Consell Social

4/08, de 30 d'octubre de 2008

Ple 4/08, de 30 d'octubre de 2008

MEMÒRIES DE LES TITULACIONS DE GRAU QUE LA UdG REMETRÀ A VERIFICACIÓ PER A SER IMPLANTADES EL CURS 2009-2010

Exposició de motius: Atès que el procediment fixat per l'administració universitària determina que les universitats sotmetran les memòries de programació de nous Graus a verificació per part d'ANECA (RD 1393/2007) i que, en paral·lel, hauran de presentar-ne un resum al DIUiE.

Atès que ANECA analitzarà les memòries des del punt de vista de l'acompliment dels criteris de verificació i el DIUiE, al seu torn, vetllarà per l'acompliment dels criteris de programació del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), i d'una manera particular la viabilitt econòmica de les memòries i l'exigència del coneixement de terceres llengües.

Atès que el termini fixat pel CIC pel lliurament de la documentació especificada finalitza el 31 d'octubre de 2008.

Atès que el calendari previst per ANECA en el procés de verificació de les memòries és de sis mesos a partir de la data de lliurament de les memòries.

Atès que s'han completat tots els passos previs al lliurament de les propostes, tal com marca el calendari aprovat pel Consell de Govern en la sessió núm. 2/08, del 13 d'octubre de 2008, ha informat favorablement la proposta.

En virtut de tot l'anteriorment exposat,

S’APROVA:

Per tal de donar compliment a l’article 88, de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, la remissió simultània a ANECA i DIUiE de les memòries de graus següents:

Facultat de Ciències:

Grau Biotecnologia

Grau Biologia

Grau en Química

Grau en Ciències Ambientals

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials:

(informe degana FCEE)

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Grau en Comptabilitat i Finances

Grau en Economia

Escola Universitària d’Infermeria:

Grau en Infermeria

Facultat d’Educació i Psicologia:

Grau en Educació Social

Grau en Mestre Educació Infantil

Grau en Mestre Educació Primària

Grau en Pedagogia

Grau en Psicologia

Facultat de Lletres:

Grau en Estudis Culturals i Comunicació

Grau en Filosofia

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Grau en Història

Grau en Història de l’Art

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Facultat de Dret:

Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració

Grau en Criminologia

Grau en Dret

Facultat de Turisme:

Grau en Turisme

Escoles Adscrites:

Grau Turisme (Mediterrani)

Grau Turisme (Euroaula)

Grau Turisme (Formàtic Barna)

Grau Turisme (CETA)

Grau Direcció Hotelera (Sant Pol)

Grau Audiovisual i Multimèdia (ERAM)

Grau Fisioteràpia (Garbí)

Grau Ciències de l’Activitat Física i Esportiva (Garbí)

 

TITULACIÓ DE GRADUAT EN TREBALL SOCIAL

S’APROVA

Traslladar al Consell de Direcció de la Universitat de Girona l’interès del Consell Social perquè la Universitat de Girona pugui oferir la titulació de Graduat en Treball Social.  

 

MEMÒRIES DE LES TITULACIOINS DE MÀSTER UNIVERSITARI QUE LA UdG REMETRÀ A VERIFICACIÓ PER A SER IMPLANTAES EL CURS 2009-2010

Exposició de motius: Atès que el procediment fixat per l'administració universitària determina que les universitats sotmetran les memòries de programació de nous màsters a verificació per part d'ANECA (RD 1393/2007) i que, en paral·lel, hauran de presentar-ne un resum al DIUiE.

Atès que ANECA analitzarà les memòries des del punt de vista de l'acompliment dels criteris de verificació i el DIUiE, al seu torn, vetllarà per l'acompliment dels criteris de programació del Consell Interuniversitari (CIC).

Atès que els terminis fixats pel CIC pel lliurament de la documentació especificada finalitza el 31 d'octubre de 2008.

Atès que el calendari previst per ANECA en el procès de verificació de les memòries és de sis mesos a partir de la data de lliurament de les memòries.

Atès l'acompliment dels criteris continguts en l'acord sobre el procediment de presentació i programació de les propostes de màsters universitaris de la UdG (aprovat pel consell de govern en la sessió 06/08, de 24 de juliol de 2008).

Atès que a tenor del que marca el RD 56/2005 i la pròrroga que especifica el RD 189/2007, la UdG va iniciar el procés d'extinció dels doctorats i el de la seva transformació a màsters universitaris.

Atès que segons que determina l'acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del CIC de 14 de maig de 2008, les transformacions dels màsters universitaris "per fusió de dos o mes estudis universitaris" (categoria C), s'han de sotmetre al mataeiax procés de verificació que els màsteres de nova creació.

Atesa la demora, indefinida, que planteja el CIC, en l'admissió a tràmit de l'anomenat, genèricament, "Màster de secundària", a remetre a verificació per part de les universitats catalanes.

Atès que aquesta demora contravé les directrius de la Dirección General de Universidades (Resolución de 16 de juliol de 2008), segons les quals l'esmentat màsters haurà de substituir el CAP, ja al curs 2009-2010.

Atès l'informe favorable de la Comissió d'Estudis de Postgrau en sessió 4/08, celebrada el 15 d'octubre de 2008.

En virtut de tot l'anteriorment exposat,

S’APROVA:

Per tal de donar compliment a l’article 88, de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, la remissió simultània a ANECA i DIUiE de les memòries dels màsters següents:

Màster universitari en psicologia clínica de la salut i qualitat de vida, 120 ECTS

Màster universitari en dret públic: globalització i cultures jurídiques, 90 ECTS

Màster universitari Informàtica Industrial i automàtica i Computació, 120 ECTS

 

 

MÀSTER UNIVERSITARI DE PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES

S’APROVA

Reconèixer l’esforç esmerçat per la Facultat d’Educació i Psicologia en la coordinació del disseny del “Màster universitari de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes”, en l’elaboració de la memòria provisional d’aquesta titulació  i traslladar a la Direcció General d’Universitats la preocupació de la Universitat de Girona pel retard en la seva implantació.

 

CREACIÓ DE LA FACULTAT DE MEDICINA

Exposició de motius: L'octubre de 2006, la Universitat va redactar un primer document executiu en el qual es descrivien els motius que justificaven l'interès per a la implantació dels estudis de Medicina.

El Consell de Govern, per acord adoptat en la sessió ordinària núm. 4/07, tinguda el dia 27 d'abril de 2007, va aprovar la creació de la Comissió per a l'elaboració de la memòria de programació dels estudis de medicina, la qual va aprovar el corresponent projecte de memòria en la sessió 11/07, tinguda el 14 de desembre de 2007.

El Consel de Govern per acord adoptat en la sessió ordinària núm. 11/07, tinguda el 20 de desembre de 2007, va aprovar sotmetre a exposició pública la memòria de programació d'estudis de grau en Medicina.

El Consell Social per acord adoptat en la sessió ordinària núm. 1/08, tinguda l'1 de febrer de 2008, va aprovar proposar al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya la implantació dels estudis de grau en Medicina.

El Plenari de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya per acord adoptat en la sessió núm. 02/08, tinguda el 26 de març de 2008, va aprovar l'informe sobre la proposta d'oferta de places de nou accés per al curs 2008-2009 d'estudis de primer i segon cicle i de graus, la qual incloïa 80 places per a cursar el grau de Medicina a la UdG.

La Universitat de Girona en data 24 d'abril de 2008 va sol·licitar al Consejo de Universidades la verificació del títol oficial de grau en Medicina.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), en data 6 de maig de 2008, va emetre informe favorable d'avaluació en relació amb la proposta de títol de grau en Medicina per la Universitat de Girona.

Atès que el centre encarregat de l'organització dels estudis de grau en Medicina per la Universitat de Girona ha de ser la Facultata de Medicina d'aquesta Universitat, de conformitat amb el contingut i les previsions dels documents que s'han assenyalat abans.

En virtut d'allò que estableix  a la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, a la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, en el Reial Decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, en el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, en relació amb la creació de facultats i escoles universitàries.

S’APROVA:

La creació de la Facultat de Medicina, juntament amb la Memòria justificativa, als efectes de l’aprovació de la sol·licitud i la seva tramitació davant el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

 

 

MEMÒRIA D'ADSCRIPCIÓ DEL CENTRE DOCENT ERAM

S’APROVA:

La memòria d’adscripció del Centre Docent d’Ensenyament Superior de l’Escola Universitària ERAM.