Institut de Recerca Educativa (IRE)

Línies de recerca

Contacte

Institut de Recerca Educativa (IRE)

Plaça Sant Domènec, 9

17004 Girona

Telf: +34972418342

Fax: +34972418301

Despatx 324

 

dir.ire@udg.edu

sec.ire@udg.edu

 

Finançament del Fons Europeu de desenvolupament Regional (FEDER)

 

 

Línies de recerca

GRHCS002 - Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental  (GRECA)

Innovació i millora en la didàctica de les ciències socials i en la didàctica de les ciències experimentals

Formació de professorat i d'educadors per a la sostenibilitat

Ambientalització curricular dels estudis universitaris i de l'ensenyament obligatori

Avaluació de programes educatius formals i no formals en els àmbits de coneixement del medi (natural i social) i d'educació per a la sostenibilitat

 

GRHCS003 - Grup de Recerca en Educació, Patrimoni i Arts Intermèdia (GREPAI)

Educació artística, en l'àmbit formal i no formal

Relacions entre patrimoni i societat

Valors estètics i ètics fruit de les relacions patrimoni i societat

 

GRHCS040 - Grup de Recerca en la Diversitat

Atenció educativa de les persones amb necessitats educatives especials en l'etapa escolar

Processos d'escolarització de l'alumnat immigrant

Integració escolar i laboral de les persones amb discapacitat i anàlisi dels factors que condicionen en l'atenció a la diversitat en aquesta situació

Propostes de millora i disseny de programes formatius per a professionals

 

GRHCS044 - UdiGitalEdu: Creative Learning, STEAM and Social Change

Anàlisi dels recursos tecnològics com a factors de canvi en la vida de les persones

Funció educativa de les TIC en les diferents etapes de la vida

Integració curricular de les TIC a qualsevol nivell educatiu

Utilització dels recursos multimèdia com a mitjans d'expressió i de comunicació

Dinamització de projectes col·laboratius mitjançant recursos tecnològics

Disseny i implementació de productes multimèdia educatius

Participació ciutadana a través de la xarxa

 

GRHCS046 - Grup de Recerca en Qualitat del procés d'ensenyament - aprenentatge i formació del professorat

Avaluació i estratègies d'ensenyament - aprenentatge

Assessorament i intervenció psicopedagògica

Formació del professorat

 

GRHCS047 - Grup de Recerca en Cultura i Educació:

Anàlisi de les pràctiques educatives en contextos plurilingües

Pràctica educativa, organització escolar i escola inclusiva

Estratègies de discurs i adquisició de la llengua escolar en programes de canvi de llengua de la llar a l'escola

Mecanismes psicològics i construcció de la identitat

 

GRHCS061 - Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals (GRES):

Polítiques de joventut: programes, serveis i models d'intervenció educativa en joves

Estudi de les polítiques educatives i escolars espanyoles i catalanes

Educació en el lleure i animació sociocultural: anàlisi de programes, projectes i serveis

Associacionisme infantil i juvenil: evolució històrica i valor educatiu

Educació no formal i ciutat educadora

Escola rural

 

GRHCS067 - Grup de Recerca Col·laborativa per a la millora de l'educació (BITÀCOLA)

Assessorament en processos d'innovació i millora institucional

Competències genèriques a la formació universitària

Direcció d'institucions educatives

Desenvolupament de competències docents a primària i secundària

Millora de les relacions humanes a les organitzacions: clima i cultura

Organització educativa

Orientació professional a l'educació secundària

Teoria de l'educació

Transicions acadèmiques i professionals

Ús de les TIC en l'organització

Utilització de les noves tecnologies en educació

 

GRHCS079 - Grup de Recerca en Gestió i Administració de Polítiques Socials i Culturals

Recerques aplicades des d'una perspectiva organitzativa, tècnica i institucional de les actuacions, serveis i instal·lacions culturals i socials

Recerques relacionades amb els professionals que intervenen en els sectors culturals i socials

Planificacions d'actuació cultural i de serveis socials municipals i comarcals

Diagnòstics organitzatius i de gestió d'entitats i serveis culturals i socials

Anàlisis o experiències transversals de les polítiques socials i culturals amb els sectors educatiu, sanitari i laboral

Estudis comparats en l'àmbit internacional sobre les polítiques culturals i socials, així com sobre els instruments i mètodes de gestió

 

GRHCS101 - Educació, Infància i Connexions

Didàctiques específiques a les primeres edats des d'una perspectiva interdisciplinària

Formació inicial del professorat

Formació permanent del professorat

 

GRHCS103 - Llengües i Aprenentatge

Adquisició i aprenentatge de la llengua oral

Competència comunicativa en estudis universitaris

Llengües i TIC

 

GRHCS106 - Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicables