Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Pràctiques Externes

contacte

Dra. Marta Sadurní

Coordinadora del Màster en Psicologia General Sanitària

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Telèfon: 972 418260

E-mail: marta.sadurni@udg.edu

Pràctiques Externes

PRÀCTIQUES EXTERNES

 

El Màster va obtenir la verificació com a estudi oficial professionalitzador, gràcies a garantir, segons s’estableix a l’Ordre Ministerial ECD/1070/2013, una oferta de places en centres de referència degudament autoritzats i registrats com a Centres Sanitaris en la seva Comunitat Autònoma. Aquesta qualificació dels centres o serveis sanitaris permet garantir una formació reconeguda d’alt nivell sanitari als estudiants.

 

Aquest Màster ofereix 40 places per a la realització de les pràctiques externes.  La preinscripció en aquest Màster suposa el compromís d’acceptació de la realització de les Pràctiques en el centre assignat en funció de la preferència i nota ponderada. 

 

La matèria de pràctiques externes té per objectiu que els estudiants posin en pràctica les competències treballades en el Màster, ja que obliga a l'estudiant a exercir el seu nou rol professional en un centre sanitari extern tutoritzat per un professional sanitari, que coordinarà i supervisarà les seves activitats en el centre. 

 

Les pràctiques externes del Màster s'estructuren en dues assignatures: l'assignatura Pràctiques externes 1 que es realitzen durant el segon semestre i a la qual corresponen 12 ECTS (aprox. 180h) i les Pràctiques externes 2 que es realitza en el tercer semestre amb 18 ECTS (aprox. 270h).

 

Els dos mòduls de pràctiques externes possibiliten que l'estudiant posi en pràctica les seves competències en més d'un departament o àrea sanitària. Així, les pràctiques externes 1 es realitzaran , sempre que sigui possible, en un mòdul o àrea sanitària mentre que les pràctiques externes 2 es realitzaran en un mòdul o àrea sanitària diferent. A més, aquest acompliment per part de l'estudiant podrà estar vinculat amb el seu treball final de Màster com un projecte dins de l'àmbit de la psicologia sanitària. 

 

 PROCÉS ASSIGNACIÓ PLACES PRÀCTIQUES EXTERNES

 

Els alumnes escolliran, per ordre de preferència, 10 opcions, com a màxim, entre els centres de practiques concertats pel Màster de Psicologia General Sanitària. 

 

El procés de selecció:

 

La Comissió Paritària del Màster farà el procés de selecció i assignació tenint en compte l’elecció de l’estudiant i la seva nota ponderada d’entrada al Màster. 

 

El mes de juliol la Secretaria de Coordinació del Màster enviarà un e-mail als estudiants amb la informació per la tria de les places de pràctiques externes:

 

1.     places a triar

2.     adreça WEB

 

A finals de juliol es realitzarà la tria “on line” de places per pràctiques externes per part de tots els sol·licitants (10 opcions màxim per ordre de prioritat).Posteriorment la Secretaria de Coordinació del Màster i l’Escola de Postgraus publicaran el llistat d’ADMESOS definitius amb la nota ponderada i la plaça de pràctiques externes assignada.

Es podran presentar reclamacions sobre la plaça de pràctiques externes assignada que seran resoltes per la Comissió Paritària del Màster.

 

Davant qualsevol dubte us podeu adreçar a:
 

Carles Trèmols

Secretaria de Coordinació d’estudis

Tel 972418253

carles.tremols@udg.edu

 

En el cas que l'alumne no estigui d'acord amb la plaça assignada enviarà la seva al·legació justificant el motiu. La Comissió estudiarà la possibilitat de re-assignació sempre i quan hi hagi places alternatives disponibles. 

Com a mesura extraordinària i per raons geogràfiques justificades l’alumne podrà aportar una nova proposta de centre psicosanitari. En aquest cas, que haurà de ser avalat per la Comissió paritària del Màster, es podrà obrir una plaça nova sempre hi quan el centre formalitzi el conveni que garanteixi aquesta plaça per cursos futurs. 

Cada alumne disposarà d’un tutor acadèmic (UdG o UOC) i un tutor del centre de pràctiques. Al final del pràcticum s’haurà de lliurar les memòries o documents d’avaluació segons la Guia de Pràctiques externes.

 

A l’inici de les practiques externes l’estudiant rebrà la Guia de Pràcticum que l’ajudarà a organitzar les memòries i documents a entregar així com l’organització de les tutories acadèmiques docents.