Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA)

Noves interfícies audiovisuals

Contacte

Responsable del grup ARPA:

Dra. Carmen Echazarreta Soler

Edifici Sant Domènec (Campus Barri vell)

17071 Girona

Tel: +34 972418107

Noves interfícies audiovisuals

Aquest anàlisi s’encamina cap la identificació de les audiències, el reconeixement del context de la recepció, el coneixement des nivells de consum i els usos que poden fer de les interfícies audiovisuals els diversos públics, preferentment, el joves. Alguns dels punts a analitzar són:

 

  1. L’estructura de l’oferta de les noves pantalles audiovisuals.
  2. El creixement de la demanda de les noves pantalles audiovisuals.
  3. Característiques de l’audiència de les pantalles audiovisuals.
  4. Característiques dels continguts.
  5. Estratègies i formes de distribució dels continguts.
  6. La interactivitat i les noves funcions de l’emissor i del receptor.
  7. Demanda i usos per part dels joves i adolescents dels continguts difosos per aquestes noves finestres audiovisuals.
  8. Disseny d’estratègies i activitats didàctiques conduents a l’aprenentatge de la competència “habilitat en el domini de l’alfabet audiovisual”  destinat  als nivells de 2n. cicle de la secundària obligatòria, batxillerat i formació d’adults.