Recerca a la UdG

Recull de convocatòries

Recull de convocatòries

 Cerca

Projectes d'Investigació en Salut PI (FIS) Ref. 3401

MINECO.jpg El Ministerio de Economía y Competitidad ha publicat la convocatòria dels Ajuts per a Projectes d'Investigació en Salut PI (FIS). El Termini Intern UdG per presentar les sol·licituds finatlizarà el dia 18/05/2017. El Termini Oficial és el dia 25/05/2017.

Les sol·licituds s’hauran d’omplir amb l’aplicació informàtica de la pàgina web del ISCIII . Si accediu a la presentació de sol.licituds 'Sense certificat', un cop generada la sol.licitud definitiva, haureu d'imprimir les pàgines preceptives, signar i presentar-la a qualsevol registre de l'UdG dins el termini intern. Si hi accediu 'Amb certificat', la presentació de la sol.licitud serà íntegrament telemàtica i ens haureu d'avisar per a la signatura digital del representant legal dins el termini oficial (posteriorment ens haureu de fer arribar els originals a l'OITT).Els projectes tindran una durada de 3 anys i s'hauran de presentar en alguna de les següents modalitats:
  • Projectes individuals - amb un o dos investigadors principals, que pertanyin al mateix centre.  • Projectes coordinats - constituïts per 1 o 2 subprojectes de diferents entitats, amb diferents protocols d'actuació i la necessitat clara de coordinació. Cada subprojecte tindrà un equip investigador i un IP.  • Projectes multicèntrics - constituïts per un projecte realitzat, d'acord un únic protocol, en més d'un centre.
Els investigadors responsables han de tenir dedicació plena al projecte, mentre que, la resta de membres de l'equip podran tenir dedicació plena a un sol projecte o compartida en, com a màxim, tres projectes. A efectes d'aquest còmput es té en compte, entre d'altres, la participació en projectes del MINECO (veure incompatibilitats article 95).Tant l'IP, com la resta de l'equip investigador, han de tenir vinculació amb l'entitat sol.licitant, com a mínim, durant el període comprès entre el termini de presentació de sol.licituds i el moment de la resolució definitiva de concessió.Per tal d'agilitzar els tràmits dels informes del Comitè Ètic, cal que ompliu un dels següents annexos, segons correspongui:


Atenció: el formulari de sol.licitud, la memòria del projecte i els CVNs no són esmenables, per tant, és molt important presentar-los d'acord amb el model indicat en la convocatòria. La memòria s'ha de presentar obligatòriament en castellà (i opcionalment en anglès).CòpiesOriginal + 1 còpiaConvocatòriaTermini i Lloc de Presentació

Data Termini intern: 18/05/2017 al Registre UdG

Data Termini Oficial : 25/05/2017


Formularis i més informacióWeb de l'ISCIIIPersona de contacte OITTIolanda Homs (recercaoitt@udg.eduCategories: categoryProjectes