Eines que mesuren la producció científica

Eines 2.0 Recerca


 
Cercar a catàlegs

 • Indicadors bibliomètrics

  Actualment el factor d'impacte del Journal Citation Report (JCR) és el que demanen a l'AQU i al Ministeri d'Educació i Ciència, però hi ha altres iniciatives que s'estan duent a terme i que poden ser d'interès per als àmbits que no queden coberts al JCR:

  - Eines que mesuren la qualitat editorial de llibres: 

  - Eines que mesuren la qualitat de les revistes i els articles:

  - Eines que mesuren la producció dels autors:

   

  Recurs Descripció Indicadors Agència avaluadora
    Bipublishers
  Desenvolupen indicadors per a l'anàlisi del rendiment de la recerca de monografies i editorials acadèmiques i científiques incloses en el Book Citation Index.
  Outputs

  Impacte

  Perfil de l'editor 
   
    Book Publishers Library Metrics
  Índex bibliomètric que mesura la difusió i visibilitat de les editorials de llibres científics en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials.
   Nº de documents

  Total d'inclusions

  Mitjana d'inclusions
   
  CARHUS Plus+
  Avaluació de la recerca a Catalunya en humanitats i ciències socials.
  Classificació de les revistes AGAUR

  Clasificación integrada de revistas científicas (CIRC)
  Classificació de revistes de l'àmbit de les Ciències socials i humanes en funció de la seva qualitat.
  Classificació de les revistes CNEAI
    Co-author Index
  Permet conèixer quins són els hàbits i pràctiques de coautoria dels investigadors espanyols segons les revistes i les disciplines en què s'organitza el coneixement científic.
  Coautoria per revista

  Coautoria per disciplina
   
    Dialnet métricas
  Es fonamenta en el nombre de citacions que han rebut els articles publicats en els cinc anys anteriors en totes les publicacions incloses en les referències bibliogràfiques dels articles buidats en el portal Dianet.
  Índex de revistes 

  Cites dels articles de les referències bibliogràfiques
   ANECA
    DICE
  (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas)
  Facilita el coneixement i la consulta d'algunes de les característiques editorials i indicadors indirectes de qualitat de les revistes espanyoles d'Humanitats i Ciències Socials.
  No s'actualitza des de 2013.
  Avaluadors externs

  Bases de dades

  Valoració de la difusió

  Obertura exterior dels autors

  Internacionalitat de les contribucions

  Nombre de criteris Latindex

  Categoria ANEP

  Categoria ERIH

  Categoria CARHUS plus
   ANECA
    Emerging Source Citation Index (ESCI)  
  Base de dades on trobarem totes les revistes que s'estan avaluant per entrar a formar part de les bases de dades de Web of Science Core Collections (Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & Humanities Citation Index).
  Llista de títols
  Qualitat de les revistes  
    ERIH Plus
  European Reference Index for the Humanities.
    AQU
  CNEAI 

  Factor de Impacto Potencial de las Revistas Médicas Españolas
  Determina el Factor d'impacte nacional i internacional de les revistes biomèdiques espanyoles (2001-2005)
  Factor d'impacte 

  Índex d'immediatesa
   
    Historical Abstracts Coverage List

  Excel | HTML
     ANECA
    INDEX CUIDEN Citación
  Proporciona informació sobre indicadors d’impacte de l’àmbit de la infermeria.
  Factor d'impacte 

  Índex d'immediatesa
   
    IEEXPLORE
  Base de dades a text complet de les revistes, normes i actes de congressos editats per IEEE/IEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.)
     
    IN-RECJ
  Índice de impacto: Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas.
  Factor d'impacte de la revista

  Cites per article 
   

  IN-RECS
  Índice de impacto: Revistas Españolas de Ciencias Sociales. 
  Factor d'impacte de la revista

  Cites per article

    Inspire
  Base de dades en física d'altes energies.
  Cites per article  
    International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) 
  Base de dades de ciències socials
     ANECA
    LatIndex Qualitat de les revistes  ANECA

  MIAR
  (Matriu d'informació per a l'Avaluació de Revistes)
  És un sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en Ciències Socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. 
     

  Microsoft Academic Search    

  MQC (Mathematical Citation Quotient)
  Indicador de la base de dades MathSciNet, que avalua i compara les revistes de la pròpia base de dades.
     
    Publishers Scholar Metrics
  Mesura l’impacte de les editorials de monografies científiques fins a l’any 2012 a partir de les citacions de llibres publicats per professors i investigadors d’universitats públiques espanyoles i que estan indexats a Google Scholar.
  Número i qualitat de citacions rebudes

  Impacte de les editorials científiques
   
    REDIB
  Se centra en l’impacte de les revistes científiques de l’àmbit iberoamericà, i a més, té en compte els articles publicats. El rànquing inclou les revistes indexades a la REDIB i en els diferents índexs del Web of Science (WoS): Science Citation Index (SCI); Social Sciences Citation Index (SSCI); Arts & Humanities Citation Index (A&HCI); i finalment, Emerging Sources Citation Index (ESCI).
  Percentil del factor d’impacte normalizat 

  Percentatge d’articles citats

  Percentatge ajustat de citacions en la categoria

  Percentatge d’articles més citats

  Percentil mitjà
   

  RESH
  És un sistema d'informació que integra indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles de ciències socials i humanitats. 
  Índex d'impacte

  Qualitat editorial

  Difusió

  Prestigi
  CNEAI
    Sello de calidad Fecyt
  Llistat de revistes
  Colecciones académicas acreditadas con el Sello CEA
  Segell que acredita la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i que identifica les publicacions científiques espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització reconeguts internacionalment.
  Inclou dotze indicadors: identificació dels consell de la publicació, instruccions als autors, traducció del títol, indexació en bases de dades, etc. CNEAI 

  RILM Abstracts of Music Literature     ANECA
    Scholarly Publishers Indicators (SPI)
  Prestigi de les editorials segons experts espanyols. Ofereix indicadors i eines relacionades amb les editorials científiques o d'interès per a la investigació en l'àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials.
  Prestigi

  Especialització
                           

  Sistema de selecció d'originals
   
    Scielo
  Avaluació de les revistes de la col·lecció SciELO.
  Qualitat de les revistes  

  SCImago Journal Rank
  Portal que neix de la col·laboració entre Elsevier i el grup d’investigació Scimago basat en la informació de la base de dades SCOPUS. 
  Scimago Journal Rank (SJR)   

  Scopus Journal Analyzer
  Eina que permet analitzar i comparar revistes per àrees.
  Scimago Journal Rank (SJR)

  Source Normalized Impact Paper (SNIP)

  Impacte de les publicacions basat en les citacions rebudes (CiteScore)            

  Cites