Consell Social

1/09, de 5 de març de 2009

1/09, de 5 de març de 2009

DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL SOCIAL A LES COMISSIONS

S’APROVA:

  • Designar membre de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social, el Sr. Jaume Viladecans i Bombardó, en substitució del Sr. Lluís Busquet i Ruhí. 
  • Designar membre de la Comissió d’Avaluació de Spint-Off i Start-ups de la Universitat de Girona, el Sr. Alexandre Juanola i Ribera, en substitució del Sr. Lluís Busquet i Ruhí.
  • Designar membre de la Comissió de Formació Continuada de la Universitat de Girona, el Sr. Jaume Viladecans i Bombardó, en substitució del Sr. Lluís Busquet i Ruhí.
  • Designar membre de la Comissió Acadèmica i de Convalidacions de la Universitat de Girona, el Sr. Josep Pujades i Sànchez, en substitució del Sr. Miquel Matas i Noguera.
  • Designar membre de la Junta i del Patronat de la Fundació UdG: Innovació i Formació en representació del Consell Social, el Sr. Jaume Viladecans i Bombardó, en substitució del Sr. Lluis Busquet i Ruhí.

 Comunicar aquest acord a les persones interessades.

 

NOMENAMENT DEL SÍNDIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

S’APROVA:

D’acord amb l’article 106 dels Estatuts de la Universitat de Girona, reelegir el Dr. Joan Miró i Ametller síndic de la Universitat de Girona.

 

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 DE LA UdG

Exposició de motius: Atès que és funció pròpia de la Universitat de Girona elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost i administrar els seus béns.

Atès que en aquests moments s’ha acabat la fase de l’elaboració del projecte de pressupost de l’exercici 2009 i és necessària la seva aprovació per a la posterior execució.

Marc legal: En virtut de les funcions que l’art. 7g dels Estatuts de la UdG, aprovats per Decret 200/2003, de 26 d’agost, atribueix a la Universitat de Girona d’elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost i administrar els seu béns.

Vistes les competències atribuïdes al gerent, atenent allò disposat a l’art. 103b dels Estatuts de la UdG, d’elaboració de la proposta de programació econòmica plurianual i l’avantprojecte de pressupost.

Vistes les competències atribuïdes al Consell de Govern, atenent allò disposat a l’art. 66d dels mateixos Estatuts, d’aprovar el projecte de pressupost i de programació econòmica plurianual de la Universitat, per a la seva ulterior tramitació al Consell Social.

Per tot l’anteriorment exposat,

S’APROVA:

El pressupost per a l’any 2009 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat de 93.682.834,00 euros, en ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 2/09, de 26 de febrer de 2009.

 

 

COL·LABORACIÓ AMB LA REVISTA ENGEGA

Exposició de motius: Atès que la revista Engega ha arribat a uns nivell de qualitat i maduresa que li permeten convertir-se en un punt de referència per a la comunicació de la comunitat universitària gironina;

Atès que un dels objectius del Pla estratègic de la UdG és impulsar polítiques que potenciïn l’efectivitat de l’activitat investigadora i de transferència, i també visualitzar globalment les estructures de creació i transferència de coneixement, així com engrandir la idea de cohesió institucional i reforçar el concepte de responsabilitat envers el desenvolupament de les comarques gironines, i que la revista Engega és un agent actiu d’aquest enfocament;

Atès que l’activitat de la revista és alhora un instrument per al coneixement intern de la mateixa comunitat universitària i per a la projecció de la UdG en el seu entorn que camina vers l’estabilització i la continuïtat que es podran consolidar gràcies a l’edició i difusió de més números en format paper;

Atès que, segons l’article 81 i 89 de Llei d’universitats de Catalunya, el Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la Universitat i que té com a funcions, entre altres, promoure la participació de la societat en l’activitat de la Universitat i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial;

Atès que és convenient que es faci sentir la veu de la societat gironina, a través del Consell Social de la mateixa universitat, en la revista Engega i que aquesta publicació pot esdevenir també vehicle de comunicació dels projectes i actuacions impulsats per aquest òrgan de govern;

S’APROVA:

Primer. Que el Consell Social doni suport a la revista Engega mitjançant una aportació anual. Aquesta quantitat s’ha d’incloure en els pressupostos anuals del Consell Social a partir del corresponent a l’exercici de 2009. Aquesta partida s’ha de destinar exclusivament a sufragar el cost de publicació impresa i de distribució dels números en paper de la revista i la despesa que se’n derivi ha de ser justificada.

