GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Presentació. Altres tipus de problemes. Problemes de càlcul

  alt-materials
Referència: : PX-CA-01
Descripció: Aquest apartat ha de reunir tots els problemes que no encaixin en les tipologies anteriorment citades. Entre ells, de moment, en destaquem dues: els problemes “de càlcul” i els “de geometria”.
Problemes de càlcul. Amb aquest nom considerem tots aquells en els que intervenen directament quantitats, i que per a resoldre’ls caldrà la realització de relacions o operacions a partir d’elles.
La majoria dels problemes que trobem al mercat són de càlcul en general, i malauradament sembla que només tendeixin a que els alumnes apliquin les nocions apreses, encertin quina operació cal fer i la resolguin correctament. Tal com hem dit a la presentació general dels problemes, els d’aquestes característiques en realitat són només “exercicis” i no són motivadors ni responen als nostres objectius. En tot cas, sempre podem intentar transferir-los a un context més proper i modificar-ne l’enunciat, i sobretot les preguntes, per convertir-los en problemes reals i interessants pels alumnes.
També cal tenir en compte que no és convenient presentar problemes amb un text que fa pensar en les operacions, però en canvi es refereix a una realitat no prou coneguda pels nens.
Entre els problemes de càlcul n’hi ha de diferents tipus: els de càlcul mental, els que proposen intercanvis i equivalències per treballar la noció d’equivalència, aquells en que es tracta de trobar un número complint unes condicions o “pistes” donades, els que fomenten directament l’estimació de resultats, els que es proposa que es resolguin amb calculadora, els de divisibilitat, alguns amb càlculs difícils...
Utilitat: Cal tenir en compte que l’aspecte numèric estarà sempre supeditat a l’altre aspecte de comprensió lògica de la situació, que és prioritari en tots els problemes.Tret de situacions amb quantitats molt senzilles, i amb material, el càlcul pròpiament dit no el considerem adequat pel parvulari.
Nivell: Tota la primària i secundària.
Procedència: Material reunit pel GAMAR, a partir de diferents llibres i d’altres fonts.
Activitats: