If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Centre de Recerca d'Història Rural (CRHR)

Seminari d'Hª Econòmica i Social

Contacte

Centre de Recerca d'Història Rural

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Tel. 972 41 89 45
Fax: 972 41 82 30

dir.irh@udg.edu

Seminaris d'Història Econòmica i Social

SEMINARIS D'HISTÒRIA ECONÒMICA I SOCIAL

Dintre de les activitats que organitza el Centre de Recerca d’Història Rural destaca especialment, pel seu caràcter internacional i per la continuïtat que les seves convocatòries han tingut, el Seminari d’Història Econòmica i Social.

Aquest seminari, que s’organitza cada any, ha comptat amb la participació de rellevants especialistes tant nacionals com estrangers. Al llarg de les seves edicions ha tractat diversos temes centrals de la història rural europea, sempre des d’una perspectiva interdisciplinària i de llarga durada. El Seminari està adreçat tant als membres de la comunitat universitària com a tots aquells investigadors, i públic en general, interessats en la història rural.

Per a la realització dels Seminaris d’Història Econòmica i Social, a més d'ajuts per als cursos d’estiu de la UdG, s’ha comptat amb subvencions atorgades per diverses institucions. 


El Seminari d’Història Econòmica i Social de la UdG s’integra a la xarxa europea GDRI-CRICEC

MOBILITAT SOCIAL I MOBILITAT GEOGRÀFICA EN LA HISTÒRIA DE LES SOCIETATS RURALS

Girona, 2 i 3 de juliol de 2014

El seminari vol reunir treballs de recerca que analitzin processos de mobilitat social i mobilitat geogràfica en diferents moments històrics, que abracin des de l’època medieval fins als nostres dies. Els investigadors analitzaran en les seves exposicions la relació entre canvis socials i econòmics i canvis residencials, i exploraran noves metodologies per analitzar aquesta relació. També es presentaran recerques sobre canvis en la residència per raons familiars o matrimonials i, per tant, com a estratègies de reproducció social. Els investigadors també han estat convidats a explorar el sentit –ascendent o descendent– de la mobilitat social –tant de les dones com dels homes– que impliquen els canvis de domicili analitzats

Programa 2014.pdf


El Seminari d’Història Econòmica i Social de la UdG s’integra a la xarxa europea GDRI-CRICEC   

De quins pagesos parlem? Els processos de diferenciació social en la història rural europea

Girona, 27-29 de juny de 2013

Sovint s’ha confós la definició i classificació dels grups socials amb la definició d’unes estructures socials determinades. Potser per això, la definició i classificació dels grups socials no sempre han facilitat l’anàlisi del paper que les dinàmiques socials, condicionades per aquells grups socials, poden haver tingut en els canvis estructurals d’una societat. Els treballs que es presenten en aquest seminari proposen formes de definició i classificació dels grups socials que permeten estudiar les dinàmiques socials que s’amaguen darrere d’alguns canvis estructurals. De forma particular, s’abordarà la definició dels grups socials en relació amb els drets de propietat, amb l’objectiu de facilitar la comparació entre diferents societats històriques. També mereixerà una especial atenció el grup dels jornalers i els processos d’empobriment i enriquiment, entenent que aquests processos poden donar la clau tant per als estudis de processos de diferenciació en el si d’un mateix grup social com per als processos d’emergència o declivi de grups socials mitjans

Programa 2013.pdf


El Seminari d’Història Econòmica i Social de la UdG s’integra a la xarxa europea GDRI-CRICEC

ENRIQUIR-SE O EMPOBRIR-SE AMB EL DEUTE. CRÈDIT PRIVAT I CANVI SOCIAL EN EL MÓN RURAL

Girona, 27-29 de setembre de 2012

Els dies 27, 28 i 29 de setembre s'ha celebrat, a la Facultat de Lletres, el XXIV Seminari d'Història Econòmica i Social, que aquest any tractava el tema "Enriquir-se o empobrir-se amb el deute. Crèdit privat i canvi social en el món rural".

