If the contents are not translated, you can use the automatic translator

SOSTENIBILITAT

Gestió de Residus

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Gestió de ResidusL’activitat de la universitat, tant des del camp de la docència, de la recerca i l’administració com de la vida universitària, genera un volum important i divers de residus; des dels sòlids urbans, principalment paper, cartró i envasos, fins als perillosos o especials, derivats sobretot de les activitats en els laboratoris.


Així, doncs, la Universitat com a institució que produeix gran quantitat de residus, ha d’assumir la responsabilitat ambiental de gestionar-los sota criteris de sostenibilitat i autosuficiència, és a dir: reduir la producció, reutilitzar i reciclar el produït, i en darrer terme vetllar pel correcte tractament del que resti.