Màster Universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Pràctiques

Contacte

coordinadora del màster:

Mònica González Carrasco

Telèfon: 972 419 611

Correu electrònic: monica.gonzalez@udg.edu 

 

secretaria del màster:

Carles Trèmols

Telèfon: 972 418253

Correu electrònic: carles.tremols@udg.edu

Pràctiques

Objectius formatius de les pràctiques

Les Pràctiques professionals i/o de recerca supervisades estan concebudes com el marc d'immersió de l'alumne en la realitat professional de les organitzacions (administracions públiques, empreses privades o entitats del tercer sector) o grups de recerca, en les quals posar en pràctica, actuant com un professional en formació i amb la supervisió adequada, els coneixements i competències adquirides durant la formació teorico-pràctica del Grau i del Postgrau. Les pràctiques professionals supervisades es realitzaran sota la tutela de professionals amb l'acreditació corresponent, prèviament determinada pel Consell de Màster.

 

Competències que adquireix l'estudiant amb les pràctiques

  • Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional per al treball i la direcció d'equips interdisciplinaris.
  • Identificar les pròpies capacitats d'aprenentatge i els contextos on aquestes capacitats es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la recerca i el desenvolupament professional estratègic.
  • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Mostrar les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • Dissenyar i desenvolupar propostes creatives i innovadores i avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
  • Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Altres Competències específiques que l'estudiant adquireixi depenen de l'itinerari escollit i de l'àmbit d'especialització del centre o centres on porti a terme les pràctiques i que seran prèviament pactades en el pla d'activitats a desenvolupar per l'estudiant. Aquest pla d'activitats haurà de contemplar les Competències del màster consensuades entre l'estudiant, el Centre de pràctiques i el tutor responsable de la Universitat i serà signat per les tres parts a l'inici del mòdul, juntament amb un document de confidencialitat i compromís.