En aquesta edició el seminari ha passat a formar part de les activitats de la  xarxa europea  International Scientific Coordination Network (GDRI) "Crises and Changes in the European Countryside in the long run" (CRICEC). La xarxa aplega investigadors de set països diferents i s'ha creat amb la voluntat de reforçar els lligams existents entre els diversos grups  de recerca per tal de mobilitzar l’experiència històrica i proposar noves idees i noves maneres de pensar els problemes que avui dia sacsegen el món rural. Farà possible investigar els problemes suscitats per les crisis agrícoles i agràries, alimentàries i socials, així com els canvis que aquestes crisis comporten en el paisatge, el clima i la societat, i també permetrà analitzar críticament les solucions ideades per l’Estat i les famílies davant d’aquests problemes així com els canvis que se’n deriven per a la propietat de les terres. Es tracta d’un projecte que estudiarà l’evolució que s’han registrat a molt llarg termini en una àmplia àrea geogràfica: aquests dos enfocaments proporcionaran el marc experimental necessari per donar resposta als reptes del nostre temps.

  Programa


XXIII Seminari d’Història Econòmica i Social.

LES PRÀCTIQUES EMFITÈUTIQUES A L’ÈPOCA MODERNA I CONTEMPORÀNIA. Una perspectiva comparada.

Universitat de Girona, 16-18 de juny de 2011 

 

Els debats sobre l’emfiteusi han girat moltes vegades al voltant del seu suposat caràcter feudal, però preguntar-se sobre l’emfiteusi també significa preguntar-se sobre un instrument d’explotació de recursos i, per tant, un possible instrument de creixement econòmic i de distribució de rendes, en diferents èpoques, a moltes regions. El seminari reunirà experts de diferents països europeus i llatinoamericans interessats a aproximar-se a les pràctiques emfitèutiques a diferents regions i períodes, que abracen les èpoques moderna i contemporània, per reflexionar i discutir per què aquest instrument contractual va ser utilitzat o refusat per grups socials de característiques molt diferents i en contextos diferents. 

Programa


XXI Seminari d'Història Econòmica i Social XXISHES09.JPG 

Fonts per l'estudi dels grups i les desigualtats socials

Girona, 25 i 26 de juny de 2009

En aquest primer seminari del projecte “Dinámicas sociales y cambio histórico en sociedades rurales: el análisis de los grupos y las desigualdades sociales” (HAR2008-02960/HIST), l’equip investigador vol afrontar de manera conjunta tres problemes de l’anàlisi històrica de les societats: 1) els problemes de classificació dels individus i les famílies, 2) els problemes relatius als indicadors de la riquesa i la pobresa i 3) els problemes de detecció dels moviments de rendes en el si d’una població. Les fonts històriques disponibles per tractar amb èxit aquests tres problemes, variables segons les èpoques i les regions, i sovint escasses, no sempre faciliten la tasca, bàsica, d’identificar els grups i les desigualtats socials. Sovint ofereixen una imatge excessivament rígida i estàtica, que sabem o intuïm que no es correspon amb la realitat històrica, per definició dinàmica. La perspectiva comparada i la mirada de llarga durada a les diferents fonts –facilitada pel diàleg entre investigadors de diferents àrees i èpoques interessats en els mateixos problemes– han d’ajudar a superar aquests obstacles de cara a comprendre les dinàmiques socials reals que s’amaguen darrere els processos de canvi històric.

Organització: Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica, UdG), en el marc del projecte “Dinámicas sociales y cambio histórico en sociedades rurales: el anàlisis de los grupos y las desigualdades sociales” (HAR2008-02960/HIST) finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación.

