Babel

Nomenclàtor de la UdG

Contacte

Nomenclàtor de la UdG

 

 

  

 Òrgans de govern / Governing bodies / Órganos de gobierno

 

Català Anglès Castellà
Rectorat Rectorate Rectorado
Rector -a Rector Rector -a
Adjunt -a al rector -a per al Campus Deputy to the Rector for the Campuses Adjunto -a al rector -a para el Campus
Delegat -ada del rector -a per a la Igualtat de Gènere  Rector’s delegate for Gender Equality
Delegado -a del rector -a para la Igualdad de Género
Delegat -ada del rector -a per a les Infraestructures i els Serveis Tècnics de Recerca Rector's delegate for Infraestructure and Research Technical Services Delegado -a del rector -a para las Infraestructuras y los Servicios Técnicos de Investigación
Delegat -ada del rector per al Territori i Sostenibilitat  Rector's delegate for Territory and Sustainability Delegado -a del rector -a para el Territorio y Sostenibilidad 
Delegat -ada del rector -a per als Màsters Internacionals Rector's delegate for International Master's Programmes Delegado -a del rector -a para los Másteres Internacionales
Vicerectorats / vicerectors Vicerectorates / Vice-Rectors Vicerrectorados / vicerrectores
Vicerectorat / vicerector -a d'Estudiants i Inserció Laboral Vice-Rectorate / Vice-Rector for Students and Employment Vicerrectorado / vicerrector -a de Estudiantes e Inserción Laboral
Vicerectorat / vicerector -a de Comunicació i Relacions Exteriors Vice-Rectorate / Vice-Rector for Communications and External Relations Vicerrectorado / vicerrector -a de Comunicación y Relaciones Exteriores
Vicerectorat / vicerector -a de Docència i Planificació Acadèmica Vice-Rectorate / Vice-Rector for Teaching and Academic Planning Vicerrectorado / vicerrector -a de Docencia y Planificación Académica
Vicerectorat / vicerector -a de Personal Vice-Rectorate / Vice-Rector for Staff Management Vicerrectorado / vicerrector -a de Personal
Vicerectorat / vicerector -a de Projectes Estratègics Vice-Rectorate / Vice-Rector for Strategic Projects Vicerrectorado / vicerrector -a de Proyectos Estratégicos
Vicerectorat / vicerector -a de Qualitat i Transparència Vice-Rectorate / Vice-Rector for Quality and Transparency  Vicerrectorado / vicerrector -a de Calidad y Transparencia 
Vicerectorat / vicerector -a de Recerca i Transferència de Coneixement Vice-Rectorate / Vice-Rector for Research and Knowledge Transfer Vicerrectorado / vicerrector -a de Investigación y Transferencia de Conocimiento
Vicerectorat / vicerector -a de Territori i Compromís Social Vice-Rectorate / Vice-Rector for Terrtory and Social Commitment Vicerrectorado / vicerrector -a de Territorio y Compromiso Social
Secretaria General Office of the General Secretary Secretaría general
Secretari -ària general Secretary-General Secretario -a general
Gerència General Manager's Office Gerencia
Gerent -a General Manager Gerente -a
Vicegerent -a d'Economia Deputy General Manager for Economics Vicegerente -a de Economía
Vicegerent -a d'Organització Deputy General Manager for Organization Vicegerente -a de Organización
Consell de Direcció Executive Council Consejo de Dirección
Consell de Govern Governing Council Consejo de Gobierno
Consell Social Board of Trustees Consejo Social
Claustre University Senate Claustro
Síndic -a de la UdG UdG Ombudsperson Síndico -a de la UdG

 

Pujar

 

Facultats i escoles / Faculties and schools / Facultades y escuelas

 

Català Anglès Castellà
Escola de Doctorat School of Doctoral Studies Escuela de Doctorado
Escola Politècnica Superior Polytechnic School Escuela Politécnica Superior
Facultat d'Educació i Psicologia Faculty of Education and Psychology Facultad de Educación y Psicología
Facultat d'Infermeria Faculty of Nursing Facultad de Enfermería 
Facultat de Ciències Faculty of Science Facultad de Ciencias
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Faculty of Business and Economic Sciences Facultat de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultat de Dret Faculty of Law Facultad de Derecho
Facultat de Lletres Faculty of Arts Facultad de Letras
Facultat de Medicina Faculty of Medicine  Facultad de Medicina
Facultat de Turisme Faculty of Tourism Facultad de Turismo

 

Pujar

 

 Escoles adscrites i vinculades / Associate and affiliated schools / Escuelas adscritas y vinculadas

 

