Consell Social

EPP5/08

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP5/08, de 30 d'octubre de 2008

CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DE FONTANERIA I DE SANEJAMENT

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la prestació del servei de manteniment correctiu de les instal·lacions elèctriques, de fontaneria i de sanejament dels edificis i espais de la Universitat de Girona (CPA 2008 33.14.11 / CPV 50800000-3), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: cent noranta-sis mil quatre-cents cinquanta euros (196.450,00 €).

La distribució anual és la següent:

2009: ..................................  73.668,75 € Iva Inclòs

2010: ..................................  98.225,00 € Iva Inclòs

2011: ..................................  24.556,25 € Iva Inclòs

Aplicació pressupostària: 227.02

Unitat de despesa: 11.18.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL PER A LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la prestació del servei de telefonia mòbil per a la Universitat de Girona (CPA 2008 61.20.11 / 61.20.12 / CPV 64212000-5), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: Atès que el cost del servei de telefonia mòbil que es contractarà per 2 anys oscil·larà en funció del consum que es realitzi, no es pot determinar un cost tancat per a cada anualitat. Malgrat això, el cap del Servei Informàtic indica en informe datat del 2 d’octubre de 2008 que el volum de facturació anual serà aproximadament de 138.000 € a raó de 11.500 € mensuals. Així doncs, la distribució seria la següent:

Any 2009      138.000 €

Any 2010      138.000 €

Aplicació pressupostària: 222.00

Unitat de despesa: 21.02.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'UN ENLLAÇ ENTRE EL CAMPUS BARRI VELL I EL CAMPUS MONTILIVI VIA GIGABITETHERNET DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei del manteniment d’un enllaç entre el campus Barri Vell i el campus Montilivi via GigabitEthernet de la Universitat de Girona (CPA 2008 61.10.30 / CPV 64214400-3), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: catorze mil quatre-cents euros (14.400 €), que correspon a 600 € mensuals, distribuïts de la següent manera:

Import de cada anualitat: Any 2009        7.200,00 €

                                     Any 2010        7.200,00 €

Aplicació pressupostària: 222.00

Unitat de despesa:    21.02.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.