El nacimiento del escritor-periodista en Cataluña (1909-1936)

Literatura y peridismo contemporáneo

Contacte

Bibliografía teórica general sobre literatura y peridismo contemporáneo

Aguiló, Anna i Pla, Xavier (eds.), La Poètica de la banalitat: actes de la Jornada d'estudi cinquanta anys d'El carrer estret, Girona, Universitat de Girona, 1997.

Allitt, Patrick, Catholic Converts. British and American intellectuals turn to Rome. London, Cornell University Press, 1997.

Álvarez Junco, José, El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Madrid, Alianza Editorial, 1990.

Aragay, M.; Hurtley, J., «The ‘Chestertonization’ of Catalonia: G. K. Chesterton in La Revista and La Nova Revista», Journal of Interdisciplinary Literary Studies, vol. III, núm. 1, 1991, p. 23-40.

Aragó, Narcís-Jordi i Vilallonga, Mariàngela (eds.), Atles literari de les terres de Girona, segles XIX i XX, vol. I, Girona, Diputació de Girona, 2003.

Ayuso de Vivente, M. Victoria; García Gallarón, Consuelo i Solano Santos, Sagrario, Diccionario de términos literarios, Madrid, Akal, 1990.

Bak, John S.; Reynolds, B. (eds.), Literary Journalism Across the Globe: Journalistic Traditions and Transnational Influences. University of Masschussets Press, 2011.

Balcells, Albert, Rafael Campalans, socialisme català, Barcelona, PAM, 1985.

Ballart, Pere, «Teoria i pràctica de la ironia planiana», Els Marges, núm. 77, 2005, p. 75-90.

--Eironeia. La figuración irónica en el discurso literario moderno. Barcelona, Quaderns Crema, 1994.

--«De la ironia com a figuració literària», Els Marges, núm. 47, 1992, p. 7-29.

Baquero Goyanes, Mariano, ¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento?, Murcia, Universidad de Murcia, 1993.

Batllori, Miquel i Arbeloa, Víctor Manuel, Església i Estat durant la Segona República espanyola, 1931-1936: Arxiu Vidal i Barraquer, Barcelona, PAM, vol. III, 1981.

Belloc, Hilaire, Història i sentit. Els articles d'Hilaire Belloc al diari "El Matí" 1929-1936, pròleg i comentaris de Jordi Galí, Barcelonesa d’Edicions, 1995.

--La crisis de nuestra civilización. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1961.

--On the place of Gilbert Chesterton to English letters. London, Sheed&Ward, 1940.

--First and Last. London, Methuen&Co. Ltd., 1925.

Ben Ami, Shlomo, «Las dictaduras de los años veinte», dins Mercedes Cabrera, Santos Juliá i Pablo Martín Aceña (comps.), Europa en crisis, Madrid, Iglesias, 1991, p. 47-64.

Block, Ed, «G. K. Chesterton’s Orthodoxy as intellectual autobiography». Renascence, Fall 1996, vol. 49, Issue 1, p. 41-55.

Booth, Wayne, La retórica de la ficción, Barcelona, Antoni Bosch, 1978.

Bosco, Mark, «The Catholic revival in English literature», Comparative Literary Studies, vol. 43, Issue 1-2, 2006, p. 200-202.

Boucharenc, Myriam, L’écrivain-reporter au coeur des années trente, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2004.

Boyce, G.; Curran, J. i Wingate, P., Newspaper history. London, Constable, 1978.

Buchanan, Tom, Britain and the Spanish Civil War, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

Canovan, Margaret, G. K. Chesterton. A radical populist. London, Harcourt Brace Jovanovich, 1977.

Chenaux, Philippe, Entre Maurras et Maritain: une génération intellectuelle catholique (1920-1930), París, Les Editions du Cerf, 1999.

[Chesterton, Cecil], Gilbert K. Chesterton. A Criticism. New York John Lane Company, 1909.

Chesterton, G. K., Autobiografía, Barcelona, El Acantilado, 2005.

--Ortodoxia, Madrid, Ed. Saturnino Calleja, 1947.

--The Resurrection of Rome, Londres, Hodder&Stoughton, 1930.

--The New Jerusalem, Londres, Thomas Nelson, 1920.

--«Les consciències nacionals i la gran guerra», Revista de Catalunya, núm. 25, octubre 1916, p. 3-5.

Chillón, Lluís-Albert, Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas. Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I i Universitat de València, 1999.

--Literatura i periodisme. Literatura periodística i periodisme literari en el temps de la postficció. València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I i Universitat de València, 1993.

Chiron, Yves, La vie de Maurras, París, Perrin, 1991.

Coates, John, «Chesterton as a literary critic», Renascence, Fall 1996, vol. 49, Issue 1, p. 5-21.

Compagnon, Antoine, Los antimodernos. Barcelona, El Acantilado, 2007.

Coromines, Joan, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, vol. V, Barcelona, Curial Edicions Catalanes–Caixa de Pensions “La Caixa”, 1990.

Corrin, Jay P., G. K. Chesterton & Hilaire Belloc. The battle against modernity, London, Ohio University Press, 1981.

Cunningham, Valentine, Spanish front. Writers on the Civil War, Oxford, oxford University Press, 1986.

Daudet, Léon, Souvenirs et polémiques, a cura de Bernard Oudin, París, Robert Laffont, 1992.

--«Choses d’Espagne», L’Action française, any XXIX, núm. 202, 20.07.1936, p. 1.

Díaz, Romuald, Dom. Bonaventura Ubach. L’home, el monjo, el biblista, Barcelona, Aedos, 1962.

Eco, Umberto, Lector in fabula, Barcelona, Lumen, 2000.

--Els límits de la interpretació, Barcelona, Destino, 1991.

Epstein, M., Block, W., Woods Jr., Thomas E., «Chesterton and Belloc: A critique». Independent Review, Spring 2007, vol. II, núm. 4, p. 579-594.

Evans, Richard J., «Ascenso y triunfo del nazismo en Alemania», dins Mercedes Cabrera, Santos Juliá i Pablo Martín Aceña (comps.), Europa en crisis, Madrid, Iglesias, 1991, p. 97-118.

Filewood, L. J. «“Fascism” and The Weekly Review», The Chesterton Review, Fall-Winter 1976, vol. III, núm. 1, p. 1-21.

Forster, E. M., Aspectes de la novel·la, Barcelona, Columna, 1992.

Fradera, J. M., «El vigatanisme en la transformació de les tradicions culturals i polítiques de la Catalunya muntanyesa (1865-1900)», dins Maties Ramisa, Els orígens del catalanisme conservador i La Veu del Montserrat 1878-1900, Vic, Eumo, 1985, p. 19-52.

Fromentoux, Michel, «Charles Maurras et le nationalisme de l’Action Française», L’Action Française 2000,  01.12.2005, p. 14.

Fusi Aizpurúa, Juan Pablo, «La crisis de la conciencia europea», dins Mercedes Cabrera, Santos Juliá i Pablo Martín Aceña (comps.), Europa en crisis, Madrid, Iglesias, 1991, p. 327-341.

Fuster, Joan, Literatura catalana contemporània, Barcelona, Curial, 1978.

Gaitx Moltó, Jordi, «Emili Vigo i Bènia, periodista, historiador i polític», Revista de Girona, núm. 227, novembre-desembre 2004, p. 28-35.

Galí, Jordi, El compromís polític dels germans Chesterton, Barcelona, Barcelonesa d’Edicions, 1974.

Galí, Raimon, La mística i la política, Barcelona, Barcelonesa d'Edicions, 1997.

García Berrio, Antonio; Huerta Calvo, Javier, Los géneros literarios: sistema e historia. Madrid, Cátedra, 1992.

García Pérez, Rafael «España en el Eje: la beligerancia y la opinión de los historiadores», dins Stanley Payne, Delia Contreras (eds.), España y la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Ed. Complutense, 1996, p. 11-35.

Garrido, Miguel Á. (comp.), Teoría de los géneros literarios,  Madrid, Arco/Libros, 1998.

Genette, Gérard, Figuras III. Barcelona, Lumen, 1989.

Giocanti, Stéphane Charles Maurras, el caos y el orden, Barcelona, El Acantilado, 2010.

Goetz, Joseph William, «Catholicism and Contemporary culture», Antioch Review, Winter 2006, vol. 64, Issue 1, p. 181-184.

Gomis, Llorenç, Teoria dels gèneres periodístics, Barcelona, Centre d’Investigació de la Comunicació, 1989.

