Logo Universitat de Girona

Presentació

Contacte

Minimitza

II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

Telf.:             +34 972418332       
(De 9h a 14h)
Fax: +34 972 418301
Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Girona
Plaça Sant Domenech, 9
17071 GIRONA

 
congresdidactiques2010@udg.edu www.udg.edu/congresdidactiques2010

Organització

Minimitza

 

 

   

Col·laboradors

Minimitza

  Ministerio de Ciencia e Innovación - Gobierno de España 

     

 

    

 

 

 

        

    

      RENFE

Congrés Internacional de Didàctiques 2010

INDEX

Tornar a pàgina inici
 
II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació. Girona, 3, 4, 5 i 6 de Febrer de 2010

L’activitat del docent apareix avui en dia com un intermediari central de les finalitats del projecte social, les polítiques educatives, els programes i els plans d’estudi, vector dels processos escolars d’interacció dels alumnes amb les pràctiques escolars i amb els sabers. L’activitat docent desborda amplament les fronteres espacials de l’aula i temporals del temps de la classe. Què sabem de l’activitat que es desplega més enllà d’aquestes fronteres i de les seves relacions amb la dimensió més visible de les pràctiques didàctiques a l’aula? Com estudiar l’activitat del professor des d’una perspectiva didàctica? Quines relacions podem establir entre els textos que defineixen les polítiques educatives i les limitacions que troben els professors en les seves pràctiques diàries? Quin lloc s'atribueix a l’activitat docent en els programes de formació (inicial i continuada)? Quines noves relacions s’estableixen entre la investigació i les pràctiques docents?

Més enllà de la prescripció pròpia al projecte social  de  l’escola i  altres  àmbits  educatius,  els processos d’ensenyament-aprenentatge es realitzen i transformen a través del tamís d’una activitat docent i contribueixen d’aquesta manera als processos de transposició didàctica de les diferents disciplines. Les didàctiques de les disciplines escolars, al situar els continguts de l’ensenyament al centre de les seves preocupacions, ens porten a interrogar els processos de construcció i transformació de l’activitat docent com a producte del funcionament de la institució escolar.

 

Organitzen:

      gi                gr            girL'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació

La dècada de 1990 va constituir a Europa Occidental un període de canvis estructurals profunds per a les institucions de formació de docents, marcats per dos grans tendències que, avui en dia, continuen afermant-se. La primera tendència ha portat a aquestes institucions cap a formacions i titulacions de nivell universitari. La segona tendència, directament lligada amb l’anterior, ha consistit en una “professionalització” de les formacions universitàries, marcada principalment per la inclusió de mòduls de formació fortament lligats als “terrenys” i “pràctiques” de la professió docent. La primera, obre cap a interrogants fonamentals sobre els llocs i modalitats de la investigació en la formació dels docents, la segona, ha portat a interrogar i a explorar els llocs i modalitats de les “pràctiques professionals” en els processos d’investigació i de producció de coneixement en Ciències de l’Educació i, en particular, en les didàctiques de les disciplines com àrea definitòria de la professió docent. Focalitzant la mirada cap a l’activitat del professor”, els organitzadors del segon Congrés proposen un espai per a l’exposició i debat dels treballs realitzats actualment en l’àrea de les didàctiques de les disciplines amb la finalitat d’afrontar aquests dos grans interrogants.

Com estudiar l’activitat del professor des d’una perspectiva de didàctica de les disciplines? Quines són les seves facetes i quins aspectes comuns o diferències des de les diverses disciplines? Quin lloc se li atribueix a l’activitat docent en els programes de formació (inicial i continuada)?

Tres aspectes centrals en l’activitat dels docents orientaran l’organització de les propostes en aquest congrés.

INTERVENCIÓ

La importància que ha estat acordada al “pràcticum” en els programes actuals de la formació universitària dels docents ha conduït a l’establiment de nous tipus de relacions i modalitats d’organització social del treball entre la universitat i el terreny escolar. A la lògica Top-Down que durant molt temps va orientar les relacions entre els centres de producció dels saber en didàctica i els llocs de la seva posada en pràctica, tendeixen a oposar-se avui altres models de col·laboració. Un nombre important d’investigadors en didàctica de les disciplines ha desenvolupat estratègies d’intervenció més properes a les realitats de les pràctiques escolars, a la vegada que els docents en exercici participen de forma més activa en els processos de producció del coneixement en didàctiques.

