Portal de Docència

Competències

Competències

L’espai europeu d’educació superior (EEES) crea un nou marc d'ensenyament-aprenentatge en què es posa l’èmfasi en l’estudiant com a centre del procés. La referència del procés docent que així ens configura, el seu horitzó d'aprenentatge, són les competències. La idea principal és que l'estudiant adquireixi unes competències tot realitzant un seguit d'activitats d'aprenentatge basades en els continguts.


En el procés d’adaptació a l’EEES, la Universitat de Girona opta per un concepte de competència i s'orienta sobre la seva formulació, de manera que cadascuna d'elles s'identifiqui en una acció que tot i ser complexa sigui visualitzable i avaluable. D'aquesta manera, la Universitat de Girona intenta assegurar la relació directa de les competències amb allò que es fa en el procés docent: les activitats d'aprenentatge i d'avaluació. Es pot dir que en aquest model l'objectiu de professors i estudiants és l'adquisició de les competències per part de l'estudiant.  


La UdG ha definit dos tipus de competències: transversals i específiques.

 • Les competències transversals són aquelles que resulten aplicables a qualsevol camp de coneixement, que s'han d'esperar de qualsevol titulat de la UdG. Les competències transversals aprovades pel Consell de Govern de 5 juny de 2008 són les següents:
 1. Utilitzar la llengua anglesa
 2. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 3. Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 4. Treballar en equip
 5. Comunicar-se oralment i per escrit
 6. Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 7. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 8. Dissenyar propostes creatives 

Aquestes competències poden dividir-se en nivells més específics que facilitin la seva vinculació a les assignatures. Podeu trobar el detall dels nivells de cada una de les competències anteriors en el document adjunt. En tots els casos, els nivells s'han definit de forma gradual de manera que els primers s'assolirien els primers cursos, mentre que l'últim nivell correspondria a estudis de Màster. *

Altres competències transversals que poden ser d'interès per incorporar als perfils de les titulacions són les següents:

 1. Llegir, comprendre i comentar textos científics
 2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 3. Avaluar l'activitat pròpia i l'aprenentatge propi, i elaborar estratègies per millorar-los
 4. Analitzar les característiques socioculturals de l'àmbit disciplinari i personal propi per tenir-les en compte de manera constructiva
 5. Situar els coneixements propis en el marc epistemològic i històric, eludint-ne la fragmentació
 6. Identificar llocs de treball en funció de les possibilitats que ofereix el mercat –local i global– i de les competències pròpies

 

 • Les competències específiques són les pròpies de la titulació i fan referència al corpus de coneixements de diferents tipus que configuren l’especificitat temàtica del grau o del màster.