Màster Universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Accés al doctorat

Contacte

coordinadora del màster:

Mònica González Carrasco

Telèfon: 972 419 611

Correu electrònic: monica.gonzalez@udg.edu 

 

secretaria del màster:

Carles Trèmols

Telèfon: 972 418253

Correu electrònic: carles.tremols@udg.edu

Accés al doctorat

El màster universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans forma part del programa de doctorat en Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut. Tanmateix, el títol de màster oficial capacita per accedir a qualsevol programa de doctorat en què l’estudiant sigui admès.

 
El programa de doctorat consta d’un període de formació i d’un període d’investigació. De manera general, el període de formació del doctorat està constituït per l’itinerari de recerca d’un màster oficial, inclòs el pràcticum de recerca i el treball de recerca.
 

Accés al període d’investigació
 
Per accedir al període d’investigació del programa de doctorat és necessari posseir un títol oficial de màster universitari o un altre del mateix nivell expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior (EEES) o aliena a aquest espai; prèviament, la Universitat ha de comprovar que el títol acredita un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que permet accedir a ensenyaments de postgrau en el país expedidor o, si escau, compleix algun dels altres requisits que es regulen en l’Real Decret 1393/2007.
 
La UdG estableix els procediments i criteris d’admissió al programa de doctorat corresponent en qualsevol dels seus períodes. Entre els criteris pot figurar l’exigència de formació prèvia específica en algunes disciplines.
 
En particular, l’alumnat que hagi ingressat al màster que li dóna accés al període d’investigació del programa de doctorat amb un títol de diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica ha d’acreditar un total de 120 ECTS de postgrau abans de poder inscriure la tesi doctoral.
 
Les persones que tinguin un títol de llicenciat/da, Arquitecte o Enginyer/a superior, podran accedir al doctorat cursant únicament 60 crèdits del màster.