Biblioteca de la UdG

Factor d'impacte

 

   Cercar a catàlegs

 •  El meu compte

Fons Especials de la Biblioteca de la UdG

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

DIALNET

ORCID

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

LABO

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Factor d'impacte

 

Què és el factor d’impacte d’una revista?

El factor d’impacte d’una revista és la mitjana de vegades que en un any s’han citat els articles que ha publicat aquesta mateixa revista en els dos anys anteriors. Es calcula dividint el nombre d’articles que ha publicat una revista en un any entre les cites que aquests articles han rebut en els dos anys anteriors.  

 

 

Un cas pràctic:

 

Citacions de l’any 2005 d’articles publicats el 2004 = 5 i el 2003 = 15. Total = 20

Nombre d’articles publicats el 2004 = 77 i el 2003 = 67. Total = 144

 

Càlcul:

Citacions per articles recents / nombre d’articles recents  →  20/144  = 0,139 (factor d’impacte de l’any 2005)


 

 

Aquest factor d’impacte es recull en el Journal Citation Report (JCR) de l’ISI, on es poden consultar dades estadístiques referents a la importància de les revistes dins de la seva categoria temàtica. El Journal Citation Report té dues edicions: la de ciències i la de ciències socials. Ambdues apareixen anualment i cobreixen un nombre molt ampli de títols de revistes, gairebé 6.000 (amb 171 categories o disciplines) de ciències i 1.700 (amb 55 categories o disciplines) de ciències socials. Amb tot, s’ha de tenir en compte que no cobreix àmbits com les humanitats i que té pocs títols en llengua no anglesa. Més informació sobre el factor d'impacte i manual d'ús de JCR.

 

Altres iniciatives que s’estan duent a terme

Actualment el factor d’impacte del Journal Citation Report (JCR) és el que demanen a l’AQU i al Ministeri d’Educació i Ciència, però hi ha altres iniciatives que s’estan duent a terme i que poden ser d’interès per als àmbits que no queden coberts al JCR:

 

 • IHCD/ERIH: European Reference Index for the Humanities.

 • INDEX CUIDEN Citación: Proporciona informació sobre indicadors d’impacte de l’àmbit de la infermeria.

 • Índex H  ndex de Hirsch): Desenvolupat l’any 2005 per J. Hirsch, físic de la Universitat de Califòrnia, i publicat  en l’article següent. És un índex que quantifica la productivitat científica i l’impacte dels articles d’un investigador. Està basat en el conjunt dels treballs més citats de l’investigador i en el nombre de cites de cadascun d’aquests treballs. Disponible a través de l’ISI Web of Knowledge, des de Scopus i des de Scimago Journal & Country Rank.

 • IN-RECJ: Índice de impacto: Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas.

 • IN-RECS: Índice de impacto: Revistas Españolas de Ciencias Sociales.

 • LatIndex

 • MIAR(Matriu d'informació per a l'Avaluació de Revistes): És un sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en Ciències Socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades

 • MQC (Mathematical Citation Quotient): Indicador de la base de dades MathSciNet, que avalua i compara les revistes de la pròpia base de dades.

 • RESH: Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas: valoración integrada e índice de citas.

 • Scielo: Avaluació de les revistes de la col·lecció SciELO.

 • SCImago Journal Rank & Country Rank: Portal que neix de la col·laboració entre Elsevier i el grup d’investigació Scimago. Recull un seguit d’indicadors per a l’avaluació de publicacions periòdiques (Journal Indicators) i de la producció científica dels diferents països (Country Indicators). SJR (SCimago Journal Rank) i SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 1999-2013

 • Scopus Journal Analyzer: Nova eina per analitzar les revistes.