Biblioteca de la UdG

Propietat intel·lectual

Informació sobre la propietat intel·lectual

Aquest servei té com a finalitat informar sobre els drets i deures relacionats amb la propietat intel·lectual.
 

 
 

Els drets d’autor 
 • Registre de la Propietat Intel·lectual:
  És l’entitat encarregada de gestionar-la i on consten els drets de les obres científiques i literàries. Al Ministeri de Cultura trobareu més informació sobre la propietat intel·lectual.

   
 • Copyright (United States Copyright Office):
  Fa referència a la propietat intel·lectual d’una obra. Consta del símbol ©, seguit del nom del propietari dels drets d’autor i de l’any de la primera edició.

   
 • Llicències Creative Commons:
  Les llicències Creative Commons donen opcions als creadors/autors a determinar les condicions de còpia, reproducció i modificació de la seva obra.

   
 • PatentScope (Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual):
  És un conjunt de drets garantits per un Govern o autoritat a l’inventor d’un producte susceptible de ser explotat industrialment per al bé del sol·licitant per un espai limitat de temps.

   
 • Altres adreces d'interès: 

Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública

Legalment: dret de la informació, protecció de dades personals, dret de les noves tecnologies

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

 Normativa

 

Institucions relacionades 
 • Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI): És la institució encarregada de garantir que tots els seus estats membres disposin dels instruments de política de propietat intel·lectual que necessiten per tal de convertir la seva innovació i creativitat en actius econòmics amb garantia de propietat intel·lectual que els permeti ser competitius en les economies actuals basades en el coneixement. 
   
 • Grupo BPI: Bibliotecas y Propiedad Intelectual (FESABID): Grup de treball que estudia i elabora informes tècnics sobre temes relacionats amb les biblioteques i els drets d’autor. 
   
 • CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos): Entitat de defensa i gestió dels drets de propietat intel·lectual, tant d’escriptors, traductors, periodistes com editors a Espanya.

 

 

Autors i editors, Open Access i dipòsits institucionals 
 • Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access (Sherpa):
  SHERPA treballa amb les editorials que editen les publicacions creades per estudiants en el marc del futur de la comunicació. En concret, desenvolupa els dipòsits institucionals d’accés obert en l’àmbit de la investigació a les universitats. Aquests dipòsits o arxius d’e-prints faciliten la difusió ràpida i eficient dels resultats de les investigacions.
   
 • Dulcinea: L’objectiu del projecte Dulcinea és conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte de l’accés dels seus arxius, els drets de copyright d’aquests arxius i com aquests drets poden afectar el seu autoarxivament posterior en repositoris institucionals o temàtics.

   
 • Copyright Management for Scholarship:
  Entitat que s’ocupa de la gestió del copyright i la seva política en el camp de l’educació entre les universitats, els autors i els editors. La intenció és oferir pautes i polítiques, acords i models i els principis convenients.

   
 • Open Access:
  Model de publicació on els usuaris són lliures per llegir, transferir, copiar, distribuir, imprimir i cercar textos. Els autors han de tenir el control sobre la integritat del seu treball, el dret a ser reconeguts i de ser citats correctament. Les publicacions d’accés obert sovint s’inclouen en dipòsits oberts amb la finalitat de preservar el text a llarg termini. Ex.: http://www.doaj.org/.

   
 • Repositoris institucionals:
  Els repositoris institucionals són dipòsits en obert de documents produïts per les institucions i que intenten assegurar la captació i la descripció dels recursos que s’hi dipositen per a la seva recuperació posterior, principalment d’acord amb la iniciativa Open Access. Ex.: http://dugi.udg.edu.

 

 

 Els números d’identificació de documents 
 • ISBN (International Standard Book Number): 
  És un sistema internacional alfanumèric normalitzat creat per controlar i intercanviar informació sobre llibres que es comercialitzen i que serveix per identificar-los.

  Ex.:
  ISBN-13: 978-84-8181-227-5
  ISBN-10: 84-8181-227-7


   
 • ISSN (International Standard Serial Number): És un sistema alfanumèric que serveix per identificar una publicació seriada.

  Ex.: 1387-2532

   
 • DL (dipòsit legal):
  És un número que s’ha d’imprimir en les publicacions acompanyat per les sigles de la província espanyola on es registra, seguit del número assignat a l’obra separat per un guió de l’any de registre.

  Ex.: GI-1012-2005

   
 • Handle
  És un sistema numèric per assignar números a objectes digitals i altres recursos d’Internet i gestionar-los, per tal de crear URL fixes.

  Ex.: http://hdl.handle.net/1030.79/73


   
 • DOI (Digital Object Identifier):
  És un sistema numèric d’identificació i intercanvi de documents digitals.

  Ex.: 10.1007/s00401-005-1088-3