Quines són les modalitats actuals d’intervenció dels experts en les pràctiques docents? Quines característiques prenen les intervencions dels experts en els àmbits curricular, de les pràctiques escolars i de la formació dels professors? Com descriure l’activitat i els gestos professionals del professor en les seves diferents intervencions? Quin lloc ocupa l’anàlisi de l’activitat docent en la formació? Quines tensions i reorganitzacions s’observen entre una investigació orientada cap a la pràctica i formació dels docents i la participació d’aquests darrers als processos que defineixen institucionalment l’activitat docent?

INNOVACIÓ

La reorganització institucional ha portat igualment profunds canvis en la concepció mateixa del que és actualment la pràctica docent i, per tant, en els processos socio-culturals de canvi de les organitzacions pedagògiques de les pràctiques didàctiques. A la vegada que s’investiguen i es coneixen cada cop més les pràctiques reals del docent a l’aula, es reconeixen socialment altres temps i espais en els que s’estructura i es desplega igualment aquesta activitat, més enllà de la seva presència a l’aula, en la institució escolar i fora d’aquesta. Aquests nous espais ens permeten actualment interrogar la noció mateixa d’innovació, i en particular, problematitzar l’”escala” i els “nivells de reconeixement” del que considerem com pràctiques innovadores.

Quins aspectes pren la noció mateixa d’innovació davant de les noves realitats del funcionament institucional de l'àmbit escolar i de l’àmbit de formació? Quins són els aspectes comuns i les diferències entre les activitats clàssiques o tradicionals i aquelles que es proclamen innovadores? Quins rols juguen les prescripcions curriculars i les innovacions en la pràctica dels docents? Com operen en la realitat concreta de les pràctiques d'ensenyament-aprenentatge les propostes d’innovació i quin lloc ocupa l’expertesa professional dels docents en aquests processos? Com integra actualment la noosfera l’existència i formalització d’aquesta expertesa professional? Quins són els obstacles en la relació entre els sabers a ensenyar i les necessitats dels alumnes?

INVESTIGACIÓ

El camp de la investigació no ha estat aliè als canvis institucionals lligats a la formació dels docents i les noves relacions entre la universitat i la institució escolar. En un principi, la investigació en didàctiques de les disciplines es va estructurar bàsicament des de les àrees del coneixement que serveixen com a referència a les noves assignatures escolars. Enfocaments específics des de les ciències de l’educació van contribuir a les reflexions epistemològiques pròpies a cada disciplina de referència i a l’estudi dels processos de transposició didàctica dels sabers a ensenyar. La presència cada vegada més important de les realitats de l’àmbit escolar ha afegit nous objectes d’investigació a l’àrea de la didàctica de les disciplines. Quines teories didàctiques poden ajudar a conceptualitzar l’activitat del professor? Quin mètode d’investigació permet estudiar l’activitat docent? Com s’integra actualment en la investigació en didàctiques el desenvolupament històric i processos d'institucionalització de les disciplines escolars? Estan legitimament integrades, aquestes últimes, en les teories i pràctiques de les disciplines de referència?

Per altra banda, sorgeixen des de la dècada dels noranta nous camps d’investigació com són les “disciplines comparades” i les “didàctiques professionals” que interroguen els processos institucionals de disciplinarització de les diferents didàctiques. Què diferencia les pràctiques docents en funció de les assignatures i de les institucions on s’ensenya?

 


  
Els eixos temàtics del II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: Intervenció, Innovació i Investigació són els següents:
Intervenció

1. Didàctiques en les institucions educatives

2. Perspectives didàctiques en entorns culturals

3. Didàctiques comparades

Innovació

4. Innovació didàctica

5. Didàctica de la formació i professionalització docent: aportacions des de les didàctiques disciplinars

Investigació

6. Didàctica universitària i investigació

7. Aportacions de les didàctiques a les àrees de coneixement

8. Confrontació de paradigmes i perspectives en la investigació en didàctiques

 


Organització                                                                            

Comissió executiva

Lola Álvarez Rodríguez Universidad de Granada

Rene Rickeman del Castillo Université de Genève

Joan Vallès Villanueva Universitat de Girona


Comissions organitzadores i científiques
Université de Genève

Coordinació

Joaquim Dolz Mestre. Didactique des Langues

René Rickenmann del Castillo. Didactique des Enseignements Artistiques

Membres de la comissió

Adrián Córdoba. Didactique de l’Education Physique

Laurent Dubois. Didactique des Sciences

Charles Heimberg. Didactique de l’Histoire

Francia Leutenegger. Didactique Comparée

Florence Ligozat. Didactique Comparée

Isabelle Mili. Didactique de la Musique

Christophe Ronveaux. Didactique des Langues

Glais Sales Cordeiro. Didactique des Langues

Roxanne Gagnon. Didactique des Langues

Sandrine Aeby. Didactique des Langues

Thérèse Thévenaz-Christen. Didactique des Langues

Francisco Márquez. Didactique des Arts Visuels

Stefan Bodea. Didactique des Enseignements Artistiques

Universidad de Granada

Coordinació

Lola Álvarez Rodríguez. Didáctica de la Expresión Plástica

Membres de la comissió

Luis Rico Romero. Didáctica de las Matemáticas

Isidoro Segovia Alex. Didáctica de las Matemáticas

Francisco Javier Perales Palacios. Didáctica de las Ciencias Experimentales

Francisco González García. Didáctica de las Ciencias Experimentales

Joaquín Roldán Ramírez. Didáctica de la Expresión Plástica

Ricardo Marín Viadel. Didáctica de la Expresión Plástica

Carmen Martín Moreno. Didáctica de la Expresión Musical

Julia Bernal Vázquez. Didáctica de la Expresión Musical

Antonio Luis García Ruiz. Didáctica de las Ciencias Sociales

Ramón Galindo Morales. Didáctica de las Ciencias Sociales

José Luís Ortega Martín. Didáctica de la Lengua y Literatura

José Rienda. Didáctica de la Lengua y Literatura

Enrique Rivera Garcia. Didáctica de la Expresión Corporal

Eduardo de la Torre Navarro. Didáctica de la Expresión Corporal

 
Universitat de Girona

Coordinació

Ignasi Pèlach Busom. Didàctica de la Llengua

Joan Vallès Villanueva. Didàctica de l’Art

Membres de la comissió

Anna Mª Corredor Plaja. Didàctica de la Llengua

Josep Clara Tibau. Didàctica de la Llengua

Lídia Ochoa Cañigueral. Didàctica de les Ciències Experimentals

Raquel Heras Colas. Didàctica de les Ciències Experimentals

Climent Frigola Darder. Didàctica de les Ciències Experimentals

Àngèl Alsina Pastells. Didàctica de les Matemàtiques

Teresa Calabuig Serra. Didàctica de les Matemàtiques

Josep Callís Franco. Didàctica de les Matemàtiques

Raquel Font Lladó. Didàctica de l’Expressió Corporal

Dolors Cañabate Ortiz. Didàctica de l’Expressió Corporal

Salvador Calabuig Serra. Didàctica de les Ciències Socials

Roser Batllori Obiols. Didàctica de les Ciències Socials

Miquel Alsina Tarrés. Didàctica de la Música

Joan de la Creu Godoy Tomàs. Didàctica de la Música

Roser Juanola Terradellas. Didàctica de l’Art

Muntsa Calbó Angrill. Didàctica de l’ArtSecretaria                                                                            

 
Secretaria de l'organització
Universitat de Girona
Facultat d’Educació i Psicologia
Departament de Didàctiques Específiques
c/ Emili Grahit, 77
17071 GIRONA (Spain)
 
Àngels Coma 
Tel.: + 34 972 41 83 32              
Fax: + 34 972 41 83 01
C/e: congresdidactiques2010@udg.edu
 
 
(*) Atenció telefònica: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
 
Secretaria d'inscripcions
Universidad de Granada
Facultad de Ciencias de la Educación
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal
c/ Campus Universitario de Cartuja, s/n
18071 GRANADA (Spain)
 
 
Pedro Chacón
C/e: pchacon@ugr.es
 
Secretaria de gestió de propostes
Université de Genève
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation
Secteur des Didactiques des Disciplines
c/ 40, boulevard du Pont-d'Arve
1211 GENÈVE (Suisse)
 
 
René Rickenmann

C/e: rene.rickenmann@unige.ch

 


Terminis                                                                                                   

fechas a recordar 
PREINSCRIPCIÓ
15 de maig de 2009

 

Inici del procès de preinscripció (registre d'usuaris) mitjançant ConfTool.

