Consell Social

EPP3/08

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP3/08, de 30 de juliol de 2008

REPROGRAMACIÓ ECONÒMICA I TEMPORAL DE L'OBRA DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI SEMINARI

S’APROVA:

La modificació de la programació de la despesa plurianual derivada de l’execució de les obres de rehabilitació de l’edifici del Seminari en els termes que segueixen:

L’obra de rehabilitació de l’edifici Seminari, licitada l’any 2006, tant pel que fa al procés constructiu com al de direcció d’obra era i continua essent un dels objectius fonamentals de la Universitat. El finançament de la mateixa es trobava dins del marc del Pla Plurianual d’Inversions Universitàries i en aquells moments només estava formalitzat el Pla 01/06, concretat en els convenis específics 01/03 i 04/06. Per aquest motiu es va demanar autorització al DURSI per a dur a terme la licitació amb càrrec al proper Pla d’Inversions que s’havia de formalitzar atès que l’actual tenia insuficiència pressupostària per aquesta actuació. El DURSI va emetre document d’autorització en data 20 d’octubre de 2005.

En aquest sentit, durant el mes de març de 2006 la Universitat de Girona va iniciar l’expedient que li permetria licitar l’obra “Remodelació del Seminari Menor per a la Facultat d’Educació i Psicologia. Fase 1 (complementari) i Fase 2” (CPA 2002-ES 45.21.15 – 45.11.11 / CPV 45214000-0 – 45214400-4). Aquesta era i és una obra de gran envergadura que calia licitar de manera plurianual, motiu pel qual la Comissió d’Economia Pressupost i Patrimoni del Consell Social, en la sessió núm. EPP2/06 de data 15 de març de 2006, va prendre, entre d’altres, l’acord d’informar-la favorablement amb el següent abast plurianual:

            Any 2006                                     2.185.007,18 €

            Any 2007                                     5.462.517,95 €

            Any 2008                                     3.277.510,78 €

Ja des dels seus inicis l’obra va patir endarreriments per diverses causes imprevisibles i no imputables al contractista, per tant el ritme d’execució es va alentir considerablement i, en conseqüència, també el de certificació i facturació. A aquest fet li hem de sumar que durant el mes de juny de 2007 es va esfondrar parcialment un dels murs exteriors de l’edifici que s’estava rehabilitant, fet que va provocar una parada de les obres amb represa de les mateixes una vegada solucionats els consegüents problemes que se’n varen derivar (s’adjunta informe tècnic d’aquests fets emès per l’entitat RQP ARQUITECTURA SL, assessora en matèria d’inversions de la UdG).

Alhora, després de moltes converses i pactes amb el DIUiE, el dia 10 de desembre de 2007 es va formalitzar el Pla d’Inversions Universitàries 07/13, en concret el conveni específic d’inversions 07/10, que contenia unes anualitats per a l’obra del Seminari diferents a les previstes inicialment per la UdG i aprovades pel Consell Social. Les anualitats previstes pel conveni són:

            Any 2007                                     2.600.000,00 €

            Any 2008                                     3.539.119,00 €

            Any 2009                                     3.530.000,00 €

            Any 2010                                     1.530.000,00 €

A la vista de les diferents quantitats es detecta una insuficiència pressupostària entre el que concedeix el Pla d’inversions universitàries i les xifres aprovades pel Consell Social de la Universitat que consten en el contracte. Però cal tenir en compte els diferents contratemps que varen propiciar l’endarreriment de l’obra i per tant una facturació molt per sota de les previsions inicials. Aquesta és la següent:

            Any 2006                                        825.723,26 €

            Any 2007                                     1.902.800,49 €

En aquest sentit s’ha vist la necessitat de reprogramar l’obra “Remodelació del Seminari Menor per a la Facultat d’Educació i Psicologia. Fase 1 (complementari) i Fase 2” (CPA 2002-ES 45.21.15 – 45.11.11 / CPV 45214000-0 – 45214400-4) de la manera següent:

            Any 2006                                        825.723,26 €

            Any 2007                                     1.902.800,49 €

            Any 2008                                     3.094.244,47 €

            Any 2009                                     2.751.826,71 €

            Any 2010                                     1.454.322,60 €

Com a conseqüència d’aquesta primera reprogramació, cal necessàriament reconsiderar la programació inicial de la direcció d’execució de l’obra. Aquesta va ser aprovada per la Comissió d’Economia Pressupost i Patrimoni del Consell Social, en la sessió núm. EPP4/06 de data 21 de juny de 2006, amb el següent repartiment:

- Any 2006         25.000 €       (Lot 1: 20.000 €/ Lot II: 5.000 €)

