XII International Summer School on the Environment (ISSE 2012)

Presentació

ORGANITZAT PER 
 IMA

 

 

Amb el suport de:

Fundació

 

 

 

Presentació

   3 a 7 de setembre

 

 
ACV i AIGUA

 

  Logo ISSE 2012

La Universitat de Girona organitza aquest any, dins del marc del projecte Ecotech Sudoe i juntament amb l’institut de medi ambient, la Summer School “LCA and water issues”.

L’estratègia de Lisboa és un pla de desenvolupament de la Unió Europea que va ser aprovada pel consell europeu a Lisboa el 23 i 24 de març del 2000.

 

L’objectiu d’aquest tractat és fer que la Unió Europea es converteixi amb una economia basada en el coneixement, més competitiva i dinàmica del món. Per tal d’aconseguir aquest objectiu l’estratègia té tres pilars fonamentals:

  • Preparar la transició cap a una societat i una economia basades en el coneixement mitjançant polítiques que cobreixin millor les necessitats de la societat de la informació i de la investigació i desenvolupament, així com accelerar les reformes estructurals per reforçar la competitivitat i la innovació i per la conclusió del mercat interior.
  • Modernitzar el model social europeu, invertir en capital humà i lluitar contra l’exclusió social.
  • Mantenir sana l’evolució de l’economia i les perspectives favorables de creixement progressiu de les polítiques macroeconòmiques.

El 2004, però, es fixen unes prioritats que calia reforçar a l’agenda de Lisboa.

  • Millorar la inversió en xarxes i coneixement.
  • Reforçar la competitivitat de la industria i dels serveis.
  • Promoure la prolongació de la vida activa.

Les tecnologies ambientals inclouen tecnologies i aplicacions que se suposa que ajuden a reduir l’impacte negatiu de l’activitat industrial i serveis, d’usuaris privats o públics sobre el medi ambient. L’aplicació i desenvolupament de les tecnologies ambientals permet complir amb els principals objectius del tractat ambiental, ja que el desenvolupament de tecnologies ambientals suposa que:

  1. La investigació és estructurada i organitzada de tal manera que els seus resultats poden ser transferits ràpidament a les indústries.
  2. Les instal·lacions d’avaluació necessàries per assegurar que la tecnologia desenvolupada és realment beneficiosa pel medi ambient i per avaluar la relació cost-benefici, tenint en compte les externalitats ambientals.
  3. La sensibilització d’empresaris i consumidors sobre les tecnologies ambientals és alta.

L’anàlisi de cicle de vida (ACV), és un mètode científic que es fa servir per avaluar l’impacte d’un material, o d’un sistema, al medi ambient durant tota la vida d’aquest material, en una aplicació concreta, des de que s’obtenen les matèries primeres, fins al moment que deixen de fer-se servir. L’aplicació d’aquesta metodologia és de gran importància en les tecnologies ambientals, ja que permet fer una anàlisi global de l’aplicació de diferents tecnologies.

L’aigua és un element de gran importància pel desenvolupament econòmic de la societat, a més de ser essencial per la vida humana, per la qual cosa és un element indispensable a la nostra vida i que es mereix una gran atenció per tal de reduir el nostre impacte ambiental en totes les operacions en que l’aigua hi juga un paper important. És per això que l’objectiu d’aquesta Summer School  és la d’aplicar la metodologia ACV en diferents processos relacionats amb l’aigua tant per l’ús humà (  potabilització, sanejament o tractament des de l’origen), com en aspectes productius (diversos sectors industrials, agricultura…).

   logos junts

Trípitc de la Summer School 

Póster de la Summer School