González Cuevas, Pedro Carlos, La tradición bloqueada. Tres ideas políticas en España: el primer Ramiro de Maeztu, Charles Maurras y Carl Schmitt, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.

--«Maurras en Cataluña», La Razón española, núm. 85, sept.-oct. 1997, p. 153-192.

--Perfil ideológico de la derecha española, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1993.

González de Gambier, Ema, Diccionario de terminología literaria, Madrid, Síntesis, 2002.

Gonzàlez i Vilalta, Arnau, Els diputats catalans a les corts constituents republicanes 1931-1933, Barcelona, PAM, 2006.

Goyanes, Mariano Baquero, ¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento?, Murcia, Universidad de Murcia, 1993.

Granell, Glòria i Pla, Xavier (eds.)., Josep Pla, memòria i escriptura: actes del col·loqui de l'any Pla, Girona, Universitat de Girona, 1997.

Grasset, Eloi, Modernitat i canvi de llengua. El pas del castellà al català a l’obra de Pere Gimferrer (Aspectes crítics, teòrics i lexicomètrics). Tesi doctoral, Unviersitat de Girona, 2011.

--«Sobre la veritat i l'estil», L'espill, núm. 35, otoño  2010, p. 13-20

Grijelmo, Álex, El estilo del periodista, Madrid, Taurus, 2000.

Hamilton, Robert. Hilaire Belloc. An introduction to his spirit and work. London, Douglas Organ, 1945.

Huertas Claveria, Josep M., El periodista. Entre la indefinició i l’ambigüitat. Barcelona, Dèria Editors, 1997.

Hurtado, Amadeu, Pensament polític i social (1875-1950), epíleg d’Enric Jardí, Barcelona, Ariel, 1977.

James, Henry, El futuro de la novela. Madrid, Taurus, 1975.

Junoy, Josep M., «Al marge de la política i de l’estètica de Charles Maurras», Revista de Catalunya, núm. 21, març 1926, p. 269-278.

Keeble, Richard; Wheeler, Sharon, The Journalistic Imagination: Literary Journalists from Defoe to Capote and Carter. New York, Routledge, 2007

Ker, Ian, The Catholic revival in English literature, 1845-1961, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2003.

Kerrane, Kevin, Yagoda, Ben, The Art of Fact: a Historical Anthology of Literary Journalism. Scribner, 1997.

Kitchen, Martin, El período de entreguerras en Europa, Madrid, Alianza Editorial, 1992.

La Rosa, Tristán, «Charles Maurras», Destino, núm. 798, 22.11.1952, p. 13.

Las Vergnas, Raymond, Chesterton, Belloc, Baring. New York, Sheed&Ward, 1938.

Llavina, Jordi, «Introducció a la poesia de Josep M. de Sagarra», dins Josep M. de Sagarra, Obra Completa, I, Poesia, València, Edicions 3i4, 1996.

Lluch, Carles, La novel·la catòlica a Catalunya, Barcelona, Cruïlla, 2000.

López-Picó, Josep M., «Charles Maurras», La Revista, núm. 48, 16.09.1917, p. 335-336.

--«G. K. Chesterton», Revista de Catalunya, núm. 30, gener 1917, p. 48-49.

Lukács, György, La teoria de la novel·la. Barcelona, Edicions 62, 1965.

Lyttleton, Adrian, «El fascismo en Italia», dins Mercedes Cabrera, Santos Juliá i Pablo Martín Aceña (comps.), Europa en crisis, Madrid, Iglesias, 1991, p. 65-76.

MacCarthy, John P., «The Edwardian Political Milieu of Chesterbelloc», The Chesterton Review, Spring-Summer 1978, vol. IV, núm. 2, p. 219-231.

--«The other face: Chesterton’s later journalism». The Chesterton Review, Spring-Summer 1975, vol. I, núm. 2, p. 84-99.

Maragall, Joan, Obres Completes. Obra catalana, Barcelona, Selecta, 1970.

Martí Monterde, Antoni (ed.), E. R. Curtius, Crisi de l’Humanisme. Assaigs, 1907-1932, Edicions de la L·L, 2012.

--Un somni europeu: Història intel·lectual de la Literatura Comparada. Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2011

--Poética del Café. Madrid, Anagrama, 2008

--«Parlar de literatura. Joan Fuster i la idea de crítica literària», L'Espill (València), núm. 10, 2002, p. 68-79.

