Biblioteca de la UdG

Estil APA

Estil APA

Consideracions generals | Abreviatures | Com s’ordenen les llistes | Cites en el text
 

Segons la 6a edició del Publication Manual of the American Psychological Association. Actualitzat al març 2015

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 

 

Aquest document s’ha basat en la 6a edició del Publication Manual of the American Psychological Association. Recomanem que el consulteu quan citeu altres tipus de documents aquí no especificats, així com la web de l’APA.

 

Consideracions generals

Una llista de bibliografia o llista de referències cita els treballs que recolzen un article concret. Una bibliografia cita les obres més àmplies i per a lectures futures.

La llista de referències se situa en una pàgina nova immediatament després del text, continuant amb la numeració de pàgines del document, amb format doble espai i sagnia francesa.

Heu d'escriure només les inicials dels noms dels autors.

Quan hi ha més d’un lloc d’edició, poseu només el primer o el lloc de la casa mare si s'especifica.

En el cas que el lloc d’edició sigui una ciutat dels Estats Units, doneu el nom de la ciutat i l’indicatiu de l’estat segons les abreviatures del Servei Postal dels Estats Units (ex.: Springfield, MA) (vegeu el Publication Manual of the American Psychological Association).

 

Abreviatures

Poseu sempre les abreviatures en la llengua del treball que esteu redactant (excepte la d’edició, que heu de posar en la llengua del document citat). A continuació donem una taula de les més freqüents en català.


comp.

coord.

dir.

ed./eds.

[et al.]

[i. e.]

núm.

p.

(s.d.) 


[sic]

v.

Vol.
 

compilador

coordinador

director

editor/s o director/s literari/s

et alii, indicació de l’omissió d’autors

id est, precedeix una data de publicació corregida

número d’exemplar de publicació en sèrie

pàgina/es

sense data, quan no coneixem la data de publicació


segueix una incorrecció

segueix el nombre de volums d’una monografia

precedeix el número del volum citat
 

 

 

Com s’ordenen les llistes

Ordeneu les entrades alfabèticament pel cognom del primer autor, tot seguint el sistema lletra per lletra.

 

Obres on el 1r autor és el mateix:

Ordeneu primer les entrades en què apareix com a únic autor, i dins aquestes segons l’any de publicació de més antic a més nou.

Quan hi ha més d’un autor ordeneu alfabèticament pel 2n autor, i si aquest coincideix, pel 3r, i així successivament.

Si coincideixen tots els autors, ordeneu per any de publicació de més antic a més nou.

Si coincideixen els autors i l’any de publicació ordeneu alfabèticament pel títol (excloent-ne els articles inicials: el, la, etc.). Afegiu lletres a, b, c, ... darrere la data de publicació.

Hewlett, L. S. (1996)

Hewlett, L. S. (1998)

Hewlett, L. S., Evans, L. S., i Alonso, S. C. (1996)

Hewlett, L. S., i Wright, A. C. (1995)

Hewlett, L. S., i Wright, A. C. (1999a). Control ...

Hewlett, L. S., i Wright, A. C. (1999b). Roles of ...

 

Obres amb 1r autor mateix cognom, diferent nom:

Ordeneu alfabèticament per la 1a inicial.

 

Obres amb autor corporatiu o sense autor:

Ordeneu les entrades amb autor corporatiu per la primera paraula del nom. Escriviu els noms desenvolupats, no els acrònims. El nom de l'entitat principal precedeix al de la subdivisió.

Si l’obra està signada (i només en aquest cas) com anònima, l’entrada comença amb la paraula Anonymous i s’alfabetitza per aquesta com si fos un nom real.

Si no hi ha autor, moveu el títol a la posició de l'autor, i alfabetitzeu per la primera paraula del títol.

Considereu les obres legals com obres sense autor, i alfabetitzeu-les per la 1a paraula significativa de l’entrada (obvieu els articles, però no les preposicions).

