Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Investigación Histórica

Archivo de noticias

Cercador de notícies


  

Archivo de noticias

10/03/2015
TEMPLA Summer School 2015
TEMPLA_SS

Del 14 al 16 de juliol de 2015 l'equip d'investigadors liderat per G. Boto organitza un Summer School, i convoca a investigadors internacionals dedicats a la història de l’art medieval i altres disciplines a debatre el concepte i les expressions de la “memòria episcopal i canonical dinàmica”, desenvolupades en les seus episcopals europees durant l'època medieval.

CALL FOR APPLICATIONS:
Episcopal, Canonical and Secular Memorial Devices
in Medieval Cathedrals. Art, Architecture, Liturgy and Writing

Idea i organització: Isabel Escandell, Esther Lozano, Gerardo Boto.
TEMPLA:
Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona

templa.templamedieval.com

 

TEMPLA és un taller permanent d'estudis medievals constituït per investigadors d'universitats, de museus i d'arxius de diferents procedències espanyoles i europees, amb especial rellevància de Catalunya. Els membres d'aquest equip de treball comparteixen interessos i temes d’estudi des dels seus específics i complementaris àmbits d'especialització. Els resultats de les seves investigacions i de les interaccions amb altres especialistes de diferents disciplines queden reflectits en els resultats dels projectes de recerca i accions acadèmiques, en les convocatòries científiques que organitzen anualment i en les publicacions que resulten de tot això.

Els investigadors de TEMPLA estan oberts a establir vincles i col·laborar amb altres grups de recerca i institucions científiques. Aquest equip pretén contribuir als intercanvis entre investigadors plurals, així com proposar debats científics al voltant dels programes visuals i l’organització espacial en l’Edat Mitja, amb un particular esment als condicionants litúrgics i als escenaris arquitectònics. Pretenem, a més, constituir una plataforma de reflexió acadèmica sobre l’estatut social i acadèmic de la investigació sobre l’art i la cultura medievals.

 

TEMÀTICA I OBJECTIUS

TEMPLA convoca a investigadors internacionals dedicats a la història de l’art medieval i
disciplines circumdants a debatre el concepte i les expressions de la “memòria episcopal i canonical dinàmica”, desenvolupades en les seus episcopals europees durant la època medieval.

El concepte de memòria inclou totes aquelles obres, activitats i usos dels espais que transmeten al llarg dels temps –i més enllà d’allò funerari– el record de bisbes i canonges, de les seves institucions, i al seu costat, dels laics rellevants. La promoció de la memòria s’inseria, però, en un escenari comú en ús al llarg d’un ampli marc temporal. Així, a cada escenari catedralici, s’originaren dinàmiques diferents amb les interaccions i interseccions entre la memòria individual i/o la memòria col·lectiva.

Coneixem abundants testimonis artístics i extra-artístics en què les accions lligades a la memòria tenien com a objectiu el record d’una persona més enllà de la vida; en aquests casos la memòria es canalitzava, sobre tot i de forma extensa, a partir de propostes lligades a l’àmbit funerari. El record dels difunts ha estat àmpliament estudiat, majoritàriament des d’una vessant monogràfica i des d’un punt de vista estàtic. Proposam que aquestes promocions individuals siguin revisades i presentades en un nou context: el de la dinàmica general de la memòria en cada escenari catedralici. Però la memòria episcopal i canonical pot estar lligada a altres finalitats, com per exemple, accions litúrgiques, pràctiques devocionals, o vinculada a la circulació dins dels espais

catedralicis. Conèixer i analitzar aquesta diversitat és un dels objectius d’aquesta convocatòria, i ha de ser fruit d’una recerca desenvolupada des d’una vessant multidisciplinari.

 

Les fites científiques del TEMPLA Summer School 2015 són:
1- Establir la diversitat de recursos utilitzats (entre ells art, arquitectura i litúrgia) per a promoure la memòria episcopal i canonical (individual o col·lectiva) en les catedrals europees medievals.
2- Proposar noves contextualitzacions “dinàmiques” de la memòria que combinin el resultat de la promoció artística amb altres contextos extra-artístics: per exemple d’abast litúrgic, devocional, vinculat a la circulació, o inclús resultat d’accions de política eclesiàstica. Aquest èmfasi en l’ "acció" i el "marc d'acció" afavorirà la innovadora comprensió de la vivència "dinàmica" de la memòria, més enllà d’allò que funerari, en les catedrals.
3- A partir dels dos apartats precedents, establir noves vies d’aproximació i investigació
multidisciplinari a l’entorn de les catedrals europees.

 

DESTINATARIS I PARTICIPACIÓ

Aquest encontre científic preveu acollir un nombre reduït de participants: la convocatòria de selecció permetrà convidar a 12 investigadors a presentar les seves recerques. S’espera dels participants que intervinguin activament als debats de totes les presentacions. Tots els investigadors han de resultar beneficiats per les aportacions dels altres especialistes. Les exposicions i els debats poden desenvolupar-se en castellà, francès, italià o anglès.

Format: Els debats tindran lloc els dos primers dies. L’últim dia tindrà lloc la visita a una de les catedrals catalanes per presentar, in situ, les seves especificitats lligades a la memòria episcopal i canonical.

 

CALL FOR APPLICATIONS:

Està dirigit, preferentment, a joves investigadors pre i post doctorat dels àmbits de la història de l’art, història, i dels estudis litúrgics. Els interessats en participar al TEMPLA Summer School 2015 han de lliurar:
• una carta de motivació que inclogui una presentació de la recerca actual,
• un CV d’una pàgina,
• un document (màxim 300 paraules) amb la proposta de presentació.
Aquests documents poden estar escrits en castellà, francès, italià o anglès.

La documentació dels candidats ha de ser enviada abans del 25 de maig de 2015 a: gerardo.boto@udg.edu, Isabel.escandell@uib.es, elozano@tortosa.uned.es

Els candidats rebran una resposta abans de 14 de juny. Els investigadors seleccionats hauran de lliurar als organitzadors el 28 de juny de 2015 un document amb un guió de les idees que han d’exposar, les principals fotografies lligades al seu discurs i una breu bibliografia. Amb aquesta documentació s'elaborarà un dossier que serà lliurat als assistents. Amb aquesta iniciativa es potencia que els participants duguin a terme propostes d’interès al sí dels debats programats.

 

SEU I ALLOTJAMENT:

Les jornades tindran lloc a la sala “Nicolau d'Olwer i Pere i Joan Coromines” de l’Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona

L’allotjament i altres activitats en comú són sufragades per la organització. Els participants s’han de fer càrrec del seu viatge.

 

Col·laboren al TEMPLA Barcelona Summer School 2015:

• Suport econòmic: Grup de Recerca Reconegut de la Generalitat de Catalunya 2014 SGR 110 “EDIFICIS I ESCENARIS RELIGIOSOS MEDIEVALS A LA CORONA D'ARAGÓ”.

• Col·laboració i amfitrió: Amics de l’Art Romànic i l’Institut d’Estudis Catalans.

 

 Més informació pdf