Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada ..

Монтсеррат Батльори

Lidia

Контакты

Lingüística Diacrónica i Gramática Comparada

Pl. Ferrater Mora, 1
(despacho 4.4)
17071 Girona
Tel. +34 972 418 106

Fax. +34 972 418 230

lidiagc@udg.edu

 

Montserrat Batllori

 

Montserrat Batllori

Настоящее служебное положение: Titular d’Universitat

Организация: Universitat de Girona

Центр: Facultat de Lletres

Кафедра: Filologia i Filosofia

Адрес: Plaça Ferrater Mora, 1 (Girona - 17071)

Телефон: 972418215

https://webgrec.udg.edu/webs/01691_CAT.html
Учебная база

- Llicenciada en Filosofia i Lletres (Filologia Hispànica). 1990. UAB. 
- Llicenciada en Filosofia i Lletres (Filologia Anglesa). Juny de 2005. UAB. 
- Doctora en en Filosofia i Lletres (Filologia Hispànica).
Desembre de 1995. UAB. 
- First Certificate in English. Juny de 1985. Londres. University of Cambridge
- Certificate of Proficiency in English. Desembre de 1987. Barcelona. University of Cambridge
- Grundstufe. Agost de 1987. Freiburg im Breisgau. Albert-Ludwigs – Universität Freiburg im Breisgau. 
- Examen DAAD: Mittelstufe I. Gener de 1993. Barcelona. ‘Goethe Institut – Institut Alemany de Barcelona’. 
- Nivell D de Català. Juny de 2006. Girona. ‘Consorci per a la normalització lingüística’.

Преподавание

- Professora Ajudant (Y3) a la Universitat Autònoma de Barcelona (Estudi General de Girona) des de 1990 a 1991. 
- Professora Ajudant (Y3) a la Universitat Autònoma de Barcelona (Estudi General de Girona) des de 1991 a 1992. 
- Professora Ajudant (Y1) a la Universitat de Girona des de 1992 a 1993. 
- Professora Titular d’Escola Universitària Interina (TEUI) a la Universitat de Girona des de 1993 a 1997. 
- Professora Titular d’Universitat (TU) a la Universitat de Girona des de 1997 fins ara.


- Té tres trams docents per la docència corresponent als anys 1990-1995, 1995-2000 i 2000-2005. Va superar l’avaluació del tercer tram amb una puntuació final de 63,16. La mitjana dels professors avaluats era de 57,62.

Административные должности: участие в управленческих организациях и/или комиссиях университета

- Col·laboració amb la Comissió per a l’avaluació de les proves d’ accés de majors de 25 anys (des de 1994 a 1996). 
- Vicedegana d’Estudiants i Infraestructura Docent (des del 20-3-1997 al 20-3-2000 i des del 20-3-2000 al 12-2-2004). 
Responsable de Relacions Internacionals o Relacions amb l’ Exterior de la Facultat de Lletres (des de 1999 al febrer de 2004). 
- Representant de la Facultat de Lletres en la Comissió de la Biblioteca de la UdG (des del 20-3-1997 al 20-3-2000 i des del 20-3-2000 al 12-2-2004). 
- Membre de la Comissió de recerca de la UdG des de setembre de 2006 
- Membre de la Comissió per a la adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior de la Facultat de Lletres des de setembre de 2006

Исследовательская деятельность

- Línies de recerca: Sintaxis, morfosintaxis, fonética y fonología históricas. Oración simple: Sintagma nominal, sintagma verbal. Orden de palabras. Oración compuesta: conectores discursivos. [Sexenios CNEAI: 1992-1997, 1998-2003] 
- Centre: Dept. de filologia i filosofia. Facultat de Lletres, UdG Dates: 1992 - 2007 
- Paraules Clau: 001096 - Diacronía / 000289 - Lingüística Històrica / 200166 - Gramática comparada / 200165 - sintaxis histórica / 000962 - Lengua española / 000932 - Llengua catalana / 201338 - Gramàtica generativa / 000488 - Teoríaca


- Té dos sexennis de recerca concedits per la CNEAI per la avaluació de la producció científica dels anys 1992 a 1997 i 1998 a 2003.

Участие в научно-исследовательских группах и сотрудничество с другими университетами
Исследовательские проекты
LEXICOGRAFIA I LINGÜÍSTICA DIACRÒNICA:

- Bases teòricas per a l’elaboració d’un diccionari de règim verbal amb informació gramatical Ajut EGG/UAB-113112 
- Informatización, explotación de datos y complementación del Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico de J. Corominas y J. A. Pascual.
DGICYT PB92-0599-B; DGICYT PB95-0656, DGICYT PB98-0884 i el projecte coordinat DGICYT BFF2002-04071-C02-02 (Investigadora principal de l’últim projecte). 
- Banco de datos diacrónico hispánico. HUM2005-08149-C02-02/FILO (Investigadora principal).