 

Cites en el text

Les cites en el text permeten al lector localitzar la font d’informació en la llista alfabètica de referències al final de l’obra.

 


   APA (American Psychological Association)


1 autor
 • En un estudi recent sobre temps de reacció (Walker, 2000)
 • Walker (2000) va comparar els temps de reacció
 • El 2000 Walker va comparar els temps de reacció
 • En un estudi recent sobre temps de reacció, Walker (2000) va descriure el mètode... Walker també va trobar...
 • ... (vegeu la taula 2 de Hashtroudi, 1991, per a dades completes)

 

2 autors

 
Citeu cada vegada tots dos autors.
De 3 a 5 autors

Citeu la primera vegada tots els autors, i les següents només el cognom del primer seguit per et al. i l’any si és la primera cita d’un paràgraf. Si en dos treballs citats coincideixen alguns autors, aneu citant autors fins que es distingeixin l’un de l’altre, seguits per una coma i et al.

 • Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, i Rock (1994) van trobar... 1a cita
 • Wasserstein et al. (1994) van trobar... cites posteriors, al principi de paràgraf
 • Wasserstein et al. van trobar... cites posteriors en el mateix paràgraf
 • Bradley, Ramirez, i Soo (1994) i Bradley, Soo, et al. (1994) cites coincideixen alguns autors
   
Més de 6 autors

Citeu només el cognom del primer autor seguit per et al. i l’any de publicació. Si en dos treballs citats coincideixen alguns autors, aneu citant autors fins que es distingeixin l’un de l’altre, seguits per una coma i et al.

 • Barrett et al. (1998)
 • Kosslyn, Koenig, Barrett, et al. (1996) i Kosslyn, Koenig, Gabrieli, et al. (1996)
   
Autors corporatius

Desenvolupeu el nom en la primera cita, i si l’acrònim és prou conegut doneu-lo entre claudàtors. Si és prou conegut, abrevieu-lo en les cites següents.

 • (National Institute of Mental Health [NIMH], 1999) → 1a cita
 • (NIHM, 1999) cites posteriors acrònim prou conegut
 • (University of Pittsburg, 1993) cites posteriors acrònim no conegut
Treballs sense autor o anònims

Si un treball no té autor, citeu en el text les primeres lletres de la llista bibliogràfica i l’any de publicació. S’inclouen en aquest tipus els materials legals. Si el treball és anònim, citeu en el text Anonymous i la data separats per coma.

 • ...el llibre College Bound Seniors (1979)
 • ...(Anonymous, 1998)
Autors amb mateix cognom

Si la llista de bibliografia inclou publicacions de dos o més autors principals amb el mateix cognom, incloeu les inicials dels autors en totes les cites en el text.

 • R. D. Luce i Neff (1959) i P. A. Luce (1986) també van trobar...
2 o més autors en el mateix parèntesi

Ordeneu les cites en el mateix ordre que en la llista de bibliografia.

 • Recerques passades (Edeline i Weinberger, 1991, 1993)
 • Diversos estudis (Johnson, 1991a, 1991b, 1991c; Singh, 1983)
 • Diversos estudis (Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg i Funk, 1990)
Obres clàssiques

Feu constar la data original si la coneixeu. Si no hi ha data de publicació, podeu fer servir la data de traducció o de la versió que heu consultat, tot especificant-ho.

 • (Aristòtil, trad. 1931)
 • James (1980/1983)
Parts específiques d’una font d’informació

Indiqueu la pàgina, capítol, figura, etc. d’una font d’informació en el punt exacte del text. Indiqueu sempre els números de les pàgines quan hi ha text entre cometes. Per a les obres clàssiques indiqueu el número de secció o paràgraf.

 • (Cheek i Buss, 1981, p. 332)
 • (Myers, 2000, § 5) → per a font d’informació electrònica
Comunicacions personals

No les afegiu a la llista de referències, citeu-les només en el text. S’hi inclouen els missatges de correu electrònic que no estan en llistes de distribució, fòrums o grups de notícies.