 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
15 de maig a 15 d'agost de 2009

 

Termini de presentació de propostas pels diferents eixos temàtics i tipologies de participació, mitjançant ConfTool.

AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES ACCEPTADES
15 d'agost a 5 d'octubre de 2009

 

Període de revisió de les propostes y resolució del Comité Organitzador.

1 de setembre a 5 d'octubre de 2009

 

Informació sobre les comunicacions acceptadas mitjançant ConfTool.

LLIURAMENT DELS DOCUMENTS DEFINITIUS (TEXTOS COMPLETS) 
30 de novembre de 2009

 

Data última de presentació dels documents definitius, mitjançant ConfTool.

PUBLICACIÓ DELS TREBALLS ACCEPTATS
10 de gener de 2010

 

Publicació de les propostes a la pàgina web del Congrès

http//:

PAGAMENT DE LES QUOTES D'INSCRIPCIÓ

 

QUOTA REDUÏDA. Pagaments realitzats fins el 31 d'octubre de 2009 (inclòs)

QUOTA NORMAL. Pagaments realitzats a partir de l'1 de novembre de 2009 (fins completar l'aforament màxim)

(*) Es convenient recordar que únicamente seràn publicades aquelles propostes (textos complets) enviades abans del 30 de novembre de 2009 i com a mínim, en aquesta data, un dels seus proponents hagi satisfet la quota "COMPLETA" d'inscripció.

 


Participació                                                                                    

Les llengües oficials del Congrés són: Francès, Espanyol i Català. Totes les propostes es podran presentar indiferentment en qualsevol d’aquestes llengües; així mateix els participants podran intervenir utilitzant qualsevol d’elles. També, encara que no es consideri llengua oficial, es podran presentar propostes en Anglès.

La conferència inaugural disposarà de traducció simultània a totes les llengües oficials del Congrés. Igualment es garantirà la traducció simultània en els espais de treball que així ho requereixin. A la resta d’espais de treball està previst garantir l’accés als documents complets de les propostes i el temps suficient per possibilitar la seva comprensió.

S’entén que les tres llengües oficials del congrés són llengües romàniques i permeten una fàcil comprensió en un document escrit. No obstant, es garantirà que cadascun d’aquells espais compti amb interlocutors que parlin les tres llengües oficials, per així concretar i agilitzar les intervencions.

Les propostes de participació s’hauran d’enviar en el període comprès entre els dies 15 de maig i 15 d’agost de 2009, inicialment però, es necessari haver-se inscrit al congrés mitjançant la pàgina ConfTool a l’adreça:

http://www.ConfTool.com/congresdidactiques2010/


Les resolucions d’avaluació de les propostes s’emetran en el període comprès entre l’1 de setembre i el 5 d’octubre de 2009 i cada participant podrà consultar mitjançant la plataforma ConfTool l’estat de la seva contribució. Una vegada acceptada una comunicació, es necessari que l’autor realitzi el pagament de les quotes d’inscripció en el període comprès entre el 15 de maig i el 31 d’octubre de 2009 de pagament reduït, i a partir de l’1 de novembre de 2009, la quota normal d’inscripció.

Per a què les propostes es facin efectives i formin part de les actes del congrés es necessari que, almenys un dels seus autors, hagi satisfet la quota “COMPLETA” de participació abans del dia 30 de novembre de 2009.
Quan una proposta segui presentada per més d’un autor i algun d’aquests no tingui prevista la seva assistència al congrés i vulgui disposar del certificat de presentació de la seva proposta, necessàriament haurà de satisfer la quota d’inscripció “MÍNIMA” sense assistència, que li donarà dret a l’esmentat certificat i també a les actes i material complementari generat en el congrés.


Inscripcions                                                        

La inscripció al Congrés es fa mitjançant la interfície d'administració d'esdeveniments ConfTool i seleccionant Nou registre. S'han de completar tots les dades del formulari Nou registre que facilitarà l'aplicació.

