Consell Social

Ple 6/08

Ple 6/08, de 22 de desembre de 2008

MEMÓRIES DE GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA, ENGINYERIA MECÀNICA I ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

Exposició de motius: Atès que el procediment fixat per l'Administració universitària determina que les universitats sotmetran les memòries de programació de nous graus a verificació per part l'ANECA (RD 1393/2007) i que, en paral·lel, hauran de presentar-ne un resum al DIUiE.

Atès que l'ANECA analitzarà les memòries des del punt de vista de l'acompliment dels criteris de verificació i el DIUiE, al seu torn, vetllarà per l'acompliment dels criteris de programació del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), i d'una manera particular la viabilitat econòmica de les memòries i l'exigència del coneixement de terceres llengües.

Atès que, tot i que el termini fiat pel CIC per al lliurament de la documentació especificada finalitza el 31 d'octubre de 2008, en la sessió de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del CIC, corresponent al 2 d'octubre de 2008, es va acordar allarlgar el termini, exclusivament pels graus amb directrius corresponents a les Escoles Politècniques, tota vegada que han tigat en disposar-ne, o no en disposen encara, de les directrius del Ministeri.

Atès que acollint-se a l'esmentat acord, l'Escola Politècnica Superior (EPS) va sol·licitr al Consell de Direcció la possibilitat de presentar per a ser remeses a verificació, dins del termini establert, les memòries que s'ajustin a les directrius corresponents, prèviament revisades i ajustades també als criteris de la UdG, del CIC i de l'ANECA.

Atès que la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del CIC, de 27 de novembre, va aprovar elevar a la Junta del CIC l'autorització de les memòries esmentades.

Atès que la Junta del CIC, de 3 de desembre, va aprovar l'autorització de la presentació de les memòries per part de la Universitat de Girona.

Atès que la Comissió de Plans d'Estudis de Grau, en la sessió núm. 4/08, celebrada el 19 de desembre de 2008, ha informat favorablement sobre la proposta.

S’APROVA:

Per tal de donar compliment a l’article 88, de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la remissió simultània a ANECA i al DIUiE de les memòries de grau de:

Enginyeria Química

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 

CONVOCATÒRIA 2009 DE BEQUES DE RECERCA

Exposició de motius: L'objectiu prioritari del Programa de Beques de Recerca de la UdG 2007-2010, aprovat pel Consell de Govern de 25 de gener de 2007, és la formació de nous doctors en el si dels grups de recerca de la UdG. A través d'aquesta actuació s'espera incrementar el nombre d'investigadors dels grups de recerca així com la qualitat i la competitivitat de la R + D que porten a terme. El programa també vol potenciar els diversos estudis de doctorat impartits per la Universitat de Girona i augmentar el nombre de tesis llegides a la UdG.

A més a més, el Programa de Beques està línia d'actuació 2.2 del Pla Estratègic 2008-2013 de la UdG, que indica que cal "dissenyar polítiques actives de captació, retenció i mobilitat de talent investigador", a nivell preuniversitari, de postgrau, predoctoral, i postdoctoral. Amb la qual cosa,

S’APROVA:

La convocatòria 2009 de beques de recerca UdG.

 

CONVOCATÒRIA D'AJUTS 2009 DEL CONSELL SOCIAL 

S’APROVA:

La convocatòria d’ajuts 2009 del Consell Social de la UdG.

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE GIRONA I LA UdG PER A L'ADQUISICIÓ DE LA FINCA SITUADA EN EL SECTOR DE LA CREUETA I DESTINADA AL PARC

S’APROVA:

El conveni entre l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona per a l’adquisició de la finca de propietat municipal de 46.419,35 m² situada en el sector de la Creueta i destinada a la construcció i instal·lació del Parc Científic Tecnològic de la Universitat de Girona.

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UdG I BITÓ PRODUCCIONS, SL

S’APROVA:

El conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i Bitó Produccions, SL, per al Festival Internacional de Teatre Temporada Alta.

 

 

CONVENI ENTRE LA UdG I LA UPC AMB MOTIU DE LA XLV OLIMPIADA MATEMÀTICA ESPANYOLA 2009

S’APROVA:

El conveni entre la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya amb motiu de la XLV Olimpíada Matemàtica Espanyola de l’any 2009 que se celebrarà a Sant Feliu de Guíxols.

EXEMPCIONS DE LLOGUER D'AULES

S’APROVEN:

Les exempcions del lloguer d’aules de les activitats següents:

  • Màster universitari en Gestió i Dret Local, dirigit pel Dr. Joan Manel Trayter Jiménez, a la Facultat de Dret.
  • Màster of Business Economics (curs 2008-2008), a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, del 5 de setembre al 12 de desembre.
  • Assemblea informativa sobre la vaga 13N del sindicat USTEC-STEs, a la Sala d’actes de la Facultat   d’Educació i Psicologia, el dia 11 de novembre.
  • Diada de reconeixement i homenatge als mestres i professors/es que es jubilen l’any 2008, del   Departament d’Educació dels Serveis Territorials de Girona, a la Facultat d’Educació i Psicologia, el dia 20 de novembre.