 • T. K. Lutes (comunicació personal, 18 abril 2001)
Articles no publicats

Si l'article ha estat acceptat per a publicar feu constar "in press" enlloc de la data.

 • (Castle, in press)

Si l'article encara no ha estat acceptat per a publicar feu constar com a data l'any de creació.

 • (Kirk, 2015)

 

 

Llibres

Elements: Autor (si hi consta), títol i subtítol, editors literaris, lloc d’edició, editorial, any publicació, núm. edició

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 

   APA (American Psychological Association)

1 autor

Cognom, Inicial nom. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# edició). Ciutat: Editorial.

Codina, L. (1996). El llibre digital: Una exploració sobre la informació electrònica i el futur de l’edició (2a ed.). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d’Investigació de la Comunicació.
 


  Fins a 7 autors

 

Cognom1, N., Cognom2, N., Cognom3, N., Cognom4, N., Cognom5, N., Cognom6, N., i Cognom7, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.

Pujol, J. M., i Solà, J. (1995). Ortotipografia: Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic (3a ed.). Barcelona: Columna.
 

8 o més  autors


Cognom1, N., Cognom2, N., Cognom3, N., Cognom4, N., Cognom5, N., Cognom6, N., ... Cognom Últim, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.

Delors, J., Al Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Fay, C., Geremek, B., ... Nanzhao, Z. (1996). Educació: Hi ha un tresor amagat a dins (2a ed.). Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya.
 

Autors corporatius
 
Nom de la institució o grup. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.

American Psychological Association. (1998). Publication manual of the APA (4th ed.). Washington: APA.
 

Sense autor conegut
 
Títol en cursiva (# edició). (any). Ciutat: Editorial.

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.
 

 

 

Llibres electrònics

Elements: Autor (si consta), títol i subtítol, any de publicació, DOI o adreça url

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


  
APA (American Psychological Association)

Amb DOI

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol. doi: adreça DOI

Schiraldi, G.R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth. doi:10.1036/10071393722

 

 

Sense DOI (url)

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol. Recuperat de url

Russell, B. (1921). The analysis of mind. Recuperat de http://www.gutenberg.org/ebooks/2529

 

Si la cita acaba amb un número DOI o una adreça url, no poseu punt al final. Preferirem DOI a adreça url.
 

 

 

Capítols o parts d’un llibre

Elements: Autor del capítol (si hi consta), títol i subtítol del capítol, editors literaris del llibre, títol i subtítol del llibre, lloc d’edició, editorial, any de publicació, pàgina o pàgines del capítol

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


   APA (American Psychological Association)

Cognom, N. autor capítol (any). Títol capítol: Subtítol. En Nom Cognom editor literari del llibre (ed.), Títol llibre en cursiva: Subtítol (# ed., p. # primera pàgina capítol-# última pàgina capítol). Ciutat: Editorial.


Kisch, H. (1986). La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización. En P. Kriedte (ed.), Industrialización antes de la industrialización (2a ed., p. 266-298). Barcelona: Crítica.

És correcte utilitzar “en” o també “dins”.

 

 

Capítols o parts d'un llibre electrònic

Elements: Autor del capítol (si hi consta), títol i subtítol del capítol, editors literaris del llibre, títol i subtítol del llibre, lloc d’edició, editorial, any de publicació, pàgina o pàgines del capítol, DOI o adreça url

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


APA (American Psychological Association)

Cognom, N. autor capítol (any). Títol capítol: Subtítol. En Nom Cognom editor literari del llibre (ed.), Títol llibre en cursiva: Subtítol (# ed., p. # primera pàgina capítol-# última pàgina capítol). doi: adreça DOI


Strong, E. K., Jr., i Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. En L. Outhwaite (ed.), Personnel research series: Vol. 1. Job analysis and the curriculum (p. 140-146). doi:10.1037/10762-000

 

Si la cita acaba amb un número DOI o una adreça url, no poseu punt al final. Preferirem DOI a adreça url.

És correcte utilitzar “en” o també “dins”.

  

 

Epígrafs d’enciclopèdies, diccionaris, etc.

Elements: Autor de l’epígraf (si hi consta), títol de l’epígraf, títol del diccionari o enciclopèdia, any d’edició

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 

   APA (American Psychological Association)

Amb autor conegut

Cognom, N. autor epígraf. (any). Títol epígraf. En Títol diccionari o enciclopèdia en cursiva. (Vol. #, p. # primera pàgina-# última pàgina). Ciutat: Editorial.

Trinkaus, E. (1994). Neandertal, hombre de. En Enciclopedia McGraw-Hill de ciencia y tecnología (Vol. 4, p. 1470). México: McGraw-Hill.

És correcte utilitzar “en” o també “dins”.


Sense autor conegut

 
Títol de l’epígraf. (any). En Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva. (Vol. #, p. # primera pàgina-# última pàgina). Ciutat: Editorial.

Neandertal, home de. (1988). En Gran Enciclopèdia Catalana (Vol. 16, p. 98). Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

És correcte utilitzar “en” o també “dins”.

 

 

 

Epígrafs d'enciclopèdies, diccionaris, etc. electrònics

Elements: Autor de l'epígraf (si hi consta), títol de l'epígraf, editors literaris de l'obra de referència, títol del diccionari o enciclopèdia, editorial, any de publicació, DOI o adreça url

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

       


APA (American Psychological Association)

Amb autor conegut

Cognom, N. autor epígraf. (any). Títol epígraf. En N. Cognom editor (ed.), Títol diccionari o enciclopèdia en cursiva. (# edició). Recuperat de url

Graham, G. (2005). Behaviorism. En E. N. Zalta (ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (ed. tardor 2007). Recuperat de http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/

Si la cita acaba amb un número DOI o una adreça url, no poseu punt al final. Preferirem DOI a adreça url.

És correcte utilitzar “en” o també “dins”.

 

Sense autor conegut

Títol de l’epígraf. (any). En Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva.(# edició). Recuperat de url

Heuristic. (s.d.). En Merriam-Webster’s online dictionary (11a ed.). Recuperat de http://www.merriam-webster.com/dictionary/heuristic

Si la cita acaba amb un número DOI o una adreça url, no poseu punt al final. Preferirem DOI a adreça url.

És correcte utilitzar “en” o també “dins”.  

 

 

 

Articles de revista

Elements: Autor article, títol article, títol i subtítol revista, volum, número publicació (si cal), data publicació, pàgines on s’inclou el document

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 

   APA (American Psychological Association)

Cognom, N. (data). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol, # volum en cursiva(# del número), # primera pàgina de l’article-# última pàgina de l’article.


Heery, M. (1998). Organització de la biblioteca: Repàs d’estructures. Ítem: Revista de biblioteconomia i documentació, 23, 8-15.

 

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126, 910-924.

 

Si es tracta d'una revista no acadèmica, donarem la data exacta entre parèntesi (mes i any, o dia mes i any).

 

 

 

Articles de revistes electròniques

Elements: Autor article, títol i subtítol article, títol i subtítol revista, número publicació, data publicació, pàgines, DOI o url

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


   APA (American Psychological Association)

Amb DOI

Cognoms, N. de l’autor, i Cognoms, N. de l’autor. (data). Títol article: Subtítol. Títol revista en cursiva: Subtítol, # volum en cursiva(# del número), # primera pàgina article-# última pàgina article. doi: DOI

Vergés, A., i Rodriguez-Prieto, C. (2006). Vegetative and reproductive morphology of Kallymenia patens (Kallymeniaceae, Rhodophyta) in the Mediterranean Sea. Botanica marina, 49(4), 310-314. doi:10.1515/BOT.2006.038

 

Sense DOI (URL)

Cognoms, N. de l’autor, i Cognoms, N. de l’autor. (data). Títol article: Subtítol. Títol revista en cursiva: Subtítol, # volum en cursiva(# del número), # primera pàgina article-# última pàgina article. Recuperat de URL

Bustelo, C., i García-Morales, E. (2000). La consultoría en organización de la información. El profesional de la información, 9(9), 4-10. Recuperat de http://publishersnet.swets.nl/direct/issue?title=2246163

 

Si la cita acaba amb un número doi o una adreça url, no poseu punt al final. Preferirem DOI a adreça url.

