Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

04/04/2013
Descriuen la prevalença i el patró de consum de cànnabis entre els universitaris
Tesi N.Cebrian

La tesi doctoral de Natàlia Cebrián aprofundeix en l’estudi del consum de cànnabis entre els universitaris i les repercussions que pot comportar per a la salut del que en consumeix. El resultat de la recerca aconsella evitar o retardar l’edat d’inici en el consum i la necessitat de promoure conductes saludables.

L’ONU informa que el cànnabis és la droga il·legal d’ús més estès al món, tot i que el seu consum s’ha estabilitzat els darrers anys. Gairebé, indica la mateixa font, ha iniciat una lleugera davallada després de vint anys d’augment continuat entre els joves i adolescents europeus. És tot just en aquesta conjuntura de canvi de tendència en el consum de cànnabis que Natàlia Cebrián ha defensat la tesi doctoral “Consumo de Cannabis en universitarios”, un treball de recerca dut a terme sota la direcció de les professores de la UdG, Sílvia Font-Mayolas i M. Eugènia Gras, del grup de recerca en Psicologia de la Salut de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (UdG). La investigadora destaca que el principal objectiu de la tesi ha estat conèixer la prevalença i el patró de consum de cànnabis en una mostra de 2.137 joves universitaris catalans de primer cicle, amb edats compreses entre els disset i els trenta-cinc anys. També, ha volgut estudiar algunes de les variables relacionades amb el consum de l’estupefaent. Per a l’obtenció dels resultats, Cebrián, ha realitzat un estudi transversal d’enquesta fent ús d’un qüestionari d’elaboració pròpia.

Una de les variables que la investigadora identifica como a rellevant per al consum de cànnabis és la percepció de perillositat. En conseqüència, els consumidors i els ex-consumidors descriuen el consum del cànnabis com un acte de baix risc per a la salut. Cebrián cita diversos autors que han identificat les diferents etapes d’adquisició de l’hàbit de consum de cànnabis, en el progrés de les quals, l’addicte, hi veu de manera preferent aspectes positius. Contràriament, els que s’abstenen ho fan, precisament, perquè tenen molt en compte les conseqüències nocives que el cànnabis té per a la salut. Els resultats de l’estudi indiquen que un 20,4% dels joves enquestats es defineixen com a consumidors de cànnabis, una proporció que es dóna en major mesura en els homes (24%) que en les dones (17,2%). L’estudi mostra, també, que l’edat representa un factor decisiu, perquè a mesura que avança disminueix la proporció de subjectes que afirmen no haver provat mai la substància. Els resultats també indiquen que variables com l’estatus de consum d’amics i familiars són molt rellevants en la primera experimentació amb la droga i en condicionen l’edat d’iniciació i el patró de consum.

A les conclusions, l’autora mostra la necessitat d’evitar o retardar l’edat d’inici del consum de cànnabis, prendre en consideració els referents de conducta dels joves, amb la promoció de conductes saludables i augmentar la percepció de perillositat derivada del consum de l’estupefaent, a través d’una informació adequada que informi dels efectes per a la salut.