Servei de Biblioteca

Biblioteca

Contacte

Biblioteca

C/ Aurèlia Capmany i Farnés, 67
17003 GIRONA
Tel. 972 41 80 37
Fax 972 41 83 61
dir.biblioteca@udg.edu

Biblioteca

Serveis de la UdG

La missió de la Biblioteca és:

 • Contribuir a la política de docència de la Universitat, proveint els plans docents i d’estudis dels recursos d’informació i del suport documental necessaris
 • Actuar com a centre de recursos d’informació per a l’autoaprenentatge tant presencial com virtual
 • Col·laborar en la gestió de la recerca facilitant les eines de consulta i accés més adequades
 • Assessorar els usuaris sobre els recursos i les eines disponibles per a l’estudi i la investigació
 • Adquirir els fons bibliogràfics i documentals d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat
 • Catalogar i processar els fons i recursos adquirits per tal de facilitar-ne la màxima utilització i difusió
 • Conservar els fons en les condicions òptimes
 • Possibilitar l’accés a la documentació no disponible a la pròpia Biblioteca, mitjançant la cooperació amb altres institucions i la utilització de les noves tecnologies de la informació
 • Participar en programes i convenis que tinguin com a finalitat la millora dels serveis oferts per la Biblioteca (catàlegs col·lectius, intercanvi de publicacions, préstec interbibliotecari, etc.)
 • Aplicar les directrius de la Comissió de Biblioteca
 • Complir i fer complir els reglaments i les normes que estableixin els òrgans de govern.
 
Entrada al web de la biblioteca