Coordinació: Rosa Congost Colomer (UdG)

Ponents: Pere Ortí (CRHR-UdG), Jorge Gelman (Universidad de Buenos Aires), Giuliana Biagioli (Università di Pisa), Núria Sala Vila (CRHR-UdG), Gabriel Jover Avellà (CRHR-UdG), Gilles Postel-Vinay (EHESS-INRA), Joaquim M. Puigvert Solà (CRHR-UdG), Gerard Béaur (EHESS, CRH-París), Belén Moreno Claverías (Universidad Autónoma de Madrid), Julie Marfany (University of Cambridge), Rosa Congost Colomer (CRHR-UdG), Pere Gifre Ribas (CRHR-UdG), Rosa Lluch Bramon (CRHR/UB), Xavier Marcó Masferrer (CRHR-UdG), Tünde Mikes Jani (CRHR-UdG), Rosa Ros Massana (CRHR-UdG), Lluís To Figueras (CRHR-UdG), Josep Colls Comas (CRHR-UdG), Enric Saguer Hom (CRHR-UdG).

Programa pdf


XX Seminari d'Història Econòmica i Social poster XX SHES 

Terres, treball, diner: tres (o més) mercats problemàtics. Europa occidental, segles XII-XX

Girona, 27-29 de març de 2008

No es pot comprendre la història d’una societat si no es comprèn el conjunt de les seves dinàmiques socials. Algunes investigacions recents sobre els mercats de la terra, del treball i del diner han evidenciat no només la necessitat de revisar el paper d’aquests mercats en l’evolució de les societats objecte d’estudi, sinó també la necessitat d’estudiar-ne, d’una manera diferent, el funcionament. Aquest seminari posa en contacte investigadors de la història medieval, moderna i contemporània de diferents regions i països, interessats a explorar conjuntament noves vies metodològiques d’anàlisi històrica, les quals permetin incorporar l’estudi de les dinàmiques socials en l’estudi dels mercats, i promoure d’aquesta manera, des de la perspectiva regional comparada, la reflexió i el debat sobre la història social i econòmica d’Europa.

Organització: Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona, en el marc del projecte de recerca HUM2005-04731/HIST i de l’acció EXPLORA HUM2006-26462-E, finançats pel Ministerio de Educación y Ciencia. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Educación y Ciencia.
GDR : Sociétés rurales européennes, Groupe de recherches pour l’histoire économique et sociale des campagnes (XVe-XXe siècles) CNRS, SORE-GHREC

Coordinació: Rosa Congost (UdG) i Gérard Béaur (CNRS)

Ponents: Gérard Béaur (CNRS, EHESS), Mònica Bosch (CRHR, UdG), Fabrice Boudjaaba (Université Rennes 2), Jean-Michel Chevet (INRA), Rosa Congost (CRHR, UdG), Antoni Furió (Universitat de València), Ricard Garcia (CRHR, UdG), Gabriel Jover (CRHR, UdG), Erich Landsteiner (Universitat de Viena), Antonio López Estudillo (CRHR, UdG), Gilles Postel-Vinay (INRA, ENS), Enric Saguer (CRHR, UdG), Rui Santos (Universidade Nova de Lisboa), Lluís To (CRHR, UdG) i Sebastià Villalón (CRHR, UdG)


XIX Seminari d'Història Econòmica i Social XIX seminari.JPG

Les transformacions agràries del segle XVIII català

30 de novembre i 1 de desembre de 2006

 

Pierre Vilar va dedicar una part important de la seva tesi doctoral, Catalunya dins l’Espanya Moderna, a l’estudi de les transformacions agràries del segle XVIII català. El títol d’aquest seminari és el del tercer volum de l’edició catalana de l’obra, –que es correspon al segon volum de l’edició francesa–. La seva relectura, quaranta anys després, confirma el caràcter sòlid i pioner dels plantejaments de Pierre Vilar, que ja qüestionaven seriosament la idea d’un model únic de desenvolupament històric vers el capitalisme, basat en el cas anglès. Han hagut de passat moltes dècades perquè el canvi de paradigma anunciat per Vilar s’hagi acabat imposant en la historiografia europea. Mentrestant, les pàgines de Pierre Vilar han servit de referència a nombrosos investigadors catalans que, sovint atrets pels nombrosos interrogants plantejats per l’historiador, van voler i volen col·laborar a escurçar, amb les seves recerques d’arxiu, “la distància entre el que podrem dir aquí i el que caldria saber, a Catalunya i a Espanya sobre els problemes agraris concrets del segle XVIII”. Amb l’organització d’aquest seminari, el Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona, la revista Estudis d’Història Agrària i el comité d’iniciativa de l’Atelier Pierre Vilar volen oferir un balanç –i un marc de discussió– d’aquestes recerques, tot animant els joves investigadors a continuar llegint Vilar i a continuar endinsant-se en els arxius per tal de copsar millor, en una perspectiva d’història comparada, els “caràcters originals” de la història social catalana.

