SOSTENIBILITAT

Edificació

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Edificació

Segons la "Guia de l'edificació sostenible" de la Fundació privada Institut Ildefons Cerdà, és conegut l'impacte que la construcció d'un edifici té sobre el medi ambient. Aquest impacte és pot analitzar a partir dels següents punts:

- Implantació de la construcció en un solar determinat, integració en l'entorn.

- Comportament de l'edifici al llarg de la seva vida útil, analitzat des de la influència del disseny arquitectònic.

- Consum energètic durant la vida útil de l'edifici, analitzat des de les instal·lacions energètiques utilitzades.

- Característiques dels materials utilitzats, per l'impacte que poden produir sobre el medi ambient durant el procés de fabricació, durant la vida útil i durant la fase de reciclatge.

 

La UdG és plenament conscient d'aquest impacte i per això dissenya un procés que intenta considerar totes aquestes variables per tal que puguin ser tingudes en compte al llarg del procés de construcció d'un nou edifici.


Unable to perform Transform due to ExecuteSQL: Conversion failed when converting the nvarchar value '[classificacio]' to data type int.