Bases

Contacte

Institut de Ciències de l'Educació
Universitat de Girona
www.udg.edu/ice

Parc Científic i Tecnològic 
Edifici Jaume Casademont
Carrer Pic de Peguera 15, 
Porta B - 1a planta, despatx 4

ice@udg.edu

Tel. 972 418702/03


Segueix-nos a:


 


ORGANITZA:


 


 

 

PATROCINA:

 

 

AMB EL SUPORT DE:

 

 

 


 

Bases

::: Què és Girobòtica? :::

Es tracta d'un projecte de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona adreçat a nens i nenes d'educació primària de les escoles de les comarques gironines que promou el treball en equip, la innovació, la creativitat i l'emprenedoria, així com la curiositat i l'interès per la ciència i la tecnologia. Aquesta iniciativa compta amb el suport del Departament d'Educació.

 Així la defineixen els nens i nenes, mestres, famílies i voluntaris que han participat en la 4a edició de Girobòtica::: A qui s'adreça? :::

A grups d'educació primària en la seva totalitat (classe, nivell ...) de les escoles de les comarques gironines organitzats en equips d'un màxim de 4 membres, de la manera que cada escola consideri oportú.

 

::: Quina és la seva finalitat? :::

 

El projecte planteja un repte perquè els infants, en equip, el resolguin. Com? Imaginant, pensant i creant, i a la vegada reflexionant, analitzant, cercant informació, investigant, proposant noves idees i desenvolupant-les. La riquesa d’aquest projecte se centra en cada una de les parts del procés i no només en el resultat final. No hi ha guanyadors, sinó el reconeixement de tots els participants.

 

  

::: Quin és el repte? ::: 

 

El repte del curs 2019-2020 és:

El nostre entorn està ple d’objectes de plàstic (ampolles, bosses, gots, palles …) que sovint, després d’utilitzar-los una sola vegada, es llencen a les escombraries o a qualsevol altre lloc. Tots hem vist restes de plàstics pels carrers, pels boscos o per les platges, molts dels quals van a parar al mar. Estem davant d’un greu problema que afecta la vida dels éssers humans i la supervivència de molts animals i que cal aturar. No podem malmetre el nostre planeta i convertir-lo en un abocador. Està en les nostres mans trobar solucions!

 

 

::: Com ho fem? :::

 

Us proposem que preneu consciència del problema observant i analitzant el vostre entorn més proper, cercant informació, coneixent iniciatives que s’estan duent a terme en diferents llocs del planeta, etc, i a partir d’aquí, feu les vostres pròpies propostes, originals i úniques, les quals podeu centrar en alguna de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar. 

 

 

 

Per resoldre aquest desafiament ens cal un marc pedagògic creatiu i emprenedor, un ambient d’aprenentatge, un suport, un reconeixement de les capacitats de cadascú, una actitud positiva, no tenir por a equivocar-se i una predisposició a aprendre.

 

La metodologia per dur a terme aquest projecte es basa en la creativitat i el treball en equip amb infants d’educació primària. La creativitat és una capacitat que tothom té per trobar idees i solucions noves, per això és especialment important donar als infants la suficient llibertat perquè siguin ells mateixos qui resolguin el repte plantejat, a la seva manera i d’una forma cooperativa.

 

El paper del mestre és indispensable i fonamental en el desenvolupament del projecte. Esdevé un guia necessari per estimular la creativitat, la innovació i l’emprenedoria. En aquest sentit, el mestre no es limita a deixar fer ni a donar solucions, sinó a acceptar i potenciar, amb sensibilitat i flexibilitat, totes les propostes dels infants i a facilitar els mitjans i instruments necessaris perquè puguin desenvolupar el projecte. La clau de volta aquest treball està en respectar els propis ritmes i modes d'aprenentatge i donar prou llibertat perquè els nens i nenes desenvolupin la seva imaginació i creativitat. 


 

 
El primer que caldrà fer és entendre bé el REPTE, compartir-lo amb tot el grup i fer-lo propi. Despertar l'interès i la motivació cap el repte és factor clau d'èxit. Ens trobem amb un repte d’àmbit social que afecta a tot el planeta i sobretot a les futures generacions, això implica donar el temps suficient per prendre consciència de la situació, ja que serà clau per a trobar solucions originals, creatives i aplicables. Us aconsellem que dediqueu aquest primer trimestre a aprofundir en aquesta fase de coneixement i sensibilització a nivell de tot el grup. Ben segur que això enriquirà el treball posterior en petits grups i afavorirà la generació d'idees extraordinàries. 

Document: Iniciatives i recursos STOP Plàstic


Una vegada entès el repte serà el moment de formar els equips d'un màxim de 4 membres, organitzats de la manera que l'escola consideri més oportú. Els membres de cada equip hauran de pensar un 
NOM que els identifiqui durant tot el temps que durarà el projecte i definir els seus rols. Tots els equips hauran de resoldre el mateix repte, però cada un d’ells ho farà d’una manera personal i única, basada en una de les 3R  i d’acord amb les seves capacitats, interessos i realitats.

 
Animeu-los a compartir idees, coneixements, hàbits de consum i experiències viscudes relacionades amb el que planteja el repte. Les converses i debats comportaran escoltar i respectar els companys. Podeu focalitzar el repte en el vostre entorn més immediat (casa, escola, barri) i fer-ne una observació i anàlisi acurada, la qual cosa permetrà detectar mancances, necessitats i a partir d’aquí buscar solucions de millora. El coneixement d’iniciatives que s’estan portant a terme a nivell mundial, la participació i col·laboració de persones expertes serà molt valuosa per trobar respostes al repte.  