- Any 2007         85.000 €       (Lot 1: 70.000 €/ Lot II: 15.000 €)

- Any 2008         60.000 €       (Lot 1: 50.000 €/ Lot II: 10.000 €)

Atès que des que es va sol·licitar l’aprovació de la contractació al Consell Social fins a la data que aquest la va concedir va sorgir la necessitar de contractar directament l’objecte del contracte per dos mesos (temps que es va estimar com a suficient per adjudicar la licitació, tal i com es desprenia de l’escrit del cap de Gestió d’inversions de data 22 de juny de 2006), els import aprovats varen quedar variats de la manera següent:

- Any 2006      19.099,44 €     (Lot 1: 15.407,56 €/ Lot II:   3.691,88 €)

- Any 2007      85.000,00 €     (Lot 1: 70.000,00 €/ Lot II: 15.000,00 €)

- Any 2008      60.000,00 €     (Lot 1: 50.000,00 €/ Lot II: 10.000,00 €)

Des de la formalització del contracte de direcció, l’execució natural de la mateixa ha generat la següent facturació:

- Any 2006        1.135,72 €     (Lot 1:             0,00 €/ Lot II:      1.135,72 €)

- Any 2007      44.519,49 €     (Lot 1:    29.101,47 €/ Lot II:    15.418,02 €)

Per tant, també cal reprogramar aquesta actuació fent-la coincidir en el temps amb l’obra dirigida. La proposta és la següent:

- Any 2006        1.135,72 €     (Lot 1:             0,00 €/ Lot II:      1.135,72 €)

- Any 2007      44.519,49 €     (Lot 1:    29.101,47 €/ Lot II:    15.418,02 €)

- Any 2008      50.970,87 €     (Lot 1:    45.970,87 €/ Lot II:      5.000,00 €)

- Any 2009      59.351,59 €     (Lot 1:    53.851,59 €/ Lot II:      5.500,00 €)

- Any 2010        2.624,95 €     (Lot 1:      2.421,41 €/ Lot II:         203,54 €)

Per tot l’exposat és obvi que cal regularitzar degudament els contractes que regeixen tant l’obra com la direcció de la “Remodelació del Seminari Menor per a la Facultat d’Educació i Psicologia. Fase 1 (complementari) i Fase 2” (CPA 2002-ES 45.21.15 – 45.11.11 / CPV 45214000-0 – 45214400-4) a l’objecte d’adequar-los a la realitat.

Així mateix, atès que amb caràcter previ a les diferents contractacions –que tenien abast a més d’un exercici– es va demanar autorització a la Comissió d’Economia Pressupost i Patrimoni del Consell Social i aquesta la va concedir (sessions EPP2/06 i EPP4/06) amb un repartiment econòmic diferent del que l’evolució de l’execució ha permès, s’eleva aquest informe al Consell Social per tal que en tingui coneixement.

Anualitats definitives per l’obra de rehabilitació (aprovació sessió EPP2/06):

            Any 2006                                        825.723,26 €

            Any 2007                                     1.902.800,49 €

            Any 2008                                     3.094.244,47 €

            Any 2009                                     2.751.826,71 €

            Any 2010                                     1.454.322,60 €

Anualitats definitives per la direcció d’execució de l’obra (aprovació sessió EPP4/06):

- Any 2006        1.135,72 €     (Lot 1:             0,00 €/ Lot II:      1.135,72 €)

- Any 2007      44.519,49 €     (Lot 1:    29.101,47 €/ Lot II:    15.418,02 €)

- Any 2008      50.970,87 €     (Lot 1:    45.970,87 €/ Lot II:      5.000,00 €)

- Any 2009      59.351,59 €     (Lot 1:    53.851,59 €/ Lot II:      5.500,00 €)

- Any 2010        2.624,95 €     (Lot 1:      2.421,41 €/ Lot II:         203,54 €)

 

CONVOCATÒRIA 2008-2009 DE BEQUES DE TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ (BTI)
Exposició de motius:

Dins el context universitari, és prioritari potenciar la transferència i la innovació com a pilar imprescindible per incrementar la interrelació més estreta amb els sectors empresarials i institucionals. Davant d’aquesta necessitat, i dins d’un plantejament estratègic, és bàsic generar noves polítiques que afavoreixin i ajudin a incrementar la transferència, especialment en la preparació de projectes precompetitius entre Universitat i Empresa.

Des del programa Universitat-Empresa es planteja per tant potenciar les activitats de transferència i innovació mitjançant polítiques proactives que dinamitzin la relació amb les empreses.

La figura del Becari de Transferència i Innovació (BTI) té la voluntat d’ampliar el ventall d’activitats concretes de relació amb les empreses i institucions, així, com generar perfils universitaris orientats a la problemàtica de la transferència i la innovació.