Català Anglès Castellà
Centre d'Estudis de Postgrau Centre for Postgraduate Studies Centro de Estudios de Postgrado
Escola Universitària de la Salut i l'Esport University School of Health and Sport Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte
Escola Universitària de Turisme CETA CETA School of Tourism Escuela Universitaria de Turismo CETA
Escola Universitària de Turisme Euroaula Euroaula School of Tourism Escuela Universitaria de Turismo Euroaula
Escola Universitària de Turisme Sant Pol de Mar University College of Hospitality Management and Culinary Arts Sant Pol de Mar (EUHT STPol) Escuela Universitaria de Turismo Sant Pol de Mar
Escola Universitària ERAM ERAM University School Escuela Universitaria ERAM
Escola Universitària Formatic Barcelona Formatic BARCELONA School for Higher University Studies Escuela Universitaria Formatic Barcelona
Escola Universitària Mediterrani University School Mediterrani Escuela Universitaria Mediterrani

 

 Pujar

 

Departaments / Departments / Departamentos

 

Català Anglès Castellà
Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció Department of Architecture and Construction Engineering Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción
Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors Department of Computer Architecture and Technology Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores
Departament d'Economia Department of Economics Departamento de Economía
Departament d'Empresa Department of Business Studies Departamento de Empresa
Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica Departament of Electrical, Electronic and Automatic Engineering Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial Departament of Mechanical Engineering and Industrial Construction Departament de Ingeniería Mecánica y de la Construcción Industrial 
Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària Department of Chemical and Agricultural Engineering and Agrifood Technology Departament de Ingeniería Química, Agraria y Tecnología Agroalimentaria
Departament d'Història i Història de l'Art Department of History and History of Art Departamento de Historia e Historia del Arte
Departament d'Infermeria Department of Nursing Departamento de Enfermería
Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada i Estadística Department of Computer Science, Applied Mathematics and Statistics Departamento de Informática y Matemática Aplicada y Estadística
Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte Department of Business Adminitration, Management and Product Design Departament de Organización, Gestión Empresarial y Diseño de Producto
Departament de Biologia Department of Biology Departamento de Biología
Departament de Ciències Ambientals Department of Environmental Sciences Departamento de Ciencias Ambientales
Departament de Ciències Mèdiques Department of Medical Science Departamento de Ciencias Médicas
Departament de Didàctiques Específiques Department of Subject-Specific Education Departamento de Didácticas Específicas
Departament de Dret Privat Department of Private Law Departamento de Derecho Privado
Departament de Dret Públic Department of Public Law Departamento de Derecho Público
Departament de Filologia i Comunicació Department of Philology and Communication Departamento de Filología y Comunicación
Departament de Filosofia Department of Philosophy Departamento de Filosofía
Departament de Física Department of Physics Departamento de Física
Departament de Geografia Department of Geography Departamento de Geografía
Departament de Pedagogia Department of Education Departamento de Pedagogía
Departament de Psicologia Department of Psychology Departamento de Psicología
Departament de Química Department of Chemistry Departamento de Química

 

Pujar

Instituts / Institutes / Institutos

 

Català Anglès Castellà
Institut d'Ecologia Aquàtica Institute of Aquatic Ecology Instituto de Ecología Acuática
Institut d'Informatica i Aplicacions Institute of Informatics and Applications Instituto de Informática y Aplicaciones
Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) Josep Pallach Institute of Education Sciences (ICE) Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach (ICE)
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat Institute of European and Comparative Private Law Instituto de Derecho Privado Europeo y Comparado
Institut de Llengua i Cultura Catalanes Institute of Catalan Language and Culture Instituto de Lengua y Cultura Catalanas
Institut de Medi Ambient Institute of the Environment Instituto de Medio Ambiente
Institut de Química Computacional i Catàlisi
Institute of Computational Chemistry and Catalysis
Instituto de Química Computacional y Catálisis
Institut de Recerca Educativa Institute of Educational Research Instituto de Investigación Educativa
Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) Institute of Tourism Studies (INSETUR) Instituto de Investigación en Turismo (INSETUR)
Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (ViCOROB) Institute of Computer Vision and Robotics Research (ViCOROB) Instituto de Investigación en Visión por Computador y Robótica (ViCOROB)
Institut de Recerca Històrica Institute of Historical Research Instituto de Investigación Histórica
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida Quality of Life Research Institute Instituto de Investigación sobre Calidad de Vida
Institut de Tecnologia Agroalimentària Institute of Food and Agricultural Technology Instituto de Tecnología Agroalimentaria

 

Pujar

Càtedres / Chairs / Cátedras

 