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona.

Coordinació: Rosa Congost Colomer

Lloc de realització: Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (Plaça Ferrater Mora, 1, Girona)

Ponents: Jaume Torras (Universitat Pompeu Fabra), Ramon Garrabou (Universitat Autònoma de Barcelona), Enric Tello (Universitat de Barcelona), Llorenç Ferrer (Universitat de Barcelona), Rosa Congost (Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona), Enric Vicedo (Universitat de Lleida), Francesc Valls (Universitat de Barcelona), Belén Moreno (Universidad Autónoma de Madrid).


XVIII Seminari d'Història Econòmica i Social XVIIIseminari2005.JPG 

Treball, món rural i canvi agrari a l’Europa contemporània. Noves perspectives d’anàlisi històrica

Girona, 16 i 17 de desembre de 2005

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona. Aquest seminari forma part de les activitats programades en el marc del projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia BHA2002-03051.

Coordinació: Rosa Congost Colomer

Ponents: Llorenç Ferrer (Universitat de Barcelona), Enric Saguer (Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona), Jean-Luc Mayaud (Laboratoire d’Études Rurales - SEREC, Lió, França), Giuliana Biagioli (Universitat de Pisa), Antonio López Estudillo (Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona), Pere Roca (Centre d’Estudis Històrics de Terrassa), Mònica Bosch (Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines), Antonio Míguez (Universitat de Santiago de Compostel·la) i Fernando Mikelarena (Universitat de Saragossa).  


XVII Seminari d'Història Econòmica i Social triptic XVII seminari 2004.jpg 

Les muntanyes i els homes: societat, economia, història (segles IX-XIX)

Girona, 5 i 6 de novembre de 2004

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives, UdG)

Coordinació: Josep M. Bringué, Rosa Congost i M. Àngels Sanllehy

Ponents: Jordi Abella (Ecomuseu de les Valls d’Àneu), Domènec Bascompte (Arxiu Històric Nacional d’Andorra), Jacinto Bonales (Universitat de Lleida), Josep M. Bringué (Universitat de Barcelona), Olivier Codina (Àrea de Recerca Històrica del Govern d'Andorra), Pere Gifre (Centre de Recerca d’Història Rural de la UdG), Gabriel Jover (Centre de Recerca d’Història Rural de la UdG), Tünde Mikes (Departament de Dret Privat de la UdG), Ignasi Ros (Universitat de Lleida), M. Àngels Sanllehy (Seccion d’Istòria, Institut d’Estudis Aranesi) i Roland Viader (CNRS, Toulouse).


XVI Seminari d'Història Econòmica i Social triptic XVI seminari 2003.jpg 

Paisatge, territori i societat. Una perspectiva històrica

27, 28 i 29 de novembre de 2003

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives, UdG) i Can Quintana-Centre Cultural de la Mediterrània (Torroella de Montgrí).

Coordinació: Gabriel Jover Avellà i Joaquim M. Puigvert Solà

Ponents: Santos Casado (Univ. Autónoma de Madrid), Ramon Garrabou (Univ. Autònoma de Barcelona), Fridolin Krausmann (Univ. de Viena), Manuel González de Molina (Univ. Pablo de Olavide, Sevilla), Gloria Guzmán (Consorcio de Agricultura Ecológica de Granada), David Molina (Univ. Autònoma de Barcelona), José Ramón Olarieta (Univ. de Lleida), Josep Pintó (Univ. de Girona), Santiago Riera (Univ. de Barcelona), Narcís Soler (Univ. de Girona), Enric Tello (Univ. de Barcelona).


