Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

20/09/2018
Jornada "El delme com a font per a la història rural"
cartell_delme

El 26 d'octubre es farà una jornada per revisar els usos historiogràfics de la documentació generada per la recaptació del delme. La jornada està coorganitzada amb l'Associació d'Història Rural.

Durant els decennis de 1960 i 1970 els registres de cobrament del delme es convertiren en una font molt sovintejada pels historiadors. Els delmes, ja fossin les quantitats recaptades directament en espècie o el producte de l’arrendament dels drets decimals, s’empraren com a indicador de l’evolució dels ingressos senyorials, i també com a indicador indirecte de la producció agrària. Però els problemes que planteja aquesta font, especialment pels trams finals del règim senyorial, i les nombroses crítiques que suscità el seu ús, o abús, acabaren marginant el seu paper. Actualment, atesos els limitats i controvertits èxits dels càlculs del producte agrari brut per vies indirectes i els problemes que planteja aquest procediment, molts historiadors han tornat a explorar les possibilitats d’aquesta font sobre la base de nova documentació.

Descarregar cartell

Programa:


9,30-10,15 h. Enrique Llopis: “Del diezmo al producto agrario: ¿podemos medir lo invisible?”
10,15-11,00 h. Elena Catalán: “El diezmo como base del sistema beneficial”
11,00-11,30 h. Pausa
11,30-12,15 h. Lluís Torró: “La producción agraria en el País Valenciano durante la Edad
Moderna. Aproximación a su estudio a partir de los diezmos”
12,15-13,00 h. Debat

15,30-16,15 h. Gabriel Jover: “Delmes i ‘trullades’ de l’oli: dos indicadors de la producció
agrícola bruta, Mallorca de 1684 a 1835”
16,15-17,00 h. Elvis Mallorquí: “La recaptació del delme a la Catalunya Vella a l’època medieval:
un problema historiogràfic per resoldre”
17,30 - 18,15 h. Pere Gifre: “Els arrendaments de les capellanies de la Seu de Girona (1503-
1705), un indicador de la renda agrària?”
18,15 - 19,00 h. Debat

Lloc: Aula de música. Facultat de lletres. Universitat de Girona