El formulari de registre proporciona diferents camps que es corresponen a les dades del nou usuari, és obligatori, como a mínim, omplir tots els camps marcats amb un asterisc (*):

Dades personals
 • Organització: (*)
 • Departament:
 • Títol acadèmic: (*) (Sr. Sra. Dr. Prof.)
 • Títol acadèmic:
 • Nom: (*)
 • Cognoms: (*)
 • Adreça 1: (*)
 • Adreça 2:
 • Codi Postal: (*)
 • Ciutat: (*)
 • País: (*)
 • Telèfon:
 • Fax:
 • Correu electrònic: (*)
 • Correu electrònic secundari:
 • Pàgina web:
 • Comentari de l'usuari: (En aquest camp podrà fer comentaris personals)
Dades d'accés a la plataforma de gestió personal del Congrés
 • Nom d'usuari: el seu nom d'usuari per a l'accés a la plataforma ha d'estar format almenys per dos paraules (imprescindible).
 • Contrasenya: Les contrasenyes han d'estar formades almenys per (5) caràcters. Han d'incloure una lletra (a-z) i almenys, un número (0-9).
 • Confirmar contrasenya: Repetir la contrasenya escollida.

Un cop complimentades les dades personals i l'accés, els usuaris podran seleccionar diferents opcions:

OPCIÓ 1: Crear només un compte d'usuari

Si es desitja només crear un compte d'usuari i realitzar més endavant l'enviament de propostes de contribució i el pagament de les quotes d'inscripció.

OPCIÓ 2: Guardar i començar amb la inscripció

Guardar i començar amb la inscripció permet pagar les quotes d'inscripció al congrés. Acabat aquest procés rebrà un correu electrònic de confirmació i podrà imprimir el seu rebut.

Aquest procés es realitza en quatre passes:

Primer pas

S'haurà de definir l'estat de participació (Normal, Col·lectiu docent de les Universitats Organitzadores, Ponent, Convidat, Estudiant). Els col·lectius docents de les Universitats organitzadores, els ponents convidats i els estudiants s'hauran d'acreditar mitjançant un codi de membre/estudiant que els hi facilitarà l'organització.

Segon pas

Definició de la tipologia d'inscripció:

Existeixen dos tipologies d'inscripció, amb assistència (opció: Completa) i participació al congrés i  sense assistència (opció: Mínima), per als no assistents que desitgin obtenir el certificat de presentació de propostes.

La quota d'inscripció amb assistència inclou els drets de participació, el certificat individual, el document d'actes del congrés i material complementari, els cafès i els dinars dels dies 4, 5 i 6 de febrer. També inclou les visites guiades i activitats gratuïtes programades en el marc del congrés.

La quota d'inscripció sense assistència inclou el certificat individual de propostes presentades, el document d'actes del congrés i el material complementari.

  

TIPUS REDUÏDA NORMAL
MÍNIMA

Participaciósense assistència

Bàsica 100 € 120 €
Universitats organitzadores 90 € 100 €
Estudiants 80 € 100 €
COMPLETA

Participació amb assistència

Bàsica 220 € 260 €
Universitats organitzadores 190 € 220 €
Estudiants 160 € 200 €

QUOTA REDUÏDA. Pagaments realitzats fins al 31 d'octubre de 2009 (inclòs)

QUOTA NORMAL. Pagaments realitzats a partir de l'1 de novembre de 2009

Sopar del Congrés (esdeveniment social dia 5 de febrer)

Les persones que vulguin assistir al sopar del Congrés ho hauran d'assenyalar a la casella corresponent de la plataforma ConfTool i ingressar l'esmentat import amb la inscripció al Congrés.

Activitats opcionals

Les persones que vulguin assistir a les activitats culturals programades ho hauran d'assenyalar a la casella corresponent al moment d'inscriure's. En cas d'activitats especials no gratuïtes hauran d'ingressar l'import de l'activitat juntament amb el corresponent a la inscripció al Congrés.

Tercer pas

El formulari ja presenta per defecte les dades del participant per si és necessari emetre factura. En cas de requeriment de factura, ho hauran de sol.licitar expressament a l'Organització del congrés correu electrònic. Si la factura s'ha d'emetre a un altre nom s'hauran de complimentar les següents dades:

 • Organització / Empresa:
 • Títol acadèmic (Cap/Altres, Sra., Sr., Dr., Prof.):
 • Nom:
 • Cognoms:
 • Adreça 1:
 • Adreça 2 (opcional):
 • Codi Postal:
 • Ciutat:
 • País:
 • Codi NIF

I finalment definir el sistema de pagament: transferència bancària, pagament amb targeta Visa, MasterCard o Aurora o mitjançant PayPal. El pagament mitjançant targeta es realitzarà amb el sistema de pagament segur PayPal.