XV Seminari d'Història Econòmica i Social imatge triptic XV Seminari 2002.jpg 

Propietat de la terra i anàlisi històrica: Teories, pràctiques i discursos

22 i 23 de novembre de 2002

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives, UdG)

Coordinació: Rosa Congost

Ponents: Robert C. Allen (Nuffield College, Oxford), Gérard Béaur (CRNS, París), Rosa Congost (Centre de Recerca d'Història Rural, UdG), Josep Fontana (Univ. Pompeu Fabra, Barcelona), Iñaki Iriarte-Goñi (Univ. de Zaragoza), José Miguel Lana Berasain (Univ. de Navarra), Juan Diego Pérez Cebada (Univ. de Huelva), Ricardo Robledo (Univ. de Salamanca) i Felipa Sánchez Salazar (Universidad Complutense de Madrid).


XIV Seminari d'Història Econòmica XIVSeminari.jpg 

Migracions. Perspectives regionals i dinàmiques globals

11, 12 i 13 de juliol de 2001

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives, UdG)

Coordinació: Rosa Congost i Àngel Duarte

Ponents: Enriqueta Camps (Univ. Pompeu Fabra), Josep Colls (Centre de Recerca d'Història Rural, UdG), Lluís Costa (Arxiu Municipal de Begur), Fernando Devoto (Univ. de Buenos Aires), Angel Duarte (Centre de Recerca d'Història Rural, UdG), Elda González (CSIC, Madrid), Enric Guinot (Univ. de València), David Moré (Arxiu Municipal de Tossa de Mar), Àngels Pascual (UAB), Gilles Postel-Vinay (École des Hautes Études en Sciences Sociales i INRA, París), Rosa Ros (Centre de Recerca d'Història Rural, UdG), Carmen Sarasúa (UAB), Miquel Solana (UAB), Narcís Soler (Univ. de Girona), Xavier Torres (Centre de Recerca d'Història Rural, UdG), César Yáñez (Univ. de Barcelona).

Crèdits de lliure elecció: convalidable per 2 crèdits de lliure elecció de la UdG.


XIII Seminari d'Història Econòmica curs patrimonials 2000.JPG 

Els arxius patrimonials

6 i 7 d'octubre de 2000

Organització: Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Vicens Vives, UdG) i Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric de Girona.

Coordinació: Rosa Congost i Pere Gifre

Ponents: Pere Gifre (Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines), Josep Matas (Arxiu Històric de Girona), Pere de Montaner (Arxiu Municipal de Palma de Mallorca), Carme Sanmartí (Universitat de Vic) i Santi Soler (Arxiu Comarcal de la Bisbal d'Empordà).


XII Seminari d'Història Econòmica curs estiu suro.JPG 

El negoci del suro a l'Europa contemporània

5 al 7 de juliol de 1999

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives) i Museu del Suro de Palafrugell
Coordinació: Rosa Congost (ILCC-UdG), Rosa Ros (ILCC-UdG) i Santiago Zapata (Univ. d'Extremadura)

Ponents: Pablo Campos (CSIC, Madrid), Ana María Cardoso Matos (Univ. d'Évora, Portugal), Miquel Clopés (AECORK i Institut Català del Suro), Miguel Elena (Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal, IPROCOR, Mèrida), Josep Espadalé (Museu del Suro de Palafrugell), Maria da Graça Filipe (Ecomuseu Municipal de Seixal, Portugal), Christel Hess (Museu de la Tècnica de Mannheim, Alemanya), José Ignacio Jiménez Blanco (Univ. Complutense de Madrid), Gregorio Montero (CIFOR-INIA, Madrid), Jordi Nadal (Univ. de Barcelona), Joan Puig (Institut Català del Suro) i Santiago Zapata (Univ. d'Extremadura).