S’APROVA:

La convocatòria 2008-2009 de beques de transferència i innovació (BTI), d’acord amb l’annex núm. 3.

CANVIS EN LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2008 

S’APROVEN:

Els canvis en les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2008, d’acord amb l’annex nùm. 4.

CONVOCATÒRIA D'UNA BECA DE RECERCA (BRAE) 
Exposició de motius:

L’objectiu prioritari del Programa de Beques de Recerca de la UdG 2007-2010, aprovat pel Consell de Govern de 25 de gener de 2007, és la formació de nous doctors en els si dels grups de recerca de la UdG. En el marc del Programa de Beques de Recerca de la UdG 2007-2010, el Consell de Govern de 20 de desembre de 2007, va informar favorablement al Consell Social sobre la convocatòria de beques de recerca UdG 2007. La convocatòria esmentada destinava la dotació de dues beques a accions especials de recerca.

S’APROVA:

La convocatòria d’una beca de recerca per a accions especials (BRAE) amb l’Ajuntament de Palafrugell.

Convocatòria: Amb l’objectiu d’aplegar en les activitats universitàries les iniciatives en l’àmbit de la recerca de diferents institucions de l’entorn social, cultural i econòmic de la Universitat de Girona, la UdG va destinar la dotació de dues beques en la seva convocatòria 2008 de Beques de Recerca.

La dotació d’aquestes beques es repartirà en quatre accions especials que seran cofinançades al 50 % per les institucions col·laborants, de les quals se n’atorgarà una en el marc d’aquesta convocatòria.

Aquesta convocatòria es regularà per les bases establertes en la convocatòria 2008 de Beques de Recerca UdG, excepte en els punts següents:

1. Àmbit d’aplicació. Sol·licitants

Es podran presentar en aquesta convocatòria els candidats que per al curs 2008-2008 o per a curs 2008-2009 compleixin els requisits i tinguin nomenat un director de tesi de la UdG de l’àrea de coneixement que s’especifica en l’acció especial:

1.1 Acció especial amb l’Ajuntament de Palafrugell

L’objecte de la tesi doctoral serà l’estudi dels gens reguladors de la formació del suro i de la síntesi de suberina.

La persona beneficiària d’aquesta beca tindrà com a director de tesi un professor de l’àrea de coneixement de biologia cel·lular de la UdG i realitzarà la seva recerca en el si del Departament de Biologia i del Museu del Suro de Palafrugell.

2. Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar a partir de la signatura del conveni que reguli l’Acció especial.

3. Avaluació i Selecció

Serà la Comissió de Recerca i el responsable de l’Acció Especial els que seleccionaran el candidat, d’acord amb els criteris següents:

  • Expedient acadèmic del candidat (màxim 2 punts)
  • Adequació del candidat a la línia de recerca de l’Acció especial i altres mèrits (màxim 8 punts)”.
PREUS PER CRÈDIT PER A LA MATRÍCULA EN MÀSTERS OFICIALS DEL CURS 2008-2008
Exposició de motius:

Vista la Resolució de 9 de juny de 2008, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, per la qual es publica l’acord de 2 de juny de 2008, de la Conferència General de Política Universitària, que fixa els límits de preus públics per a estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials per al curs 2008-2009 (BOE núm. 142, de 12/06/2008).

Vist que l’esborrany facilitat per la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de la proposta de decret pel qual es fixaran els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2008-2009, quan es refereix al preu per crèdit a satisfer per part dels i de les estudiants que es matriculin en un programa oficial de postgrau d’acord amb el Reial decret 56/2008, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris de postgrau, modificat pel Reial decret 1509/2005, de 16 de desembre, estableix que el determinaran els consells socials de les universitats, segons la tipologia del programa, entre 16,01 i 29,88 €.

Atès que aquests preus suposen l’aplicació de l’acord de la Conferència General de Política Universitària citat més amunt, que estableix que el rang de preus públics dels estudis universitaris de postgrau regulats pel Reial decret 56/2005, de 21 de gener, modificat pel Reial decret 1509/2005, de 16 de desembre, s’actualitzarà aplicant als preus actualment vigents la taxa de variació interanual de l’Índex Nacional General de Preus de Consum des del 30 d’abril de 2008 al 30 d’abril de 2008.

Atès que aquesta taxa ha estat fixada en un 4,2 % i que els preus del crèdit en els programes oficials de postgrau de la Universitat de Girona per al curs 2006-2008 han estat de 15,36 i de 28,67 € en funció de tipus de programa.

