Seminari Permanent d'Estudis Polítics i Culturals

Presentació

Contacte

Seminari Permanent d'Estudis Polítics i Culturals

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

  

Presentació

El Seminari Permanent d’Estudis Polítics i Culturals (SPEPC) agrupa historiadors i historiadores de diverses especialitats amb l’objectiu comú de fomentar la recerca i la difusió del coneixement en l’àmbit de la història política i cultural, així com la reflexió sobre les implicacions actuals d’aquest coneixement. Aquesta tasca es realitza des de perspectives metodològiques diverses per tal de promoure la interdisciplinarietat de la recerca.

Abans de la recreació de l’IRH, una part dels components de la secció ja estaven organitzats en dos grups de recerca: el grup de recerca Estudis Culturals (integrat dins l’extingit Institut del Patrimoni Cultural) i el grup Història, Memòria, Identitats, creat més recentment per agrupar els professors i professores que es dediquen sobretot a la història política.

La recerca de l'SPEPC s'articula en dos grans blocs: la cultura escrita i l'art de les èpoques medieval i moderna, per una banda, i la construcció i difusió de la memòria històrica en l’època contemporània, per l'altra. Més concretament, les principals línies de treball que impulsa actualment l'SPEPC són les següents:

  • La cultura escrita i els processos d’urbanització. Creació, recepció, difusió i estudi dels testimonis escrits. Materialitat i discursos.
  • Cultura visual i morfogènesi arquitectònica. Examen dels processos de gestació, difusió i recepció dels significats i usos d’imatges i construccions.
  • Estudi del patrimoni artístic i escrit de les comarques gironines.
  • Anàlisi dels processos de construcció, reconeixement i atribució d’identitats diverses: polítiques nacionals, socials, sexuals i de gènere.
  • El poder polític. Anàlisi de les formes de consens i de repressió i de les seves conseqüències sobre la població (especialment, deportacions i exilis).
  • Formació i usos de la memòria. Anàlisi de l’evolució de la historiografia i les seves relacions amb el poder i la política.
  • Transferència del coneixement: divulgació i assessorament sobre història i art de les èpoques medieval, moderna i contemporània (exposicions, itineraris, dramatitzacions, congressos, seminaris, jornades d’estudis...). 

A més de conferències i cursos, l'SPEPC organitza cada any el Seminari Internacional de Cultura Escrita Josepa Arnall i Juan, i el Colloquium Studium Medievale. Aquest any 2008 també s'han fet les Primeres Jornades del Seminari Permanent d’Estudis Polítics i Culturals, dedicades a “La memòria de les llibertats antigues a la política del segle XIX” i s'ha iniciat la publicació de Studium Medievale. Revista de Cultura Visual - Cultura Escrita, juntament amb l’Associació Amics de Besalú.

Grup de recerca Estudis Culturals

El grup de recerca Estudis Culturals de la Universitat de Girona (UdG) neix del desig d’un grup de professores i professors del Departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Facultat de Lletres de la UdG l’any 2000. La línia prioritària de recerca del grup és l’estudi de la història de la cultura escrita, visual i musical de les èpoques medieval i moderna. Des d’aleshores alguns i algunes dels components del grup han anat treballant i disposant d’ajuts per a la dinamització de la recerca. El grup disposa de diversos ajuts de suport a la recerca i de convenis de transferència de coneixement.

Grup de recerca Història, Memòria, Identitats

El grup Història, Memòria, Identitats desenvolupa la seva tasca de recerca bàsicament en l’àmbit de la història contemporània. Diversos membres pertanyen al Triangle Blau, Associació per a la Preservació i Divulgació de la Memòria Històrica, de manera que una de les seves línies de recerca són els exilis ─extern i intern─, la deportació i la repressió que es produïren com a conseqüència de la Guerra Civil del 1936-39. Una segona línia d’estudi abraça les interrelacions entre la formació d'identitats, les tradicions i les cultures polítiques a Europa i, especialment, en els àmbits català i espanyol, i amb especial atenció al pensament polític i els intel·lectuals. Finalment, una tercera línia d’estudi té en compte les relacions entre la historiografia europea contemporània, la memòria i la difusió del coneixement històric.

Coordinador de l'SPEPC: Maximiliano Fuentes Codera