If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Funcions

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Funcions

Són funcions de l'Oficina Verda les que es deriven de la implementació, el seguiment i la revisió del Pla Estratègic d'Ambientalització, i que giren al voltant de sis eixos principals:


  • Assessorar la presa de decisions en qüestions relacionades amb la gestió ambiental -àrea de gestió- dins l'àmbit d'influència de la UdG, a través de la canalització de projectes i activitats relacionades amb el Pla.
  • Tutelar l'acompliment dels objectius del Pla Estratègic d'Ambientalització en totes les accions relacionades amb l'edificació i urbanització en els campus, tant pel que fa a noves construccions i habilitació de nous espais lliures, com a la reforma i adaptació dels existents.
  • Tutelar l'acompliment dels objectius del Pla Estratègic d'Ambientalització en totes les accions relacionades amb l'ambientalització curricular.
  • Proposar i vetllar per l'acompliment de les mesures arquitectòniques i d'instal·lacions que permetin el lliure accés de les persones amb mobilitat reduïda als edificis, serveis i espais lliures dels campus.
  • Promoure i divulgar el Pla d'Ambientalització -àrea de difusió-, constituint-se com a centre d'informació i de sensibilització ambiental, tant en l'àmbit universitari com a través de la col·laboració amb altres institucions.
  • Organitzar serveis de suport al Pla d'Ambientalització -àrea de "taller"- incidint de forma prioritària en la inserció de grups de treball procedents de programes de formació per a col·lectius socialment desafavorits