En aplicació d’aquest acord, els preus del crèdit dels màsters implantats en els cursos 2006-2007 i 2007-2008 proposats per al curs 2008-2009 s’incrementen en un 4,2 %. Al seu torn, el preu proposat per als màsters de nova implantació s’ha fixat en correspondència amb el preu dels màsters ja en funcionament.

Finalment, atès l’informe favorable de la Comissió d’Estudis de Postgrau, en la seva sessió de 18 de juliol de 2008.

S’APROVA:

La proposta de preus per crèdit per a la matrícula en màsters oficials del curs 2008-2009, d’acord amb l’annex núm. 5.

Ajustar els termes de la proposta al text definitiu del decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixaran els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2008-2009 en cas que ja hagi estat publicat quan correspongui elevar aquesta proposta al Consell Social de la Universitat de Girona.


PREUS DELS PROGRAMES DE MÀSTERS, DIPLOMES DE POSTGRAU I DIPOMES D'ESPECIALITZACIÓ PROPIS PER AL CURS 2008-2009 
Exposició dels motius:

Atès que l’article 8.2 del Reglament d’Estudis Propis de Formació Continuada de la Universitat de Girona, modificat per acord del Consell de Govern en la sessió núm. 1/04 de 29 de gener de 2004, estableix que els cursos i activitats que constitueixen l’oferta d’estudis propis de formació continuada requereixen l’aprovació del Consell de Govern, una vegada informats per la Comissió de Formació Continuada.

Atès que s’ha acomplert el que s’estableix en l’article 12.2 de l’esmentat Reglament, pel qual les propostes han de disposar d’un període de deu dies hàbils de tràmit d’audiència en el vicerectorat responsable de la formació continuada, abans de la seva presentació a la Comissió de Formació Continuada.

Atès que la Comissió de Formació Continuada, en la sessió núm. 2/08 de 2 de juny de 2008, ha analitzat els programes presentats, amb les memòries acadèmiques i econòmiques corresponents, seguin el que s’estableix en l’article 12.1 del Reglament, i ha acordat elevar al Consell de Govern els programes que es detallen a l’annex per a la seva aprovació.

S’APROVEN:

Els preus dels programes de Màsters, Diplomes de Postgrau i Diplomes d’Especialització propis per al curs 2008-2009 (2a convocatòria), d’acord amb l’annex núm 6.

 


MODIFICACIÓ DE LES TARIFES APROVADES EN EL PRESSUPOST 2008 

S’APROVA:

Modificar les tarifes aprovades en el Pressupost 2008 en els següents termes :

a)      Usuaris de la comunitat universitària de la UdG (*)

  1. On diu “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), préstec/llibre 7,00 €” ha de dir “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), préstec/llibre 8,00 €.”
  2. On diu “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), 5,00 fins a 40 pagines” ha de dir “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), 5,00 €”.
  3. On diu “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), 0,40 € per pàgina addicional” ha de dir “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), més de 40 pàg. Segons pressupost”.
  4. On diu “British Library, 14,50 € per article” ha de dir “British Library, 16,00 € per article”.
  5. Afegir a l’apartat “British Library – Còpia d’article” : PDF per correu electrònic – segons pressupost”.

b)      Usuaris externs a la UdG

  1. On diu “Biblioteques del CBUC (Consorci de biblioteques REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas) 0,50 € cada pàgina addicional” ha de dir “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), més de 40 pàg. Segons pressupost”.

c)      Subministrament de Fons Propis

  1. On diu “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), préstec/llibre 7,00 €” ha de dir “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), préstec/llibre 8,00
  2. On diu “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), 5,00 fins a 40 pagines” ha de dir “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), 5,00 €”.

On diu “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas) 0,40 € cada pàgina addicional” ha de dir “Biblioteques de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias españolas), més de 40 pàg. Segons pressupost”.

  

CONTRACTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CINC GRUPS ELECTRÒGENS UBICATS A DIFERENTS EDIFICIS DEL CAMPUS MONTILI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de manteniment de cinc (5) grups electrògens ubicats a diferents edificis del campus Montilivi de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 31.10.92 / CPV 50532300-6), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: set mil set-cents seixanta euros (7.760 €), distribuïts de la següent manera:

Import de cada anualitat:           Any 2008            970,00 € (*)

                                               Any 2009         1.940,00 € (**)

                                               Any 2010         1.940,00 € (**)

                                               Any 2011         1.940,00 € (**)

                                               Any 2012            970,00 € (*) (**)

(*) Els anys 2008 i 2012 inclouen només una de les 2 revisions semestrals previstes per a un any complert.

(**) Aquests imports es veuran afectats per les respectives variacions d’IPC dins el període que li correspongui.

Aplicació pressupostària: 227.02

Unitat de despesa: 11.18.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.