Català Anglès Castellà
Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar Chamber of Commerce Chair of Family Enterprises Cátedra Cámara de la Empresa Familiar 
Càtedra d'Aigua, Natura i Benestar Chair of Water, Nature and Wellness Cátedra de Agua, Naturaleza y Bienestar 
Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis Chair of Contemporary Art and Culture Cátedra de Arte y Cultura Contemporáneos
Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis Chair of Mediterranean Coastal Ecosystems Cátedra de Ecosistemas Litorales Mediterráneos
Càtedra d'Esport i Educació Física Chair of Sport and Physical Education Cátedra de Deporte y Educación Física
Càtedra d'Estudis Marítims Chair of Maritime Studies Cátedra de Estudios Marítimos 
Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania  Chair of Immigration, Rights and Citizenship Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía
Càtedra de Ciències i Humanitats Doctor Bofill Doctor Bofill Chair of Sciences and Humanities Cátedra de Ciencias y Humanidades Doctor Bofill
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital Chair of Scientific Culture and Digital Communication Cátedra de Cultura Científica y Comunicación Digital
Càtedra de Cultura Jurídica Chair of Legal Culture Cátedra de Cultura Jurídica
Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant Antoni Calonge-Sant Antoni Chair of Gastronomy, Culture and Tourism Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo Calonge - Sant Antoni
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial Chair of Geography and Territorial Thinking Cátedra de Geografía y Pensamiento Territorial
Càtedra de Malalties Cardiovasculars Chair of Cardiovascular Diseases Cátedra de Enfermedades Cardiovasculares
Càtedra de Medicina de Muntanya i del Medi Natural i Simulació Clínica Chair of Mountain and Wilderness Medicine and Clinical Simulation Cátedra de Medicina de Montaña y del Medio Natural y Simulación Clínica
Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent Chair of Literary Heritage Cátedra de Patrimonio Literario Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent
Càtedra de Processos Industrials Sostenibles Chair of Sustainable Industrial Processes Cátedra de Procesos Industriales Sostenibles
Càtedra de Promoció de la Salut
Chair of Health Promotion
Cátedra de Promoción de la Salud
Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball Chair of Occupational Safety and Health Cátedra de Seguridad y Salud en el Trabajo
Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà Narcís Fages de Romà Chair of Viticulture and Oenology Cátedra de Viticultura y Enología Narcís Fages de Romà 
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani Ferrater Mora Chair of Contemporany Thought  Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo 
Càtdra FPdGi de Joves Emprenedors Princess of Girona Foundation Chair of Young Entrepreneurs Cátedra FPdGi de Jóvenes Emprendedores
Càtedra Girona Smart City Girona Smart City Chair Cátedra Girona Smart City
Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània  Joan Vinyoli Chair of Contemporany Poetry Cátedra Joan Vinyoli de Poesía Contemporánea
Càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme Josep Pla Chair of Literature and Journalism Cátedra Josep Pla de Literatura y Periodismo
Càtedra Lluís Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica Lluís Santaló Chair of Applied Mathematics Cátedra Lluís Santaló de Aplicaciones de la Matemática
Càtedra Manel Xifra Boada en Recerca i Innovació en Tecnologia de la Producció d'Envasos Flexibles Manel Xifra Boada Chair of Research and Innovation in Flexible Packaging Production Technology Cátedra Manel Xifra Boada en Innvestigación e Innovación en Tecnología de la Producción de Envases Flexibles
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'Àmbit Rural Martí Casals Chair of Rural Medicine and Health Cátedra Marí Casals de Medicina y Salud en el Ámbito rural
Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible UNESCO Chair of Sustainable Human Development Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible
Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació UNESCO Chair of Cultural Policies and Cooperation Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación
Càtedra Walter Benjamín, Memòria i Exili Walter Benjamin Chair of Memory and Exile Cátedra Walter Benjamín, Memoria y Exilio

 

 

Pujar

 Fundacions / Foundations / FundacionesCatalà Anglès Castellà
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació University of Girona Foundation: Innovation and Training Fundación Universidad de Girona: Innovación y Formación
Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur "Girona, University and Future" Private Foundation Fundación Privada: Girona, Universidad y Futuro
Fundació Privada: Parc Científic i Tecnològic Science and Technology Park Private Foundation Fundación Privada: Parque Científico y Tecnológico

 

Pujar

 

Centres de recerca participats / Research partnerships / Centros de investigación participados

 

Català Anglès Castellà
Centre de Genètica Cardiovascular Centre for Cardiovascular Genetics Centro de Genética Cardiovascular
Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA-UdG) Centre for New Food Technologies and Processes (CENTA-UdG) Centro de Nuevas Tecnologías y Procesos Alimentarios (CENTA-UdG)
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) Catalan Institute for Water Research (ICRA) Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA)
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) Catalan Institute for Cultural Heritage Research (ICRPC) Instituto Catalán de Investigación del Patrimonio Cultural (ICRPC)

 

Pujar

 

Altres centres de recerca / Other research centres / Otros centros de investigación

