Consell Social

PG3/08

Comissió de Programació i Gestió, PG3/08, de 30 de juliol de 2008

ADHESIÓ DE LA UdG PER FORMAR PART COM A MEMBRE DE L'AGRUPACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES AEI-INNOVACC
 

Exposició de motius:

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç impulsa la innovació industrial a través d’AEI ( Agrupacions Empresarials Innovadores) amb l’objectiu de recolzar estratègies d’innovació i competitivitat empresarial, en especial per les petites i mitjanes empreses que constitueixin Agrupacions Empresarials Innovadores.

Sota aquest marc de referència l’Ajuntament l’Olot i alguns empresaris del sector carni de la Garrotxa presenten al Ministeri, la candidatura del clúster de la carn de porc i indústries auxiliars “INNOVACC”, per rebre una subvenció per elaborar el pla estratègic i construir-la formalment.

INNOVACC és una associació sense ànim de lucre que té com objectiu fonamental promoure la competitivitat del sector carni porci per poder afrontar favorablement la globalització, mitjançant l’impuls per a la innovació de les empreses adherides.

Marc legal: Article 88 lletra e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826 de 20 de febrer de 2003).

S’APROVA:

L’adhesió de la Universitat de Girona per formar part com a membre de l’Agrupació d’Empreses Innovadores denominada AEI – INNOVACC, d’acord amb els Estatuts de l’annex núm. 1

ADHESIÓ DE LA UdG PER FORMAR PART COM A MEMBRE DE L'AGRUPACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES AEI-TECMAP

Exposició de motius:

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç impulsa la innovació industrial a través d’AEI ( Agrupacions Empresarials Innovadores) amb l’objectiu de recolzar estratègies d’innovació i competitivitat empresarial, en especial per les petites i mitjanes empreses que constitueixin Agrupacions Empresarials Innovadores.

Sota aquest marc de referència la Fundació Eduard Soler presenta al Ministeri, la candidatura “TECMAP” com a clúster del metall per rebre una subvenció per elaborar el pla estratègic i construir-la formalment.

L’AEI_TECMAP és una associació sense ànim de lucre que té com objectiu fonamental promoure i contribuir al foment de la competitivitat, segons criteris de mercat, de les empreses dels sectors industrials del clúster metall-mecànic i de la mecatrònica, per poder afrontar favorablement els reptes i oportunitats derivats de la globalització, mitjançant l’impuls per a la innovació en els processos industrials associats.

La Universitat de Girona ha col·laborat activament en l’elaboració del Pla Estratègic i en la redacció dels Estatuts.

Marc legal: Article 88 lletra e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826 de 20 de febrer de 2003).

S’APROVA:

L’adhesió de la Universitat de Girona per formar part com a membre de l’Agrupació d’Empreses Innovadores denominada AEI – TECMAP, d’acord amb els Estatuts de l’annex núm. 2.