Recerca a la UdG

Recull de convocatòries

Recull de convocatòries

 Cerca

Ajuts de formació en gestió de la recerca en salut (FGIN) 2017 (Ref. 3398)

ISCIII.png Ajuts de formació en Gestió de la Recerca en Salut per a la realització d'un pla de desenvolupament d'activitats en ciències i tecnologies de la salut a l'Institut de Salut Carlos III. La convocatòria estarà oberta del 27 d'abril al 23 de maig de 2017.

L'objectiu de la convocatòria és la concessió de beques per la formació en gestió de la recerca en tecnologies de la salut mitjançant un pla d'activitats per dur-se a terme a l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Requisits del candidat
- Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions: llicenciatura, enginyeria, grau, enginyeria tècnica o diplomatura, preferentment en Ciències de la Salut, Econòmiques, Dret i Biblioteconomia i Documentació.
- no estar gaudint de cap ajut FGIN en el moment de presentar la sol·licitud, ni haver-ne gaudit cap amb anterioritat.
Durada
La durada de l'ajut és de 36 mesos a partir de la data d'incorporació del candidat a l'òrgan o centre de l'ISCII que li sigui adscrit l'ajut.
Característica
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre beca o ajut de característiques similars, així com la percepció de qualsevol compensació econòmica.
Dotació
- La dotació econòmica serà de 21.000 euros bruts anuals (inclosa la QP).
Documentació
Veure article 7 i 34 de la convocatòria.
Impresos
S'haurà d'omplir la sol·licitud telemàticament , imprimir-la, signar-la i enviar-la dins el termini establert juntament amb la documentació requerida degudament identificada amb el codi assignat automàticament a la sol·licitud.
Convocatòria: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/545038/document/79401

Web ISCII: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml

Lloc de presentació sol·licituds: telemàtic (amb certificat electrònic) o tememàtic i documentació en paper (Registre General ISCII: Avendida de Monforte de Lemos, 5, 28029 Madrid)

Persona de contacte a ISCIII Categories: categoryBeques fora de la UdG