Quart pas

De confirmació de la inscripció. En aquesta pàgina es mostra el pagament global de participació. Serà necessari acceptar les condicions d'inscripció i guardar el formulari.

OPCIÓ 3: Guardar la informació d'usuari i començar l'enviament de propostes de contribució

Al seleccionar aquesta opció es presenta un formulari que permet seleccionar el tipus de contribució (comunicacions, tallers, punts de trobada). Una cop seleccionat el tipus de contribució s'obre una nova finestra per a l'enviament de contribucions.

Per enviar la seva contribució a l'esdeveniment és necessari omplir el formulari i un cop validades les dades permet enviar el document en format digital al nostre servidor. És necessari omplir tots els camps marcats amb asterisc (*). Recordem que es podrà actualitzar la contribució fins el final del període de presentació de propostes.

Les dades:

Informació sobre els autors en cas de propostes col·lectives.

De cadascun dels autors:
 • Nom:
 • Cognoms:
 • Correu electrònic:
 • Organització:     
Dades de la contribució:
 • Títol de la contribució:
 • Resum. Amb una extensió màxima de 800 paraules i atenent les característiques descrites per a cada tipus de proposta a la web del congrés.
 • Definir l'eix temàtic al que pertany.
 • Definir fins a  5 (cinc) paraules clau.

El següent pas és l'enviament de la comunicació i podrem revisar les dades de la nostra proposta. Si aquestes són correctes és necessari confirmar-la com a  contribució completa.

 


Seu                                         

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Plaça Sant Domènec, 9 - GIRONA

 

 

 

Com arribar?

Girona (http://www.ajuntament.gi/turisme/) és una ciutat situada en un indret estratègic (41,59º latitud nord i 2,49º longitud est) de la península Ibèrica i ha esdevingut amb els anys un autèntic nus de comunicacions que ha permès un accés excel·lent a la ciutat, tant en cotxe com en tren o avió.

Girona connecta directament per carretera amb Europa i amb la resta del país a través de l'autopista AP-7, l’A-2 i la C-25 o eix transversal, seguint antics traçats de vies romanes. Hi ha diverses línies d’autobusos que tenen parada a Girona i que estableixen xarxes de transport periòdic amb la resta de Catalunya i bona part de ciutats europees. L’estació d’autobusos se situa a la plaça d’Espanya, s/n, i es pot demanar més informació al telèfon             00 34 972 20 15 91        o a http://www.ajuntament.gi/mobilitat/.

L’aeroport de Girona-Costa Brava, situat a 12 quilòmetres del centre i al qual es pot accedir fàcilment amb transport públic (http://www.ajuntament.gi/mobilitat/), connecta la ciutat amb molt diverses destinacions d’Europa i de l’Estat espanyol. Per a més informació: http://www.aena.es i http://www.girona-airport.net/.

L'aeroport de Barcelona (el Prat) és a una hora i escaig de distància de la ciutat de Girona. Des de l'aeroport del Prat surten trens cada 15 minuts que van fins a l'estació de trens Barcelona-Sants. També hi ha un servei d'autobusos que cobreix el trajecte des de l'aeroport de Barcelona fins a Girona.

La ciutat de Girona està ben comunicada per via fèrria, gràcies a nombrosos trens que cobreixen el transport des de i cap a Barcelona. També hi ha nombrosos trajectes que connecten Girona amb Europa i amb la resta de l’Estat.
De cara als estudiants que utilitzen aquest mitjà de transport per venir a la Universitat, cal anomenar l'existència d'un conveni entre la UdG i Renfe, que podeu consultar aquí. Per a més informació: estació de tren RENFE, plaça d’Espanya, s/n, tel. 00 34 902 24 02 02 o http://www.renfe.es.

L’accés als diferents campus de la UdG és fàcil. S'hi pot anar amb taxi o amb autobús o, tenint en compte les dimensions de la ciutat, a peu. Cal esmentar que el barri vell (línia 7 TMG) està situat en un promontori al nucli antic de la ciutat, i el campus de Montilivi (línia 8 TMG o línia 11 TMG) està relativament allunyat del centre i de l’estació de ferrocarril. Girona disposa de places d’aparcament i zones reservades per a persones disminuïdes distribuïdes per tota la ciutat. També hi ha instal·lacions semafòriques amb mòduls avisadors de format acústic per a vianants. La majoria d’edificis són adaptats.