--«Escriure la fam. El diari literari o l'escriptura del present», dins AA.VV: Literatura autobiográfica. Història, memòria i construcció del subjecte. València: Denes, 2001, p. 269-280.

--J.V. Foix o la solitud de l'escriptura, Barcelona: Edicions 62, 1998.

--«Diaris de dia, diaris de nit. Madrid segons Josep Pla» [Catàleg exposició, CCCB], dins Barcelona-Madrid: Sintonies i distàncies. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània, 1997, p. 190-199.

Martínez de Sas, María Teresa, Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Catalans, Barcelona, PAM, 2000.

Matas Pons, Àlex, La ciudad y su trama. Literatura, modernidad y crítica de la cultura. Madrid, Lengua de trapo, 2011.

Maurras, Charles, De la còlere a la justice, Gèneve, Éditions du milieu du monde, 1942.

Miralda, Àngel, «Assaig de premsa del Dr. Torras i Bages, bisbe de Vic», Ausa, Vic, Patronat d’Estudis Ausonencs, vol. XII, 1986, p. 79-100.

Molas, Isidre i Culla, Joan B., Diccionari dels partits polítics de Catalunya. Segle XX, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2000.

Molinero, Carme i Ysas, Pere, Catalunya durant el franquisme, Barcelona, Empúries, 1999

Molist Pol, Esteve, «Lo vivo y lo muerto en la doctrina de Maurras. Una entrevista con Eugenio d’Ors», Revista. Semanario de Información, Arte y Letras, Barcelona, núm. 32, 20.11.1952, p. 8.

Moral Roncal, Antonio M., La cuestión religiosa en la Segunda República Española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2009.

--Diplomacia, humanitarismo y espionaje en la Guerra Civil Española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.

--El asilo diplomático en la guerra civil española, Madrid, Actas, 2001.

Nguyen, Victor, Aux origines de l'Action française: intelligence et politique vers 1900, París, Fayard, 1991.

Nunes, Maria, «Introducció a la prosa de Josep M. de Sagarra», dins Josep M. de Sagarra, Obra Completa, VI, Poesia, València, Edicions 3i4, 1999, p. 7-39.

Oriol Dauder, Joan A. i Oriol i Giralt, Joan, Diccionari de figures retòriques i altres recursos expressius, Barcelona, Llibres de l’Índex, 1995.

Ortega y Gasset, José, «Ideas sobre la novela», dins Germán Gullón i Agnès Gullón, Teoría de la novela, Madrid, Taurus, 1974, p. 29-64.

Panyella, Ramon (cur.), La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània, actes del Congrés Internacional, Barcelona/Bellaterra, 26, 27 i 28 d'octubre de 2005, Volum 2005, Barcelona, Punctum & GELCC, 2007.

Parker, R. A. C., Historia de la segunda guerra mundial, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1998.

Payne, Stanley «España y la Segunda Guerra Mundial: un balance», dins Stanley Payne, Delia Contreras (eds.), España y la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Ed. Complutense, 1996, p. 183-194.

Pearce, Joseph, G. K. Chesterton, sabiduría e inocencia, Madrid, Ediciones Encuentro, 2009.

--Literary Converts. Spiritual inspiration in an age of unbelief, London, HarperCollins Publisher, 2000.

Pericay, X. i Toutain, F., El malentès del noucentisme, Barcelona, Proa, 1996.

Pla, Xavier, Jorge Semprún o las espirales de la memoria, Kasel (Alemania), Reichenberger, 2010

Platas Tasende, Ana M., Diccionario de términos literarios, Madrid, Espasa-Calpe, 2000.

Porta, Roser. Mercè Rodoreda i l'humor, 1931-1936: les primeres novel·les, el periodisme i Polèmica, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2007.

Prat de la Riba, Enric, La nacionalitat catalana, Barcelona, Edicions 62, 1978.

Pujo, Maurice, «La France engagée dans la guerre civile espagnole», L’Action française, any XXIX, núm. 206, 24.07.1936, p. 1.

Rafanell, August, La il·lusió occitana, Barcelona, Quaderns Crema, 2007.

Rebollo Sánchez, Félix, Periodismo y movimientos literarios contemporáneos españoles (1900-1939). Madrid, Huerga&Fierro, 1998.

Roger, Hans i Weber, Eugen, La derecha europea, Barcelona, Luis de Caralt, 1971.