XI Seminari d'Història Econòmica

L'organització de l'espai agrari: masos, possessions, cortijos i poderi

6 al 8 de juliol de 1998

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: López Rosa Congost, Biel Jover i Antonio Estudillo

Ponents: Giuliana Biagioli (Univ. de Pisa), Llorenç Ferrer Alòs (Univ. de Barcelona), Mercedes Gamero (Univ. de Sevilla), Maria Ginatempo (Univ. de Siena), Isabel Moll (Univ. de les Illes Balears), Antònio Morey (Univ. de les Illes Balears), María Parias (Univ. de Sevilla), Rosa Congost, Pere Gifre, Biel Jover, Antonio López Estudillo, Elvis Mallorquí, Enric Saguer, Lluís To i Xavier Torres (ILCC-UdG).


X Seminari d'Història Econòmica

L'agricultura capitalista a Europa (s. XIX-XX): explotacions familiars contra grans explotacions

30 de juny al 2 de juliol de 1997

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: Ramon Garrabou (UAB) i Enric Saguer (ILCC-UdG)

Ponents: Ramon Garrabou (UAB), Jean-Luc Mayaud (Maison Rhone-Alpes des Sciences de l'Homme, Lió), Gino Massullo (Instituto Meridionales di Storia e Scienze Sociali, Roma), Evi Karouzou (Universitat de Creta, Grècia), Lourenzo Fernández Prieto (Universitat de Santiago de Compostel·la), Manuel González de Molina (Universitat de Granada), Josep Colomé (Universitat de Barcelona) i Enric Saguer (ILCC-UdG).


IX Seminari d'Història Econòmica

Consum i mercat a la societat rural de l'Europa medieval i moderna

8 al 10 de juliol de 1996

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: Rosa Ros i Xavier Torres

Ponents: Bartolomé Yun (Universitat de Valladolid), Paolo Malanima (Universitat de Catarzaro), Xavier Lencina (Universitat de Barcelona) i Assumpta Muset (Universitat de Barcelona).


VIII Seminari d'Història Econòmica

Família, propietat i successió: aproximació històrica a les estratègies de reproducció familiar europees

Dates de celebració: del 10 al 12 de juliol de 1995

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: Rosa Congost, Enric Saguer i Lluís To

Ponents: Xavier Roigé (Universitat de Barcelona), Isabel Moll (Universitat de les Illes Balears), Bermat Derouet (EHESS, París), M. Dolores Muñoz (Universitat de Còrdova), Llorenç Ferrer (UB), Andrea Doveri (Universitat de Pisa), Lluís To, Pere Gifre, Mònica Bosch (ILCC-UdG) .


VII Seminari d'Història Econòmica

La pagesia medieval: formes de dominació i control del treball pagès en el feudalisme català

5 al 7 de juliol de 1994

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: Jaume Portella, Rosa Congost i Xavier Torres

Ponents: Gaspar Feliu (UB), Ramon Martí (UAB), Carolina Batet (UAB), Jaume Oliver (UAB), Josep M. Pons Guri (Arxiu Històric "Fidel Fita" d'Arenys de Mar), Antoni Virgili (UAB), Ricard Soto (UB), Coral Cuadrada (URV), Xavier Soldevila, Jaume Portella i Joan Blanco (ILCC-UdG).


VI Seminari d'Història Econòmica

Masos i masoveries: contrastos i similituds en la història rural europea

28 al 30 de juny de 1993

Organització: ILCC (secció Jaume Vicens Vives)

Coordinació: Rosa Congost, Enric Saguer, Xavier Torres i Pere Gifre

Ponents: Giuliana Biagioli (Universitat de Pisa), Serge Aberdam (INRA, París), Llorenç Ferrer (Universitat de Barcelona), Rosa Congost, Xavier Torres, Enric Saguer i Pere Gifre (ILCC-UdG).