 
Volem que les solucions del repte siguin el màxim de diversificades possibles, no rèpliques ja desenvolupades per altres que si poden ser font d'inspiració de noves. L'aplicació i l'entrenament a partir de tècniques per generar idees afavoriran la imaginació i la creativitat fent aflorar un munt de propostes que portaran a trobar "la idea" més innovadora i creativa. Una vegada consensuada aquesta “IDEA” per l’equip, caldrà també posar-li un NOM, concretant-la i desenvolupar-la.  

 
Per fer créixer la idea, cada equip passarà a l'acció i iniciarà un procés d'INVESTIGACIÓ, buscant informació, aplicant i relacionant aprenentatges de diversos àmbits del coneixement o també consultant l’opinió de professionals o experts que poden orientar i ajudar a valorar la viabilitat de les propostes. 

 
La idea s'haurà de materialitzar en una MAQUETA o PROTOTIP. Aquí entrarà en joc el disseny i la decisió dels materials. Esbossos, dibuixos, esquemes poden ser útils per pensar la forma definitiva de la maqueta i cuidar-ne tots els detalls. Aquest és un moment on la creativitat i les habilitats manuals entren en joc. Tenir a disposició una gran diversitat de materials (cartrons, envasos, fustes, peces metàl·liques o de plàstic, taps de suro, pintura ...) permetrà crear una maqueta que representarà amb la màxima fidelitat cada idea. Si volem anar més lluny, se li poden afegir dispositius de llum, so o moviment. 

 

Com us hem dit anteriorment, la importància del projecte radica en totes i cada una de les parts del PROCÉS i és per això que caldrà que quedin recollides i visibles en un MURAL, el qual també pot incloure les impressions percebudes dels membres de l’equip. El mural serà el suport per presentar-lo davant de companys, mestres i familiars. Es podrà realitzar manualment sobre una base de cartró o editat digitalment. Haurà de tenir una orientació horitzontal i una mida de 3x4. Els murals dels projectes que es presentin a la Jornada de Girobòtica es projectaran en format digital.


 
Aconsellem que tot aquest procés de resolució del repte es dugui a terme durant 5 setmanes de treball a l’escola, en les quals cada equip haurà de desenvolupar la seva proposta. 
 

 

El projecte culminarà el diumenge 22 de març de 2020 en una jornada a la Universitat de Girona. Una representació (condicionada per l'aforament) dels equips de cada escola participant presentaran els seus projectes (acompanyats de la maqueta i el mural digital) davant de companys i companyes, familiars, mestres i un panell de professors de la universitat. Cada equip disposarà de 5 minuts per exposar la seva idea.

Girobòtica ofereix una formació gratuïta durant el primer trimestre del curs adreçada als mestres de les escoles interessades en participar en el projecte. Durant el curs també s'oferirà un suport i acompanyament i s'establirà una comunicació amb els mestres responsables de cada escola. També es demanaran evidències del projecte com fotografies dels equips, de la maqueta, del mural, així com una descripció dels projectes que permetrà donar a conèixer el projecte.

Hem elaborat una infografia que representa gràficament els passos del procés de la resolució d'un repte que pensem que us pot ser d'utilitat. Us la podeu descarregar, imprimir i penjar-la en un lloc visible de la vostra escola.

 

Descarregueu-vos la infografia de Girobòtica 

 

 

::: Continuem amb el repte? :::


La Girobòtica 2019-2020, com tantes altres activitats i projectes d’aquest curs, també s’ha vist afectada per la pandèmia del COVID-19 la qual ha impedit celebrar la jornada final a la universitat. 

La feina, però, està feta i els projectes acabats i proposem a tots els equips participants continuar amb el repte explicant els seus projectes en un petit vídeo adaptat a les circumstàncies actuals. 

El següent document d'orientacions i requisits servirà de guiatge en la realització. 

 


 

::: Condicions legals de participació :::


Condicions de participació

La inscripció a Girobòtica 2019-2020 correspon als centres, que l’efectuaran mitjançant el formulari corresponent amb antelació establerta per poder complir el calendari de selecció previst. Aquest projecte està dirigit a grups d'infants (classe o nivell) que cursin l´etapa de primària i que estiguin organitzats per equips d'un màxim de quatre membres (sense tenir en compte si els membres de l'equip tenen o no la mateixa edat).

El centre educatiu es fa responsable de les autoritzacions i els consentiments precisos, bé dels alumnes, bé dels seus tutors i/o representants legals quan correspongui, tant per a participar en representació del centre a la Girobòtica 2019-2020 com per a comunicar les dades personals i la cessió de drets d’imatge en els termes i amb els fins exposats en l’apartat següent. Des de l'organització posarem a disposició el model, que una vegada signat, ens haurà de fer arribar.   

 

Cessió gratuïta de drets d’imatge

Els pares i/o tutors dels menors que participen autoritzen a la Universitat de Girona, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i la Llei del Parlament de Catalunya 14/2010, de 27 de maig, de protecció de menors, per tal que la UdG pugui realitzar la captació, reproducció i publicació de la imatge dels seus fills durant l’acte per a il·lustrar materials publicitaris de Girobòtica i del web, o per incloure-les en reportatges dels mitjans de comunicació, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.

Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.). La distribució d'aquestes imatges podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de Girobòtica. Aquesta cessió és completament gratuïta, i els pares i/o tutors dels menors es comprometen a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb la Universitat de Girona per a la utilització de les seves imatges.