 

Català Anglès Castellà
Campus Agroalimentari de Girona Agrifood Campus of Girona Campus Agroalimentario de Girona 
Centre d'Estudis Avançats del Procés i de la Justícia Centre for Advanced Studies on Process and Justice Centro de Estudios Avanzados del Proceso y de la Justicia
Centre d'Innovació en Gastronomia de Girona d'El Celler de Can Roca El Celler de Can Roca Centre for Gastronomic Innovation Centro de Innovación en Gastronomía de Girona de El Celler de Can Roca
Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques  Centre for Innovation and Management of Public Administrations Centro de Innovación y Gestión de las Administraciones Públicas
Centre de Documentació Europea Centre for European Documentation Centro de Documentación Europea 
Europa Direct Girona Europe Direct Girona Europa Direct Girona
Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració Office of Language Consultancy for Immigration Gabinete de Asesoramiento Lingüístico para la Inmigración
Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l'Escola (GAMAR) Materials and Research Centre for Mathematics in School (GAMAR) Gabinete de Materiales y de Investigación para la Matemática en la Escuela (GAMAR)
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi) Girona Biomedical Research Institute (IdiBGi) Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IdiBGi) 
Laboratori de Desenvolupament Humà (Lab-DH) Human Development Laboratory (Lab-DH) Laboratorio de Desarrollo Humano (Lab-DH)
Observatori d'Escacs i Educació Observatory of Chess and Education Observatorio de Ajedrez y Educación
Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària Observatory for Applied Ethics in Social, Psychoeducational and Healthcare Action Observatorio de Ética Aplicada a la Acción Social, Psicoeducativa y Sociosanitaria
Observatori de les Llengües d’Europa i de la Mediterrània Observatory of European and Mediterranean Languages Observatorio de las Lenguas de Europa y de la Mediterránea
UdiGitalEdu UdiGitalEdu UdiGitalEdu
Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica (ViRVIG) Visualisation, Virtual Reality and Graphical Interaction (ViRVIG) Visualización, Realidad Virtual e Interacción Gráfica (ViRVIG)

 

Pujar

 

Serveis / Services / Servicios

 

 

Català Anglès Castellà
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals Area of Communication and Institutional Relations Área de Comunicación y Relaciones Institucionales
Assessoria Jurídica Legal Advisory Office Asesoría Jurídica
Biblioteca Libraries Biblioteca
     Unitat Barri Vell     Barri Vell Library     Unidad del Casco Antiguo
     Unitat Emili Grahit     Emili Grahit Library     Unidad de Emili Grahit
     Unitat Montilivi     Montilivi Library     Unidad de Montilivi
Gabinet de Planificació i Avaluació Planning and Assessment Office Gabinete de Planificación y Evaluación
Gerència General Manager's Office Gerencia
Gestió Documental, Arxiu i Registre Documental Management, Archive and Registry Gestión Documental, Archivo y Registro
Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) Office of Research and Technology Transfer (OITT) Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica (OITT)
Oficina de Relacions Exteriors (ORE)  External Relations Office (ORE) Oficina de Relaciones Exteriores (ORE)
Oficina de Salut Laboral Occupational Health Office Oficina de Salud Laboral
Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació Finance, Assets and Procurement Service Servicio de Economía, Patrimonio y Contratación
Servei d'Esports Sports Service Servicio de Deportes
Servei d'Oficina Tècnica i Manteniment Technical Assistance and Maintenance Service Servicio de Oficina Técnica y Mantenimiento
Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants Academic and Student Administration Service Servicio de Gestión Académica y Estudiantes
Servei de Llengües Modernes Modern Language Service Servicio de Lenguas Modernas
Servei de Recursos Humans Human Resources Service Servicio de Recursos Humanos
Servei de Publicacions Publishing Service Servicio de Publicaciones
Servei Informàtic Computer Service Servicio Informático
Oficina de Relacions Exteriors (ORE) External Relations Office (ORE) Oficina de relaciones Exteriores
Biblioteca Library Biblioteca
Biblioteca - Unitat Barri Vell Barri Vell Library Biblioteca - Unidad del Casco Antiguo
Biblioteca - Unitat Emili Grahit Emili grahit Library Biblioteca - Unidad de Emili Grahit
Biblioteca - Unitat Montilivi Montilivi Library Biblioteca - Unidad de Montilivi
Servei d'Esports Sports Service Servicio de Deportes
Servei de Llengües Modernes Modern Language Service Servicio de Lenguas Modernas
Servei de Publicacions Publishing Service Servicio de Publicaciones
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) Geographical Information Systems and Remote Sensing Service (SIGTE) Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (SIGTE)
Serveis Tècnics de Recerca Research Technical Services Servicios Técnicos de Investigación

 

 Pujar