Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Arxiu de notícies

Cercador


  

Arxiu de noticies

01/06/2009
XXI Seminari d’Història Econòmica i Social. FONTS PER A L’ESTUDI DELS GRUPS I LES DESIGUALTATS SOCIALS
XXISHES'09

XXI edició del Seminari d'Història Econòmica i Social organitzat pel Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica, UdG), en el marc del projecte “Dinámicas sociales y cambio histórico en sociedades rurales: el anàlisis de los grupos y las desigualdades sociales” (HAR2008-02960/HIST).

poster
XXI Seminari d’Història Econòmica i Social
FONTS PER A L’ESTUDI DELS GRUPS I LES DESIGUALTATS SOCIALS
Girona, 25 i 26 de juny de 2009

En aquest primer seminari del projecte “Dinámicas sociales y cambio histórico en sociedades rurales: el análisis de los grupos y las desigualdades sociales” (HAR2008-02960/HIST), l’equip investigador vol afrontar de manera conjunta tres problemes de l’anàlisi històrica de les societats: 1) els problemes de classificació dels individus i les famílies, 2) els problemes relatius als indicadors de la riquesa i la pobresa i 3) els problemes de detecció dels moviments de rendes en el si d’una població. Les fonts històriques disponibles per tractar amb èxit aquests tres problemes, variables segons les èpoques i les regions, i sovint escasses, no sempre faciliten la tasca, bàsica, d’identificar els grups i les desigualtats socials. Sovint ofereixen una imatge excessivament rígida i estàtica, que sabem o intuïm que no es correspon amb la realitat històrica, per definició dinàmica. La perspectiva comparada i la mirada de llarga durada a les diferents fonts –facilitada pel diàleg entre investigadors de diferents àrees i èpoques interessats en els mateixos problemes– han d’ajudar a superar aquests obstacles de cara a comprendre les dinàmiques socials reals que s’amaguen darrere els processos de canvi històric.

Més informació / Más información / More information: Secretaria del Centre de Recerca d'Història Rural (Institut de Recerca Històrica). Facultat de Lletres. Pl. Ferrater Mora, 1 - 17071 Girona. Tel (+34) 972 418 945. dir.irh@udg.edu

programa


XXI Seminario de Historia Económica y Social
FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LOS GRUPOS Y DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES
Girona, 25 y 26 de junio de 2009

En este primer seminario del proyecto “Dinámicas sociales y cambio histórico en sociedades rurales: el análisis de los grupos y las desigualdades sociales” (HAR2008-02960/HIST), el equipo investigador quiere afrontar de forma conjunta tres problemas del análisis histórico de las sociedades: 1) los problemas de clasificación de los individuos y de las familias, 2) los problemas relativos a los indicadores de la riqueza y la pobreza y 3) los problemas de la detección de los movimientos de rentas en una población. Las fuentes históricas disponibles para tratar con éxito estos tres problemas, variables según las épocas y las regiones y por lo general escasas, no siempre facilitan la tarea, básica, de identificar a los grupos y las desigualdades sociales. A menudo ofrecen una imagen excesivamente rígida y estática, que sabemos o intuimos que no se corresponde con la realidad histórica, por definición dinámica. La perspectiva comparada y la mirada de larga duración a las distintas fuentes –facilitada por el diálogo entre investigadores de diferentes áreas y épocas interesados en los mismos problemas– tienen que ayudar a superar estos obstáculos de cara a comprender las dinámicas sociales reales que se esconden tras los procesos del cambio histórico.


XXI Seminar on Economic and Social History
SOURCES FOR THE STUDY OF GROUPS AND SOCIAL INEQUALITIES
Girona, June 25th and 26th, 2009

In the first seminar of the research project “Social Dynamics and Historical Change in Rural Societies: the analysis of social groups and socials inequalities” (HAR2008-02960/HIST), the research team hopes to jointly tackle three problems of historical analysis of societies: 1) problems classifying individuals and families; 2) problems related to indicators of wealth and poverty, and 3) problems detecting the movement of income in a population. The historical sources available to successfully deal with these three problems, which vary depending on periods and regions and are generally scarce, do not always make it easy or simple to identify groups and social inequalities. They often provide a too rigid and static image, one that we know does not match the historical reality, as defined dynamically. A comparative and long-term look at different sources –provided by the dialogue between researchers from different areas and ages who are interested in the same problems– should help to overcome these obstacles and understand the real social dynamics hidden behind processes of historical change.