Llengües a la UdG

Arxiu de noticies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

30/05/2016
Convocatòria 2016 d’ajuts per a la correcció en català i anglès de material docent i de recerca

El Servei de Llengües Modernes convoca ajuts per a la correcció de material docent i de recerca en català i anglès

Bases de la convocatòria

1. Objectius

  • Impulsar la docència en català i anglès.
  • Estimular l’ús normal de la llengua catalana i la llengua anglesa en els treballs acadèmics.
  • Fomentar la qualitat lingüística en català i anglès de la docència i la recerca.
  • Garantir l’adequació de la terminologia específica.

2. Descripció de la convocatòria
La convocatòria pretén atorgar ajuts per a la correcció en català i anglès de material docent, com ara apunts, pràctiques, exercicis, exàmens o programes d'assignatures, i que té com a destinataris els estudiants que cursen estudis de grau o de màster i doctorat en centres docents de la UdG. També pretén atorgar ajuts a la correcció en català i anglès de material de recerca elaborat pel professorat de la UdG, com ara articles de recerca i tesis.

Els materials poden estar concebuts per publicar en paper o bé per publicar en suport electrònic a través de la intranet docent de la UdG. Independentment del format previst de publicació, els materials per corregir s'han de presentar en suport electrònic.

3. Destinataris
Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent de la UdG, a iniciativa pròpia i individual. Així mateix, poden participar-hi els departaments i els centres que ho considerin una iniciativa d'interès institucional.

4. Dotació
Els ajuts consistiran en la correcció en català o anglès gratuïta (fins a un límit de 300 €) i l’assessorament terminològic. Només es pot presentar una sol·licitud per persona i grup de recerca.

El nombre d’ajuts concedits dependrà de la disponibilitat pressupostària i es concediran seguint l’ordre estricte d’arribada de les sol·licituds.

5. Priorització
Per prioritzar les sol·licituds, si cal, es tindran en compte els criteris següents, alguns dels quals poden ser concurrents:

  • Materials destinats als estudis de grau, màsters oficials i doctorats de la UdG.
  • Materials declarats d'interès per departaments o centres docents per afavorir-ne la internacionalització.

6. Procediment de sol·licitud
Per participar en la convocatòria, el professor o la professora responsable ha d'emplenar i enviar per correu electrònic (suport.linguistic@udg.es) el formulari de sol·licitud disponible al web del Servei de Llengües Modernes de la UdG.

7. Termini de presentació
El període per presentar les sol·licituds d'aquesta convocatòria s’obre l’endemà de la publicació de la convocatòria al web de l'SLM i estarà vigent al llarg de tot el 2016 o fins a exhaurir la partida pressupostària assignada.

El text o textos que la persona interessada vol que siguin corregits s’han de lliurar dins de l’any 2016, en cas contrari es perdrà l’ajut concedit.

8. Format
Els materials s'han de presentar en suport electrònic, en els formats html, rtf, Word o Open Office.
 
9. Resolució
S'informarà directament de la resolució totes les persones que hagin presentat una sol·licitud i se'n farà la difusió general pels canals de comunicació establerts a la UdG.

Per a la resolució dels ajuts es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les sol·licituds. El nombre d'ajuts concedits dependrà de la disponibilitat pressupostària.

10. Característiques de la correcció

La correcció dels materials en català serà a càrrec del Servei de Llengües Modernes de la UdG.

En el cas de les correccions en anglès, el Servei de Llengües facilitarà a les persones a qui s’hagi concedit un ajut una llista de col·laboradors per tal que s’hi posin en contacte i acordin les condicions de realització de la correcció.

A continuació, la persona interessada haurà de comunicar al Servei el col·laborador a qui s’ha encarregat la feina, el qual haurà de presentar a l’SLM la factura corresponent a l’encàrrec, tenint en compte sempre el màxim de 300 € a què pot arribar l’ajut. Si l’import global de l’encàrrec supera aquest màxim, s’entén que l’import que en resti és a càrrec de la persona que ha fet l’encàrrec i a qui s’ha concedit l’ajut.
 
La correcció seguirà la normativa i els estàndards establerts sobre llengua, terminologia i convencions tipogràfiques. La informació sobre aquests criteris es pot consultar al portal UdGBabel (http://www.udg.edu/babel).