Roma, Pepa, De profesión, periodista, Madrid, Anaya, 2000.

Sacs, Joan [Feliu Elias], «Chesterton o la sofística recreativa», Revista de Catalunya, núm. 42, desembre 1927, p. 604-617.

Sargatal, Alfred, Introducción al cuento literario, Barcelona, Laertes, 2004.

Schwartz, Adam, The Third Spring. G. K. Chesterton, Graham Greene, Cristopher Dawson and David Jones, Washington D.C., The Catholic university of America Press, 2005.

Scott, Christina, A Historian and His World: A Life of Christopher Dawson, London, Transaction Publishers, 1992.

Selva, Bonaventura, Vigatans i vigatanisme, Barcelona, Selecta, 1965.

Serra Busquets, Sebastià, Company Mates, Arnau i Pons Bosch, Jordi (coords.),  Aportacions de la comunicació a la comprensió i construcció de la història del segle XX: la comunicació audiovisual en la història, V Encontre d'Historiadors de la Comunicació, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2003.

Serrahima, Maurici, Dotze mestres, Barcelona, Destino, 1972.

--La crisi de la ficció, Barcelona, Destino, 1965.

Serrano Suñer, Ramón, «Política de España. Amistad y resistencia con Alemania durante la Segunda guerra Mundial», dins Stanley Payne, Delia Contreras (eds.), España y la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Ed. Complutense, 1996, p. 37-54.

Sewell, Brocard, G. K.’s Weekly. An appraisal, Upton, The Aylesford Press, 1990.

Smith, A. C. H., Paper voices: The popular press and social changes (1939-1965), London, Chatton&Windus, 1975.

Soames, Jane, The English Press, London, Stanley Nott, 1936.

Speaight, Robert, The Life of Hilaire Belloc, London, Farrar, Straus & Cudahy, 1957.

Sullà, Enric (ed.), Teoría de la novela. Antología de textos del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1996.

--Poètica de la narració, Barcelona, Empúries, 1989.

Tarré, José, “L’Action Française”. Su historia, sus engaños y sus rebeliones, Barcelona, Eugenio Subirana, 1928.

Todorov, Tzvetan, Los géneros del discurso. Caracas, Monte Avila Editores Latinoamericana, 1991.

--«La noció de literatura» [trad. d’Enric Sullà], Els Marges, núm. 15, 1979, p. 27-36.

Tomachevski, Boris, Teoría de la literatura, Madrid, Akal Editor, 1982.

Tusell, Javier, «La trayectoria española ante la Segunda Guerra Mundial», dins Stanley Payne, Delia Contreras (eds.), España y la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Ed. Complutense, 1996, p. 157-170.

Ucelay Da-Cal, Enric, El imperialismo catalán, Barcelona, Edhasa, 2003.

--The Shadow of a doubt: fascist and communists alternatives in Catalan separatism, 1919-1939, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2002.

--«Vanguardismo, fascismo y la interacción entre nacionalismo español y catalán», dins Justo G. Beramendi i Ramón Máiz, (comps.), Los nacionalismos en la España de la II República, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1991, p.  39-96.

Veiga, Francisco, Ucelay Da-Cal, Enric i Duarte, Àngel, La Paz simulada: una historia de la Guerra Fría, 1941-1991, Madrid, Alianza, 1997.

Veldman, Meredith, «Adam Schwartz. The third spring: G. K. Chesterton, Graham Greene, Christopher Dawson and David Jones», American Historical Review, april 2006, vol. III, Issue 2, p. 566-567.

Ward, Maisie, Gilbert Keith Chesterton, London, Sheed&Ward, 1944.

Weber, Eugen, L’Action Française, París, Fayard, 1985.

--Varieties of fascism, New York, Van Nostrand Company, 1964.

Wellek, René, «Els principals corrents de la crítica del segle XX» [trad. d’Enric Sullà], Els Marges, núm. 2, 1974, p. 9-26.

Wilhelmsen, Frederic, Hilaire Belloc: No Alienated Man. London, Sheed&Ward, 1945.

Williams, Raymond, i Sullà, Enric, «El marxisme, l'estructuralisme i l'anàlisi literària», Els Marges, núm. 24, 1982, p. 3-18.

Young, R. V., «Chesterton’s paradoxes and thomist ontology», Renascence, Fall 1996, vol. 49, Issue 1, p. 67-77.