Màster Universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Sistema de garantia de la qualitat

Contacte

coordinadora del màster:

Mònica González Carrasco

Telèfon: 972 419 611

Correu electrònic: monica.gonzalez@udg.edu 

 

secretaria del màster:

Carles Trèmols

Telèfon: 972 418253

Correu electrònic: carles.tremols@udg.edu

Sistema de garantia de la qualitat

El Sistema de Garantia de la Qualitat del Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans s'emmarca dins la Política de Qualitat definida per la Universitat de Girona, d'acord amb els criteris de verificació establerts a nivell nacional i els propis procediments d'assegurament de la qualitat desenvolupats per la UdG.

A banda d'aquest marc general, el Consell de Màster ha definit un model docent propi que orienta la tasca docent i les relacions amb els estudiants i amb el món professional. De manera periòdica s'avalua l'acompliment dels objectius formatius del model al final de cada semestre acadèmic en la línia d'una millora continuada i progressiva de la formació i del valor que el màster intenta aportar a la societat (vegeu model de fitxa d'avaluació de la docència al final de la pàgina).

 

Model formatiu del Màster en treball, Relacions Laborals i Recursos Humans:

 

Metodologies docents actives

En els moments actuals la tendència general en la docència de màster és la utilització de metodologies actives adreçades al desenvolupament de competències a partir de la pràctica, el coneixement i la reflexió sobre la pràctica, i la millora continuada. La utilització de casos, projectes, problemes, etc. constitueixen eines útils per a l’assoliment de les competències. La idea fonamental és que l’estudiant tingui la sensació de que realment està aprenent.

 

Èmfasi en el coneixement de les tendències internacionals a nivell teòric i de pràctica professional

L’estudiant ha de tenir la percepció que allò que està aprenent està en línia amb l’estat de coneixement actual i les tendències de pràctica del que es fa a la resta del món. Així doncs, es dóna visibilitat a aquesta dimensió en el procés d’aprenentatge aportant referències i models de qualitat.

 

Introducció de les TIC en la formació

A tres nivells:

  • Introduir les novetats tecnològiques que s’estan desenvolupant en els diferents camps de treball professional relacionats amb la temàtica de les matèries del màster.
  • Fomentar que els estudiants incorporin les TICs en la realització dels seus treballs i que desenvolupin propostes innovadores que incloguin TICs.
  • Aprofitar els recursos TICs com a eines docents en benefici d’una millor qualitat en els processos d’ensenyament i aprenentatge, sempre que estigui justificat i sigui sostenible per al professorat.

 Visibilitat del component ètic en la formació

Des de fa uns quants anys existeix un debat important sobre la necessitat i la manera d’introduir la dimensió ètica en la formació universitària. En un màster sobre treball, relacions laborals i recursos humans aquesta necessitat és obvia però cal, a més, fer-la explícita, incorporant-la com una dimensió més de la pràctica docent. Els paradigmes basats en l’ètica de la justícia, la cura, la crítica i la professió constitueixen eines útils a l’hora d’introduir el debat sobre les qüestions ètiques de la pràctica professional, i també de la docència.

 

Estímul de l’orientació a la qualitat

És desitjable assolir entre els estudiants el desenvolupament d’un valor relacionat amb la qualitat de la pràctica professional i per tant, cal exigir-la a través dels processos d’avaluació. Cal trobar la manera que els estudiants comparteixin una idea de la qualitat com a responsabilitat col·lectiva i de col·laboració en els processos de millora, assumint que sovint les coses són millorables i que cal l’aportació col·lectiva per aconseguir-ho. Evidentment, per tal de reclamar de l’estudiant orientació a la qualitat, ens cal establir també un objectiu de qualitat en la docència i l’atenció a l’estudiant, a nivell de planificació docent, processos d’orientació, metodologies docents, coordinació entre el professorat, etc.

 

Vinculació dels estudiants al territori i a les xarxes i grups professionals

Una de les avantatges principals d’estudiar a la UdG és la possibilitat de conèixer l’entorn, la cultura i les pràctiques professionals, connectar l’estudiant amb els professionals i xarxes que treballen en el territori i la possibilitat de donar visibilitat a l’estudiant en l’entorn professional

 

Balanç equilibrat teoria-pràctica

Sovint es planteja la disjuntiva teoria-pràctica com quelcom problemàtic, generalment amb l’objectiu de criticar un suposat excés de teoria dins l’àmbit acadèmic, al que s’acusa de viure allunyat de la pràctica professional. Pel que fa al màster, es busca trobar un equilibri entre teoria i pràctica, assumint que una pràctica competent no és possible sense una fonamentació teòrica exigent i crítica, demostrant la utilitat de la teoria i les conseqüències negatives d’una pràctica no informada. En aquesta línia, el paper de les lectures, la discussió i la reflexió són fonamentals.

 

Orientació a la recerca

En relació amb el punt anterior, s’introdueix als estudiants en la recerca i la seva importància per a la producció de coneixement, amb independència que els estudiants triïn l’itenerari professionalitzador o de recerca:

  • Presentació de recerques a les classes, demostrant la seva importància en la generació de coneixement i la seva rellevància pràctica.
  • Problematització de les pràctiques professionals i reflexió crítica al voltant d’aquestes pràctiques, fent veure com podria la recerca ajudar a resoldre els problemes plantejats.
  • Plantejament d’una pràctica informada i basada en l’evidència.
  • Donar visibilitat als productes derivats de la recerca.
  • Col·laboració voluntària dels estudiants en projectes dels grups UdG que els permetin un acostament més directe a la pràctica de la investigació. 

Clima de treball col·laboratiu

Per assolir els objectius del màster i desenvolupar una cultura d’exigència i rigor basada en la col·laboració entre docents i estudiants, cal un clima de seguretat, respecte mutu, acceptació de les diferències i voluntat de compromís en el desenvolupament de les persones. Es busca més un model basat en la cooperació que en la competitivitat, entenent que el màster ha de servir al desenvolupament de les persones, tant dels estudiants com dels professors i la societat.

 

Modelat de les activitats i pràctiques que es demanen als estudiants

Sovint es demana als estudiants que realitzin activitats d’aprenentatge més o menys complexes i s’avaluen d’acord amb els estàndards professionals sense que, prèviament, se’ls hagin proporcionat models concrets que els permetin veure exemples sobre quins serien aquests estàndards i com s’espera que desenvolupin la tasca. En la mesura del possible, es potencia l’aprenentatge a partir de models adequats del tipus de tasques que es demanen als estudiants.

 

Avaluació continuada

Atès que en el màster no es permet una matrícula superior a 30 estudiants, és factible plantejar una avaluació continuada del procés d’aprenentatge, a través d’activitats significatives que posin de manifest el progrés en l’assoliment de competències. Les indicacions als estudiants sobre els requeriments de l’avaluació, com s’avaluaran les competències i quins nivells de competència s’estableixen per a cada nivell de qualificació han de ser clares i detallades. Cal garantir que l’avaluació està al servei de l’aprenentatge de l’alumnat.

 
Enquesta d'avaluació de la docència