 

Enllaços d'interès                                         

Museu d'Història dels Jueus

 

El principal objectiu del Museu és preservar i difondre la història de les comunitats jueves de Catalunya, que al llarg de tota l'edat mitjana varen formar part i varen contribuir decisivament en la trajectòria històrica i al desenvolupament cultural i científic del país. En la majoria dels casos, s'ha procurat il·lustrar les explicacions del recorregut museològic amb exemples procedents de la història de la Girona jueva. Aquests exemples, tant documentals com arqueològics o iconogràfics, ofereixen una explicació genèrica de les formes de vida jueva a la Catalunya medieval.

  

Museu d'Història de la Ciutat

 

El Museu d'Història de la Ciutat és un museu viu, que s'obre a la ciutat, que es mou i que convida a la participació. Els seus continguts s'escampen en diferents espais repartits entre l'edifici principal, situat al carrer de la Força, i les sales d'exposicions, emplaçades a la placeta de l'Institut Vell i a la Pujada Sant Feliu. Tot en el cor del Barri Vell de Girona.

És un equipament ple de noves propostes que acosten la història de la ciutat d'una forma divertida i entretinguda. L'any de la seva creació va ser el 1981, l'Ajuntament proposava aleshores de participar activament en la recuperació viva d'un edifici del casc antic, un edifici històric i d'una trajectòria singular, i convidava a encetar un recorregut per la trajectòria històrica de la nostra ciutat i per la vida del nostre conglomerat social urbà.

L'edifici ha estat testimoni d'una trajectòria històrica singular. I és en sí una autèntica meravella que val la pena descobrir. Al segle XV va ser un destacat casal gòtic propietat de la família Cartellà; més tard, cap al 1753, es va convertir en el convent de Sant Antoni, de frares caputxins. Conserva, en magnífic estat sorprenents espais de l'antic convent, com el cementiri o dessecador la cisterna ( interessant exemple d'aljub), el claustre i diverses sales impressionants.

A finals del segle XIX va esdevenir l'Institut d'Ensenyament Mitjà. I, finalment, des del 1981 acull el Museu d'Història de la Ciutat.

Museu del Cinema

 

Sabies que fa dos mil anys els xinesos ja explicaven històries extraordinàries només amb dues mans i una espelma? I això no és el més sorprenent. Des de les ombres xineses fins a la càmera de cinema dels germans Lumière, hi ha una pila d’invents fascinants, divertits i poètics que ara pots veure a Girona al Museu del Cinema.

Un dels pocs museus del món on podràs fer un viatge a través de 500 anys d’història de les imatges, veient quins foren els antecedents i orígens del cinema, com a tècnica i com a espectacle visual, i conèixer els inicis del setè art fins a l’arribada de la televisió. I en aquest viatge ens acompanyarà la Col·lecció Tomàs Mallol, una de les col·leccions d’aparells cinematogràfics i precinematogràfics més reconegudes a nivell internacional, adquirida per l’Ajuntament de Girona l’any 1994.

Us convidem a conèixer els ginys que van deixar bocabadats els nostres rebesavis, veniu a veure com eren les primeres projeccions de cinema, deixeu-vos fascinar pels espectacles d’imatges en moviment que han fet somniar els espectadors de totes les èpoques. Una visita recomanada per a tots els públics.

Museu d'Art de Girona

 

El Museu d'Art de Girona (MdA) és el resultat de lapresentació conjunta d'una part dels fons de l'antic Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Arts i dels fons del Museu Diocesà. Recentment s'han incorporat fons procedents de la Generalitat de Catalunya. El Museu neix com a resultat de la signatura d'un conveni, l'any 1976, entre la Diputació i el Bisbat de Girona. Posteriorment l'any 1992, La Diputació traspassà les seves competències en el museu a la Generalitat de Catalnya, per tant la gestió del centre, a l'actualitat, correspon a aquesta administració.

Museu de la Catedral

 

 

Museu Dali

 

La Fundació Gala-Salvador Dalí gestiona diverses col·leccions d'obres de Salvador Dalí, un conjunt únic en quantitat, amplitud i profunditat format per milers d'objectes de tots els períodes de la vida de Dalí i més de 4.000 obres.
 

Fundació Gala-Salvador Dalí


Notícies                                         Consultar programa

Veure galeria d'imatges

 

Tornar a la pàgina inici