Segon. Que l’aportació del Consell Social a la revista Engega sigui de 20.000€

Tercer. Que la Comissió de Publicacions de la Universitat de Girona, en la qual participa el Consell Social, actuï com a consell editorial de la revista, de manera que ha de ser la instància on s’han de discutir i avaluar l’orientació general de la revista i el pla de publicació anual.

Quart. Que, en aquest marc, el Consell Social, com a òrgan de govern de la Universitat de Girona en representació de la societat, participi en l’establiment de les línies de comunicació que es considerin estratègiques per a la projecció de la UdG mitjançant la revista Engega, i aporti propostes específiques de temes d’interès per a la seva publicació als diferents números de la revista.

 

INCORPORACIÓ DEL CONSELL SOCIAL A LA FUNDACIÓ UdG: Universitat i Futur

Exposició de motius: Atès que, d’acord amb els seus estatuts, la Fundació Privada Girona: Universitat i Futur (FPGUiF) té com a finalitats, entre altres, promoure les relacions de la Universitat de Girona (UdG) amb institucions públiques i privades de les comarques gironines i contribuir al finançament de les càtedres i observatoris de la UdG;

Atès que, específicament, les càtedres reben un suport prioritari des de l’FPGUiF;

Atès que la direcció de l’FPUiF ha presentat un projecte de potenciació de la mateixa fundació basant-se en tres eixos: el Pla de comunicació, la creació de l’Acadèmia de les Lletres, les Arts i les Ciències Socials, i la valoració dels espais arquitectònics de la UdG;

Atès que, el Pla estratègic 2008-2013 de la UdG estableix en la missió de la Universitat, el seu arrelament en el territori i la seva vocació de servei públic i de motor de progrés al servei de la societat;

I entre les seves línies d’actuació, entre altres, estableix les següents:

Fer que la transferència de coneixement enforteixi les institucions, empreses, entitats i professionals del nostre entorn.

Impulsar un àmbit per afavorir i potenciar la transferència dels coneixements a la societat en aquests àmbits.

Dissenyar mecanismes per enfortir les sinergies entre els àmbits de transferència i els agents socials.

Treballar amb les institucions, empreses i entitats del nostre entorn per contribuir a la cohesió social, la millora educativa i la dinamització cultural.

Definir polítiques actives de foment de la cultura científica i de divulgació i comunicació de la recerca.

Potenciar la influència de la UdG en l’entorn i fer-la present desenvolupant una política i un catàleg de serveis al territori.

Atès que, segons els articles 88 i 89 de la Llei d’universitats de Catalunya, el Consell Social de la UdG té entre les seves funcions promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives, promoure la participació de la societat en l’activitat de la Universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial;

Atès que el Consell Social reconeix, específicament, el valor de les càtedres en l’impacte territorial de la Universitat de Girona i el seu paper en la transferència de coneixement i la dinamització cultural de les comarques gironines, i el paper que l’FPGUiF vol tenir en la coordinació, dinamització i projecció de les càtedres,

S’APROVA

Primer. Incorporar el Consell Social de la UdG com a membre patró de la Fundació Privada Girona: Universitat i Futur.

Segon. Nomenar el president del Consell Social, o el membre del Consell Social en qui delegui, perquè formi part, com a patró, dels òrgans de govern de la Fundació Privada Girona: Universitat i Futur.

Tercer. Establir una partida anual en el pressupost del Consell Social destinada a la Fundació Privada Girona: Universitat i Futur.

Quart. Aportar 12.000 € a la Fundació Privada Girona: Universitat i Futur per a l’exercici de 2009.

 

 

ASSIGNACIÓ DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER A L’EXERCICI 2008

S’APROVA:

El complement de productivitat es fa efectiu el primer trimestre de cada any, i té com a finalitat premiar l’especial dedicació, iniciativa i competència del personal d’administració i serveis de la Universitat durant l’any immediatament anterior.

Queden exclosos d’aquest complement el gerent, el personal eventual, el personal tècnic i qualificat de suport a la recerca i el personal retribuït amb càrrec a projectes d’investigació.

El seu import és proporcional al període d’activitat i a la jornada del perceptor.

Per tenir dret a percebre aquest complement, es requereix un període mínim de quatre mesos ininterromputs de treball com a personal funcionari o laboral de la UdG durant l’any de referència, i que no s’hagi estat avaluat negativament pel responsable de la unitat administrativa competent. En concret, no correspon el pagament quan l’informe d’avaluació personal no assoleix el coeficient 2, regulat a l’article 4 de l’Acord de 4 de maig de 1994, en la redacció donada per la modificació aprovada en l’Acord de 23 de febrer de 1995, pel qual s’aprova la normativa d’aquest complement.

L’import a abonar pel període 2008 serà de 328,39 €.