GRAMÀTICA DE LES LLENGÜES ROMÀNIQUES:

- Sintaxis, fonología y condiciones fonéticas de producción y percepción en segmentos consonánticos. DIGICYT PB93-08-0893-C04-03, DIGICYT PB96-1199-C04-03 i Ajut UdG 10103/3220.

VARIACIÓ LINGÜÍSTICA:

- Estándar y variación diatópica, diafásica y diacrónica en la sintaxis de la lengua española (corpus y teoría) Universitat de Girona S-UdG97-174

GRAMÁTICA COMPARADA I LINGÜÍSTICA DIACRÒNICA:

- GRAMÁTICA COMPARADA Y LINGÜÍSTICA DIACRÓNICA. FFI2008-06324-C02-02/FILO

Grups de Qualitat

- Lexicografia i Diacronia. UAB/UDG. Comissionat per a Universitats i Recerca 1997SGR 00125, 1999SGR 00114, 2001SGR00151 i 2005SGR 00568. 
- Lingüística teórica. UAB/UDG. CIRIT GRQ 93-2.035: 145.054 i CIRIT 1995SGR/00486

Тематические сети

- CIRIT XT94-48. UAB, UdG, UdL i UV. 
- CIRIT 1998XT 00065. Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filologia Catalana: grup de Gramàtica Teòrica), Universitat de Girona (Departament de Filologia i Filosofia: Grup de Gramàtica Teòrica), Universitat de Barcelona (Departament de Filologia Catalana: Grup de Gramàtica Teòrica), Universitat de València (Estudi General, Departament de Filologia Catalana: Grup de Cognició i Llenguatge), Universitat Pompeu Fabra (Departament de Traducció i Filologia: Unitat de Gramàtica Teòrica), Universitat Complutense de Madrid (Instituto Ortega y Gasset: Grupo de Gramática Teórica). 
- CIRIT 2000XT-00032. Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filologia Catalana: grup de Gramàtica Teòrica), Universitat de Girona (Departament de Filologia i Filosofia: Grup de Gramàtica Teòrica), Universitat de Barcelona (Departament de Filologia Catalana: Grup de Gramàtica Teòrica), Universitat de València (Estudi General, Departament de Filologia Catalana: Grup de Cognició i Llenguatge), Universitat Pompeu Fabra (Departament de Traducció i Filologia: Unitat de Gramàtica Teòrica), Universitat Complutense de Madrid (Instituto Ortega y Gasset: Grupo de Gramática Teórica), Lengoriako Euskal Herriko Ikergune Aniztuna (LEHIA: Centro vasco del lenguaje). 
- CIRIT 2002XT-00036. Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filologia Catalana: grup de Gramàtica Teòrica), Universitat de Girona (Departament de Filologia i Filosofia: Grup de Gramàtica Teòrica), Universitat de Barcelona (Departament de Filologia Catalana: Grup de Gramàtica Teòrica), Universitat de València (Estudi General, Departament de Filologia Catalana: Grup de Cognició i Llenguatge), Universitat Pompeu Fabra (Departament de Traducció i Filologia: Unitat de Gramàtica Teòrica), Universitat Complutense de Madrid (Instituto Ortega y Gasset: Grupo de Gramática Teórica), Lengoriako Euskal Herriko Ikergune Aniztuna (LEHIA: Centro vasco del lenguaje).

Участие в аттестационных комиссиях

Títol del comitè: ANEP
Entitat de la que depèn: EMCT - Ministerio de Ciencia y Tecnologia
Tema: Evaluación de proyectos de mi área de investigación presentados al Programa Nacional I+D del MEC/MCyT.
Any: 2006

Títol del comitè: AGAUR
Entitat de la que depèn: CAAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca- AGAUR
Tema: Evaluación de proyectos de innovación de la cualidad docente (MQD)
Any: 2006

Другие заслуги

Посещение курсов и семинаров по инструметальным языкам:


Del 7-1-1985 al 7-6-1985, Course in English at University of Cambridge Certificate of Proficiency Level, Angloschool (London), Angloschool - University of Cambridge
- Del 5-7-1987 al 25-7-1987, Lectures on English Literature, Institutions and Culture, University of Cambridge (St. Peter’s College), ILC Group - University of Cambridge
- Del 27-7-1987 al 22-8-1987, Sprachprogramm der Grundstufe, Albert-Ludwigs Universität (Freiburg im Breisgau), Internationale Sommerkursen der Albert-Ludwigs-Universität.

Обучение на курсах информатики:


- Del 5-2-2001 al 9-2-2001, La utilització del programa Ms Power Point (Curs de 8 hores organitzat per l'ICE i el Vicerectorat de Docència i Estudiants de la Universitat de Girona), dins el Pla de formació del personal acadèmic de la UdG, Facultat de Lletres. 
- Del 12-5-2003 al 19-5-2003, Introducció a l'edició i presentació de planes web amb el programa Front Page (Curs de 9 hores organitzat per l'ICE i el Vicerectorat de Docència i Estudiants de la Universitat de Girona), dins el Pla de formació del personal acadèmic de la UdG, Facultat de Lletres.