 

 

 

Articles no publicats

Elements: Autor article, títol i subtítol article, títol i subtítol revista (si s'escau), data creació (si s'escau)

 

Important:

Actualitzat al maig 2016.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


   APA (American Psychological Association)

Articles en preparació

Cognoms, N. de l’autor, i Cognoms, N. de l’autor. (data). Títol article: Subtítol. Manuscript in preparation.

Kirk, J. T. (2011). Reprogramming the Kobayashi Maru test: A tale of an inside job and the genius behind it. Manuscript in preparation.

 

La data és l'any de creació de l'article.

 

Articles presentats (submitted)

Cognoms, N. de l’autor, i Cognoms, N. de l’autor. (data). Títol article: Subtítol. Manuscript submitted for publication.

Castle, R. (2012). Shadowing a police officer: How to be unobtrusive while solving cases in spectacular fashion. Manuscript submitted for publication.

 

La data és l'any de creació de l'article.

No indicar la revista on s'ha presentat l'article fins que no s'hagi acceptat per a publicar.

 

Articles acceptats (pendents de publicació)

Cognoms, N. de l’autor, i Cognoms, N. de l’autor. (in press). Títol article: Subtítol. Títol de la revista: Subtítol de la revista.

Castle, R. (in press). Shadowing a police officer: How to be unobtrusive while solving cases in spectacular fashion. Professional Writers’Journal.


No indicar data.

 

 

 

Títols de revista

Elements: Títol revista, dates publicació, lloc edició i editorial

 

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


  
APA (American Psychological Association)

Títol en cursiva: Subtítol (any inici-any final). Ciutat: Editorial.


Revista española de derecho constitucional (1981-). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

 

En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació sobre el tipus Monografia.

 

 

 

Articles de diari

Elements: Autor article, títol article, títol i subtítol diari, data publicació, pàgina i secció on s'inclou l'article

  

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


  
APA (American Psychological Association)

Cognom, N. (data). Títol article: Subtítol article. Títol diari en cursiva: Subtítol, p. #.

Montero, R. (18 gener 2011). Occidente. El País, p. 54.

Mayer, C.E. (7 gener 2005). Group takes aim at junk-food marketing. The Washington Post, p. E2.

 

 

Articles de diari electrònic

Elements: Autor article, títol article, títol i subtítol diari, data publicació, url

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 

 


  
APA (American Psychological Association)

Cognom, N. (data). Títol article: Subtítol article. Títol diari en cursiva: Subtítol. Recuperat de url

García, Ch. (17 gener 2011). La catarsis del gran maldito del jazz. El País. Recuperat de http://www.elpais.com/articulo/cultura/catarsis/gran/maldito/jazz/elpepucul/20110117elpepicul_2/Tes

 

Si la cita acaba amb una adreça url, no poseu punt al final.

 

Tesis doctorals i Treballs de màster

Elements: Autor, títol i subtítol, any, nom repertori. En alguns casos nom universitat, títol publicació oficial, volum i pàgina

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

   


  
APA (American Psychological Association)

  Publicada en un repertori

Cognom, N. (any). Títol: Subtítol. Títol repertori en cursiva, volum en cursiva(núm.), pàgina.

 Appelbaum, L. G. (2005). Three studies of human information processing: Texture amplification, motion representation, and figure-ground segregation. Dissertation Abstracts International: Section B. Sciences and Engineering, 65(10), 5428.

 

No publicada

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (Tesi doctoral no publicada). Nom institució, lloc.

 Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normalweight and obese (Tesi doctoral no publicada). University of Missouri, Columbia.

 

Actes de congrés

Elements: Autor, títol i subtítol, editor literari, títol congrés, pàgines, volum, número, DOI

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

   


  
APA (American Psychological Association)

  Congressos no regulars

Cognom, N. (any). Títol ponència: Subtítol. En Nom Cognom de l’editor literari del congrés (ed.), Títol congrés en cursiva: Subtítol (p. # primera pàgina del capítol-# última pàgina del capítol). doi: DOI

 

Katz, I., Gabayan, K., i Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. En J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, i P. Scheunders (eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (p. 97-108). doi: 10.1007/978-540-74607-2_9

 

Es tracten com llibres. Capitalitzeu el nom del congrés, perquè és un nom propi.

És correcte utilitzar “en” o també “dins”.  

 

Congressos publicats regularment

Cognom, N. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol del congrés en cursiva: Subtítol, # volum en cursiva(# del número), # primera pàgina-# última pàgina. doi: DOI

 

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., i Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 105, 12593-12598. doi: 10.1073/pnas.0805417105

 

Es tracten com articles de revista. Capitalitzeu el nom del congrés, perquè és un nom propi.

 

Normes

Elements: Autor, títol i subtítol, lloc d’edició, editorial i any de publicació

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

     


  
APA (American Psychological Association)

Autor. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.

 

International Standard Organization. (1992). Normes terminologiques internationales: élaboration et présentation: ISO 10241. Genève: ISO.

 

En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació sobre el tipus Monografia.

 

 

Patents

Elements: Inventor, any, identificació patent, publicació oficial

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

   


  
APA (American Psychological Association)

Cognom inventor, N. (any). Número de patent en cursiva. Lloc: Font oficial informació patent.

 

Smith, I. M. (1988). U.S. Patent No. 123,455. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

 

 

Legislació

Elements: Títol, títol publicació oficial, número i secció publicació i data publicació

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

   


  
APA (American Psychological Association)

 

Títol de la regulació, Nom publicació oficial núm. publicació § secció publicació (any publicació).

 

Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, BOE 313 § 21760 (2004).

 

 

Mapes

Elements: Autor, títol i subtítol, lloc d’edició, format, escala, editorial i any de publicació, designació tipus document

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

   

A partir de la Normativa APA s’ha generat, per extrapolació, la citació bibliogràfica dels diferents tipus de material cartogràfic. 

 


  
APA (American Psychological Association)


Mapa en un full

 

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.) [Mapa]. Escala. Ciutat: Editorial.

 

Pintó, J. (1995). Vegetació de Sant Llorenç del Munt [Mapa]. 1:25.000. Terrassa: Aster.

 

Institut Cartogràfic de Catalunya. (2009). Mapa topogràfic de Catalunya: 1:250.000 (9a ed.) [Mapa]. 1:250.000. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya.

 


Full d’un mapa en sèrie

 

Cognom, N. (any). Títol del full [Mapa]. Escala. Títol de la sèrie en cursiva, número de full. Ciutat: Editorial.

 

Institut Cartogràfic de Catalunya. (2000). Salt [Mapa]. 1:5.000. Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000 (versió 2), full 333-8-2. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya.

 

Servicio Geográfico del Ejército. (1994). Figueras [Mapa]. 1:100.000. Mapa militar de España E. 1:100.000: serie C (2a ed.), full 20-6. Barcelona: Servicio Geográfico del Ejército.

 

 

Mapa publicat dins un atles o en un llibre

 

Cognom autor mapa, N. (any del mapa). Títol del mapa [Mapa]. Escala.  En N. Cognom autor atles/llibre (data atles/llibre), Títol atles o llibre en cursiva (# ed., p. #). Ciutat: Editorial.

 

Briet, Ph. (1648). Le Royaume dArragon avec ses dependances [Mapa]. Escala sense determinar. En V. Rosselló (2008), Cartografia històrica dels Països Catalans (p. 151). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

És correcte utilitzar “en” o també “dins”.

