Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Projectes Cooperació

Projectes de Cooperació

El reconeixement de crèdits ECTS es realitzarà tal com consta a la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau aprovada a aquest efecte pel Consell de Govern, núm. 5/09 de 28 de maig de 2009, de la Universitat de Girona.

Per la participació en algun dels projectes de cooperació que rebin ajut de la Convocatòria d'Ajuts a Projectes de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG es reconeixeran crèdits ECTS segons la duració de l'estada:

estades d'entre 2 setmanes i 1 mes estades d'un a 3 mesos estades de més de 3 mesos
2 crèdits ECTS 4 crèdits ECTS 6 crèdits ECTS

Cronologia dels projectes de Cooperació

Video grups de Cooperació

 

     
Enfortiment d’iniciatives ecoturístiques comunitàries a la ribera del riu Napo.  Enginyeria Sense Fronteres. 04:06 min.
 
Estimulant la creativitat i el pensament crític dels infants de Shanti Bhavan a través de les TIC. Eduard Muntaner. 04.25 min.
     
     

 
     
Patrimoni arqueològic als territoris del Sàhara Occidental. Grup de Recerca al Sahara Occidental. 04:37min.   Creació d’una Xarxa global d’I+D d’ajudes tècniques per a discapacitats. Joan Andreu Mayugo. 04:16 min.
     
     

 
     
Projecte de Menjador Social a Jujuy. Centre Cristià Universitari. 03:25 min.   Construcció d’un molí de gra per la millora de la producció agrícola i enfortiment del treball de la dona. Àfrica Viva. 03:49 min.
     
     

 
Projecte TIC TAC

 

     
Fortalecimiento de iniciativas ecoturísticas comunitarias en la ribera del río Napo.  Ingeniería Sin Fronteras. 04:06 min.
 
Estimulando la creatividad y el pensamiento crítico de los niños de Shanti Bhavan a través de las TIC. Eduard Muntaner. 04.25 min.
     
     

 
     
Patrimonio arqueológico en los territorios del Sahara Occidental. Grupo de Investigación en el Sahara Occidental. 04:37min.   Creación de una Red global de I+D de ayudas técnicas par  discapacitados. Joan Andreu Mayugo. 04:16 min.
     
     

 
     
Proyecto de Comedor Social en Jujuy. Centro Cristiano Universitario. 03:25 min.   Construcción de un molino de grano para la mejora de la producción agrícola y fortalecimiento del trabajo de la mujer. Àfrica Viva. 03:49 min.

 

     
Strengthening community ecotourism initiatives on the banks of Napo River.  Engineers Without Borders. 04:06 min.
 
Stimulating creativity and critical thinking of children of Shanti Bhavan through ICT. Eduard Muntaner. 04.25 min.
     
     

 
     
Archaeological heritage in the Western Sahara territories. Research Group on Western Sahara. 04:37min.   Creating a R & D global network of technical aids for disabled people. Joan Andreu Mayugo. 04:16 min.
     
     

 
     
Social Dining Project in Jujuy. University Christian Center. 03:25 min.   Construction of a grain mill to improve agricultural production and strengthening the work of women. Àfrica Viva. 03:49 min.