Màster Universitari en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic

Objectius formatius i competències

Contacte

Centre d'Estudis de Postgrau
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Centre d’Empreses - Giroemprèn
Pic de Peguera, 11
17003 Girona

Tel. +34 972 210 299
Fax. +34 972 210 324
cep@udg.edu

Com arribar al CEP:

 

Preinscripció oberta

Objectius formatius i competències

Objectius

L’objectiu concret d’aquest màster és formar tècnics especialistes que disposin del coneixement necessari per poder desenvolupar amb eficiència projectes i treballs relacionats amb la sostenibilitat en l’edificació, així com en la gestió d’actius immobiliaris i els seus serveis. Alhora també es pretén fomentar entre els estudiants el caràcter emprenedor, per tal de facilitar la seva inserció i / o consolidació en el mercat de treball.

En l’àrea de Sostenibilitat s’integren els coneixements relacionats amb eficiència energètica, ús sostenible de l’aigua, càlcul de la petjada de carboni, anàlisi del cicle de vida, certificacions de sostenibilitat d’edificis i tots aquells aspectes relacionats amb l’edificació que afecten el medi ambient i per tant a l’economia i, en definitiva, al conjunt de la societat.

El Facility Management té l’activitat centrada en l’optimització d’edificis i construccions ja siguin relacionades amb el sector turístic, comercial, d’oficines o habitatges. Els principals camps d’actuació són la gestió energètica, d’instal·lacions i d’espais, així com de tots aquells serveis necessaris per desenvolupar l’activitat pròpia.

Els principals valors que aporta el Màster són el foment de l’emprenedoria i el permetre alinear d’una manera professional diferents disciplines en una organització. Alhora facilita les eines necessàries per desenvolupar noves tasques des d’una visió mediambiental, econòmica i social en l’ús de l’edifici i en la gestió del mateix al llarg de la seva vida útil. El Màster s’adreça majoritàriament a professionals del sector de l’arquitectura, la construcció, l’enginyeria i altres professionals relacionats amb la gestió d’immobles i la sostenibilitat d’edificis, així com a recent titulats que volen adquirir uns coneixements complementaris adequats a les noves demandes del mercat.

 

Competències bàsiques i generals

CB-01 - Sintetitzar i contrastar textos científics, aplicant-los a la creació i transferència del coneixement.

CB-02 - Analitzar, extreure i comunicar la informació de manera eficaç i eficient, en llengua pròpia i / o anglesa.

CB-03 - Analitzar les implicacions ètiques i morals de les actuacions professionals

CB-04 - Que els estudiants siguin capaços d'aplicar de forma sistemàtica els principis de qualitat, sostenibilitat i conservació dels recursos energètics i mediambientals als projectes professionals i / o d'investigació.

CB-05 - Que els estudiants siguin capaços d'implementar de manera generalitzada els preceptes de màrqueting, emprenedoria, economia, finançament i gestió de recursos humans en totes les actuacions i projectes d'actuació.

CB-06 - Treballar en equip pluridisciplinar

 

Competències específiques

CE01 - Capacitat per avaluar l'impacte mediambiental i eficiència energètica dels edificis

CE02 - Aptitud per a l'anàlisi avançat amb eines de suport informàtic per a la simulació de l'eficiència energètica, de paràmetres mediambientals i de gestió d'immobles i serveis

CE03 - Destresa per integrar el concepte d'eficiència energètica en edificis i instal·lacions durant les fases de disseny, dimensionament, licitació i execució

CE04 - Capacitat per modelitzar, analitzar i integrar els resultats de paràmetres mediambientals en el disseny i gestió dels edificis i els seus serveis

CE05 - Capacitat per interpretar i aplicar adequadament les normes de dret privat de caràcter immobiliari i mediambiental, juntament amb els coneixements econòmics i financers en projectes d'edificació sostenible

CE06 - Habilitat aplicar adequadament els coneixements de màrqueting i recursos humans en projectes d'edificació sostenible i en el desenvolupament d'empreses del sector turístic

CE07 - Capacitat avançada per analitzar, interpretar les dades obtingudes d'un procés de recerca o d'un treball professional

CE-08 - Habilitat per gestionar els recursos hídrics de forma sostenible en qualsevol projecte d'edificació o urbanístic

CE-09 - Capacitat per a comprendre noves estructures de gestió en la fase d'ús de l'edifici

CE-10 - Capacitat per avaluar els riscos en matèria de seguretat i salut en el treball