Logo Universitat de Girona

Tallers

Contacte

Minimitza

II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

Telf.:             +34 972418332       
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

 
congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Usuaris registrats

Minimitza

Organització

Minimitza

 

 

   

Col·laboradors

Minimitza

  Ministerio de Ciencia e Innovación - Gobierno de España 

     

 

    

 

 

 

        

    

      RENFE

Tallers

Els tallers consistiran en experiències de caràcter eminentment pràctic relacionades amb els eixos temàtics del congrés: intervenció, innovació o investigació. Seran presentades pels seus autors, un màxim de 3, en forma de taller pràctic de divulgació i/o de formalització de l’experiència. Les propostes s’han de configurar tenint en compte la participació activa dels assistents a la presentació.

Les propostes de tallers enviades seran valorades, per a la seva inclusió al programa, pel Comitè Científic que, en cas contrari, podrà recórrer a experts externs per a determinar l’interès i la pertinència de la proposta com a aportació al congrés.

Una vegada avaluada la proposta, s’informarà als autors proponents de la seva acceptació i s’indicarà, si és el cas, sobre les possibles modificacions amb la finalitat d’adaptar-se a les normes generals.

Els tallers disposaran d’un temps màxim per a la seva realització, de 2.45 hores.

Propostes de tallers

Les propostes de tallers s’hauran d’enviar a la Secretaria del Congrés abans del dia 15 d’agost de 2009 mitjançant la plataforma d’administració d’esdeveniments ConfTool, disponible en aquesta mateixa web.

Les propostes seran avaluades per dos membres del Comitè Organitzador i Científic del Congrés. La resolució del comitè es podrà consultar mitjançant la plataforma ConfTool a partir del 5 d’octubre de 2009.

Les aportacions aprovades pel Comitè Organitzador seran publicades a la pàgina web del Congrés a partir del 10 de gener de 2010 perquè els assistents puguin consultar-los amb antelació i inscriure’s en els aquells que vulguin participar.

Característiques i requisits dels resums

Les propostes de tallers han de presentar una descripció de l’activitat proposada, que s’ajusti als eixos temàtics del Congrés. La seva extensió serà d'un màxim de 800 paraules.

Hauran d’incloure els següents apartats:

 • Títol
 • Autor/es
 • Breu currículum dels autors
 • Institució
 • Eix temàtic en el qual s’inscriu
 • Objectius
 • Metodologia de la proposta
 • Mitjans tècnics necessaris
 • Questions i/o consideracions per al debat

Es valoraran especialment els següents aspectes:

 • Definició clara dels objectius i metodologia del taller
 • Coherència del contingut
 • Presència d’elements innovadors
 • Necessitat, oportunitat, actualitat i interès de la proposta
 • Interès per a la formació o divulgació
 • Formulació d’interrogants per al debat

Perquè la proposa de taller sigui acceptada pel Comitè Organitzador Científic i s’incorpori a la programació del Congrés és necessari que, com a mínim, un dels seus autors formalitzi la inscripció (opció COMPLETA).

Per poder disposar del certificat de participació és necessari estar inscrit al congrés; aquests certificats s’entregaran al finalitzar la presentació de cadascun dels tallers.

Tallers acceptats per a ser inclosos a la publicació del Congrés

El text complet dels tallers acceptats s’haurà d’enviar a la Secretaria del Congrés abans del 30 de novembre de 2009, mitjançant la plataforma d’administració d’esdeveniments ConfTool (com document adjunt en format: .doc, .pdf, .rtf o zip) i serà revisat pel Comitè Científic del Congrés.

Característiques i requisits del textos complets

S’hauran de seguir necessàriament les pautes de presentació descrites a continuació.

Aquests textos hauran de tenir una extensió de 3.500 paraules o l’equivalent a 10 DIN A4 incloses les referències, imatges i gràfics i hauran de contenir:

 • Títol del taller
 • Autors de la proposta, detallant per a cadascun d’ells les següents dades:

Nom i cognoms

Universitat/institució

Adreça electrònica

 • Resum (Màxim 150 paraules en llengua original i en una altra de les llengües oficials del congrés)
 • Paraules clau (un màxim de cinc)
 • Contingut del taller
 • Perspectives de transferència de la proposta
 • Bibliografia