Consell Social

Comissió EPP4/08

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP4/08, de 6 d'octubre de 2008

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA REDACCIÓ DE DOCUMENTS TÈCNICS I DE DIRECCIÓ FACULTATIVA RELACIONATS AMB L'EDIFICI DESTINAT A LA FACULTAT DE TURISME I COMUNICACIÓ AL CAMPUS MONTILIVI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei per a la redacció de documents tècnics i de direcció facultativa relacionats amb l’edifici destinat a la Facultat de Turisme i Comunicació al Campus Montilivi de la Universitat de Girona (CPA 2008 71.11.22 / CPV 71221000-3), d’acord amb el desglossament següent:

OBJECTE.- L’abast de l’objecte del contracte és el següent:

1)      Avantprojecte

2)      Projecte bàsic

3)      Projecte executiu

4)      Estudi i coordinació de seguretat i salut en fase de projecte

5)      Pla de control de qualitat d’obra civil i instal·lacions,

6)      Projecte per a l’obtenció de la llicència ambiental

7)      Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució

8)      Direcció d’obra

9)      Direcció de l’adequació a la llicència ambiental

10) Direcció d’execució

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: CINC-CENTS VUITANTA-NOU MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (589.510,57 €) d’acord amb la següent distribució:

Any 2008                                               80.357,39 €

Any 2009                                             203.851,00 €

Any 2010                                             305.302,18 €

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 620.00

UNITAT DE DESPESA: Aquesta actuació anirà amb càrrec al Pla d’inversions de les universitats públiques de Catalunya per al període 2007-2013, conveni específic d’inversions de la Universitat de Girona per al període 2007-2013. En concret les unitats de despesa seran les següents:

Any 2008         11.01.628

Any 2009         11.01.629 (*)

Any 2010         11.01.630 (*)

(*) unitats que presumiblement es crearan i dotaran dintre de cada exercici pressupostari arribat el moment.

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA AUTOMÀTIC DE SEQÜENCIACIÓ, ANÀLISI DE FRAGMENTS I GENOTIPAT PER ELECTROFEROSI CAPIL·LAR

S’APROVA:

Autoritzar la contractació del subministrament d’un sistema automàtic de seqüenciació, anàlisi de fragments i genotipat per electroforesi capil•lar per 4 mostres simultànies per al Centre de Genètica Cardiovascular ubicat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, d’acord amb el desglossament següent:
Pressupost màxim de licitació: dos-cents setanta-un mil set-cents quatre euros amb vuitanta-tres cèntims (271.704,83 €)
Aplicació pressupostària: 620.06
Unitat de despesa: 11.01.022 (Projecte Medicina)