 

 

Mapa en CD, DVD

 

Cognom, N. (any). Títol del mapa en cursiva (# ed.) [Format]. Escala. Ciutat: Editorial.

 

Pintó, J. (1995). Vegetació de Sant Llorenç del Munt [CD-ROM]. 1:25.000. Terrassa: Aster.

 

Institut Cartogràfic de Catalunya. (2009). Mapa topogràfic de Catalunya (9a ed.) [DVD]. 1:250.000. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya.

 

 

Fotografia aèria

 

Fotografia solta

 

Cognom, N. (any de la fotografia). Títol o número de la foto [Topònim] [Fotografia aèria]. Escala. Títol del vol en cursiva, número de rotlle i/o passada. Lloc de publicació: Editorial.

 

Servicio Geográfico del Ejército. (1957). Foto 60.049 [Castelló d’Empúries] [Fotografia aèria]. 1:30.000 aprox. [Vuelo nacional], MTN 258, R-608. Madrid: Servicio Geográfico del  Ejército.


Institut Cartogràfic de Catalunya. (1991). Foto 279 [Núria] [Mapa]. 1:22.000. [Vol de Catalunya 1991], MTN 218. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya.

 

 

Vol sencer

 

Cognom, N. (any/s del vol). Títol del vol en cursiva [Format]. Escala. Lloc de publicació: Editorial.

 

Institut Cartogràfic de Catalunya (1986-1992). [Vol de Catalunya 1991] [Fotografies aèries]. 1:22.000 aprox. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya.

 

 

Mapa estàtic a Internet

 

Cognom, N. (any del mapa si es coneix). Títol del mapa [Format]. Escala. En Títol del document complet i/o de la Base de dades en cursiva. Recuperat de URL completa

 

Ajuntament de Barcelona, Institut del paisatge urbà i la qualitat de vida. (2005). Ruta del modernisme [Mapa]. Escala sense determinar. Recuperat de http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=es&contenido=body_mapaes.htm

 

Indar, R. (1859). Mapa de Cataluña dividido en sus actuales provincias: arreglado nuevamente en 1859 [Mapa]. 1:450.000 aprox. En Cartoteca Digital de l’Institut Cartogràfic de Catalunya: mapes de Catalunya (s. XVII-XX).  Recuperat de http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1130/rec/3

És correcte utilitzar “en” o també “dins”.

 

Base cartogràfica descarregada de la pàgina web d’un editor cartogràfic

 

Cognom, N. (any del document). Títol del mapa [Format]. Escala. En Títol de la Base de dades i/o del lloc en cursiva. Recuperat de  URL completa

 

Institut Cartogràfic de Catalunya. (2010). Olot (297 x 088) [Mapa]. 1:5.000. En Base topogràfica de Catalunya 1:5.000, full 303-088 Recuperat de http://www.icc.cat/vissir3/

És correcte utilitzar “en” o també “dins”.

 

Mapa de Google Map o mapa dinàmic

 

Autor/Editor. (any del document). Títol del mapa [Format]. Escala. Recuperat de URL completa

Google Maps. (2014). Memphis [Mapa]. 1:50.000. Recuperat de https://www.google.es/maps/@35.129186,-89.970787,11z


 

 

Pàgines web

 Elements: Autor, data, títol i subtítol, adreça URL

  

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


  
APA (American Psychological Association)

Autor. (any). Títol en cursiva. Recuperat de adreça URL

 

Modern Language Association. (2003). MLA Style. Recuperat de http://www.mla.org/style

 

Si la cita acaba amb una adreça url, no poseu punt al final.

En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació.

