Babel

Com fer un informe

Contacte

Com fer un informe

L’informe és un text, generalment redactat per un tècnic especialitzat, que reuneix, analitza i valora informació relacionada amb un tema i que es dirigeix a persones amb capacitat de decisió.

Així, a l’hora de preparar un informe cal que tinguem en compte un seguit d’elements que ens ajudaran a redactar un bon document:

  • Planificació: cal plantejar-se quina és la finalitat de l’informe, quin és el tema que ha de tractar i qui n’és el destinatari i el perfil que el defineix (expectatives i coneixements previs del lector).
  • Recopilació d’informació: un informe no s’escriu del no-res, sinó que parteix dels resultats d’una investigació (les fonts primàries, com són l’enquesta, l’entrevista, l’experiment...) o de les aportacions d’altres documents (les fonts secundàries).
  • Característiques de l’exposició: s’ha de saber mantenir, en tot moment, l’objectivitat i la credibilitat de la informació que s’exposa i s’ha de procurar despertar l’interès en el lector.
  • Estructura: acostuma a tenir una part preliminar, que conté el títol, l’autor o autors, la data, el resum, l’índex i la llista de figures i taules; una part central, composta per la introducció, el desenvolupament i les conclusions i recomanacions, i una part final, que conté els annexos i apèndixs.

 

Informació extreta d'Argumenta, comunicació universitària eficaç. Consulta la unitat completa.

A la Biblioteca trobareu llibres per aprendre a redactar informes.