’autor, excepte en els casos que això sigui impossible de saber.
 3. Que la incorporació del fragment citat es faci per a la seva anàlisi o comentari.
 4. Que el fragment citat guardi una proporció justificada per a la finalitat perseguida.
   

En el cas de les obres plàstiques, fotogràfiques i similars és admissible la reproducció íntegra. No cal fragmentar l’obra però cal limitar-se a utilitzar obres aïllades.

Materials que podem utilitzar i reproduir sense ser incorporats a un document (solts), “per a il·lustració d’activitats educatives”

Qualsevol fragment es pot utilitzar sense incloure’l en una obra nova, excepte fragments de llibres de text i manuals.

La presentació d’aquests materials s’ha de fer d’acord amb les quatre condicions indicades per al cas de la citació: obres no inèdites, indicació de la font i l’autor, utilització per a l’anàlisi o comentari i únicament introducció del fragment necessari.

 

Materials localitzats a Internet

Tot i l’aparença d’ús lliure de les obres divulgades per Internet, només poden ser emprades en les condicions que estableixin els seus titulars. Cal, doncs, fer atenció a la informació relativa a drets de propietat intel·lectual que figurin a la pàgina en qüestió.

Cada vegada és més freqüent el material llicenciat amb Creative Commons, que identificareu per la presència de la frase “Alguns drets reservats” o d’alguna de les icones següents:

. . . .
. . .  

Les obres (íntegres) amb llicència Creative Commons es poden copiar, distribuir i comunicar públicament, citant sempre l’autor i els crèdits, i respectant les altres condicions que descriu <st1:personname w:st="on" productid="la llicència CC.">la llicència CC.

 
Utilització d’informació extreta de bases de dades i recursos contractats per la Biblioteca

La Llei admet l’extracció d’informació d’aquestes bases de dades i la seva utilització amb finalitats “d’il·lustració de l’ensenyament o de recerca científica” en la mesura i proporció justificada per a aquestes finalitats i sempre que se n’indiqui la font.

 

 


Aquesta pàgina s’ha elaborat a partir de les Normes d’incorporació de material didàctic a La Meva UdG, de Josep Matas, i la pàgina Ús dels recursos d’informació aliens, del CRAI de la Universitat de Barcelona.