 

 

 


Tesis electròniques

 Elements: Autor, data, títol i subtítol, nom universitat i adreça URL

 

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


  
APA (American Psychological Association)

Cognom, N. (any). Títol en cursiva (Tesi doctoral o Treball de màster). Recuperat de Nom base dades. (núm. d'accés o de comanda)

 

Tesi en una base de dades comercial

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative : A personal narrative discussing growing up with alcoholic mother (Treball de màster). Disponible des de ProQuest Dissertations and Theses. (UMI núm. 1434728)

 

Tesi en una base de dades institucional

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Tesi doctoral). Recuperat de https://etd.ohiolink.edu/ap/1?0

 

Tesis des del web

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Tesi doctoral, Massachusetts Institute of Technology). Recuperat de http://www.cc.gatech.edu/~asb/thesis/

 

Si la cita acaba amb una adreça url, no poseu punt al final.

 

 

 

Correus electrònics

 

Missatges en grups de notícies i fòrums

 Elements: Autor, títol i subtítol, designació de missatge en fòrum, data, adreça URL

 

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

   


  
APA (American Psychological Association)

Cognom emissor, N. (data missatge). Títol missatge: Subtítol. [Comentari en un fòrum en línia]. Recuperat de URL

  

Simons, D. J. (14 juliol 2000). New resources for visual cognition [Comentari en un fòrum en línia]. Recuperat de http://groups.yahoo.com/group/visualcognition/message/31

 

Si la cita acaba amb una adreça url, no poseu punt al final.

 

 

Missatges en llistes de distribució

 Elements: Autor, títol i subtítol, data, designació tipus missatge, adreça URL

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

   


  
APA (American Psychological Association)

Cognom emissor, N. (data missatge). Títol missatge: Subtítol [Missatge en llista de distribució electrònica]. Recuperat de URL

 

Hammond, T. (20 novembre 2000). YAHC: Handle parameters, DOI genres, etc. [Missatge en llista de distribució electrònica]. Recuperat de http://www.doi.org/mail-archive/ref-link/msg00088.html

 

Si la cita acaba amb una adreça url, no poseu punt al final.

 

 

 

Apunts de Moodle

 Elements: Autor, títol i subtítol, data, nom de l'arxiu electrònic.

 

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


   
APA (American Psychological Association)

Cognom emissor, N. (any). Títol apunts en cursiva: Subtítol [Apunts acadèmics]. Nom repositori.

 

Blanco, A. (1984). Interpretación de la normativa APA acerca de las referencias bibliográficas [Apunts acadèmics]. UdGMoodle.

 

En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació. 

 

 


Enregistraments sonors

 Elements: Autor, títol, designació tipus document, informació publicació

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

   


  
APA (American Psychological Association)

Cognom compositor, N. (any del copyright). Títol de la cançó [Enregistrat per N . Cognom artista si diferent del compositor]. A Títol de l’àlbum en cursiva [Tipus de suport: CD, Disc, DVD, etc.]. Lloc: Segell editor. (Data d’enregistrament si és diferent de la data de copyright)

 

Iang, K. D. (2008) Shadow and the frame. A Watershed [CD]. New York, NY: Nonesuch Records.

 

 

Pel·lícules, vídeos i DVD

 Elements: Productor, director, títol i subtítol, productora, any i lloc edició, designació tipus document

 

 

 Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


  
APA (American Psychological Association)

 

Cognom productor, N. (productor), i Cognom director, N. (dir.). (any). Títol en cursiva [Tipus]. País d'origen: Estudi.

 

American Psychological Association (productor). (2000). Responding therapeutically to patient expressions of sexual attraction [DVD]. Disponible des de http://www.apa.org/pubs/videos/4310767.aspx

 

 

Vídeos (YouTube)

Elements: Autor, data, títol del vídeo, url

 

Important:

Actualitzat al març 2015.

Format de la llista de referències: sagnia francesa i doble espai.

 


   
APA (American Psychological Association)

 

Cognom, N. (data). Títol vídeo [Vídeo]. Recuperat de url

 

Universitat de Girona. Biblioteca. (octubre 2011). Com funciona el PUC [Vídeo]. Recuperat de http://youtu.be/Q7LjZ_JpITU