Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Competències

contacte

Dra. Marta Sadurní

Coordinadora del Màster en Psicologia General Sanitària

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Telèfon: 972 418260

E-mail: marta.sadurni@udg.edu

Competències

COMPETÈNCIES

Els estudiants han d'adquirir els coneixements i les competències necessàries per a la realització de recerques, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut. Quan aquestes activitats requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris, hauran d'haver après i incorporat en les seves competències la capacitat de la interrelació i col·laboració amb els altres professionals.

En concret, el Màster està dissenyat perquè s'adquireixin les següents competències bàsiques i específiques tal com estableix l'ordre ministerial.


Competències bàsiques:

- Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.

- Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.

- Formular hipòtesi de treball en recerca i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.

- Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable.

- Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.

Competències específiques:

- Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al que es disposa en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

- Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològic.

- Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.

- Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris.

- Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

- Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

- Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-ho.

- Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà. 

- Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia. 

- Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental. 

- Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que d'ells es deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.

- Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir l'avaluació dels mateixos. 

- Dissenyar, desenvolupar i si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

- Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, engegada i gestió d'una empresa, les seves diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.

- Tenir coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.

- Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària

D'altra banda, el Màster inclou les competències bàsiques definides en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (RD 1027/2011 de 15 de Juliol)  i que són les següents: 

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom.