Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Criteris d'accés al Màster

contacte

Dra. Marta Sadurní

Coordinadora del Màster en Psicologia General Sanitària

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Telèfon: 972 418260

E-mail: marta.sadurni@udg.edu

Criteris d'accés al Màster

Requisits d'accés al màster:

El títol proposat està dirigit exclusivament a persones que hagin obtingut la llicenciatura en psicologia o el grau en aquesta mateixa disciplina. Els requisits d'accés són: 

1) Tal com indica l'apartat 4.2. de l'Annex I del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster Universitari de Psicologia General Sanitària, la possessió del títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia que hagi possibilitat 90 crèdits ECTS, almenys, de caràcter específicament sanitari. 

En el cas que el títol de grau obtingut no arribés a 90 crèdits ECTS de caràcter sanitari s'acceptarà que l'alumne pugui mostrar la totalitat d'aquests crèdits presentant al costat de la titulació de grau la formació complementària que l'interessat hagi obtingut i que garanteixin aquesta formació de 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari. Aquesta formació inclourà com a mínim 100 hores (o el seu equivalent en crèdits europeus) de caràcter pràctic en l'àmbit sanitari.


2) Acreditar un nivell mínim d'anglès B2.1. Podeu consultar la taula d'equivalències entre títols d'anglès a: 

Taula Equivalències

Com puc acreditar el meu nivell d'anglès? 

Us recordem que per poder acreditar el vostre nivell d'anglès podeu accedir als exàmens lliures de la Universitat de Girona i als seus cursos anuals i d'estiu. Podeu consultar les noves dates d'exàmens i cursos a: 

Exàmens lliures: http://www2.udg.edu/slm/Ex%C3%A0mensoficials/Ex%C3%A0menslliures/tabid/19331/language/ca-ES/Default.aspx 
Cursos anuals i d'estiu: http://www2.udg.edu/slm/Cursos,informaci%C3%B3iinscripcions/tabid/6904/language/ca-ES/Default.aspx 
Dades de contacte del Servei de Llengües Modernes: llengues@udg.edu telèfon 972 418264
Quines matèries es consideren crèdits sanitaris?


D'acord amb l'ordre ECD/1070/2013 els criteris emprats per validar els 90 crèdits sanitaris previs a la realització del Màster seran els següents:

Per als Graduats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a:


-Matèries bàsiques de Branca de Ciències de la Salut 
-Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic i Psicobiologia
-Itineraris, esments o matèries optatives qualificades per la seva vinculació a la Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària.
-Prácticum realitzat en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut o Sanitària. 
-TFG realitzat en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut o Sanitària
-Matèries vinculades a Processos psicològics i Metodologia que possibilitin adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'Annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny.

Per als Llicenciats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a:

-Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic i Psicobiologia
-Especialitats, itineraris, opcions intracurriculares o matèries optatives de Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària.
-Prácticum realitzat en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut o Sanitària 
-Matèries vinculades Processos psicològics i Metodologia que possibilitin adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'Annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny

També podran considerar-se  crèdits de formació complementària:

- Els obtinguts en formació de postgrau que compleixi els requisits establerts en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social. 

- Els alumnes que estiguin en possessió del títol de llicenciat o grau en psicologia i hagin cursat estudis parcials de doctorat en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut podran sol·licitar el reconeixement com a complements de formació dels crèdits corresponents a mòduls cursats durant aquests estudis sempre que les competències i resultats d'aprenentatge de les matèries que es vulguin convalidar siguin equivalents.

Què s'ha de fer per saber si tinc els 90 crèdits de formació en psicologia sanitària?

S'ha de demanar un certificat a la universitat on s'hagi realitzat el grau o llicenciatura que justifiqui els 90 crèdits realitzats i adjuntar aquest certificat a la documentació aportada en el moment de fer la pre-inscripció. 

Què es pot fer si no es poden acreditar els 90 crèdits de formació en psicologia sanitària? 

 

Si un candidat no pot avalar documentalment l'obtenció dels 90 ECTS de caràcter específicament sanitari, haurà de cursar abans de l'inici del màster determinats complements de formació que garanteixi que els ha obtingut. La Universitat Oberta de Catalunya oferirà els següents complements de formació per als estudiants que els requereixin: 

Quadre d'assignatures Crèdits ECTS que s'oferiran com a complements de formació a la Universitat Oberta de Catalunya:

10.526 Avaluació psicològica 6 1r i 2n. Semestre
10.516 Bases genètiques de la conducta 3 1r i 2n. Semestre
10.528 Farmacologia i *endocrinologia del comportament 3 1r i 2n. Semestre
10.505 Introducció als mètodes de recerca en psicologia 3 1r i 2n. Semestre
10.518 Mètodes de recerca qualitativa 3 1r i 2n. Semestre
10.511 Mètodes de recerca quantitativa 3 1r i 2n. Semestre
10.514 Motivació i emoció 3 1r i 2n. Semestre
10.575 Prácticum 1 en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut 9 1r i 2n. Semestre
10.584 Prácticum 2 en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut 9 1r i 2n. Semestre
10.533 Principis d'avaluació en clínica i salut 3 1r i 2n. Semestre
10.504 Psicologia de la percepció 3 1r i 2n. Semestre
10.529 Psicologia de la personalitat 3 1r i 2n. Semestre
10.546 Psicologia de la salut i qualitat de vida 3 1r i 2n. Semestre
10.523 Psicologia de les diferències individuals 3 1r i 2n. Semestre
10.509 Psicologia del desenvolupament II 6 1r i 2n. Semestre
10.532 Psicopatologia infantil 3 1r i 2n. Semestre
10.545 Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I 3 1r i 2n. Semestre
10.558 Tècniques d'intervenció i tractament psicològic II 3 1r i 2n. Semestre
10.539 Ètica en la intervenció professional 3 1r i 2n. Semestre
10.549 Teràpia psicoanalítica 3 2n. Semestre

Els estudiants realitzaran els complements de formació necessaris al campus virtual de la UOC, integrats a les aules virtuals dels estudiants regulars del Grau de Psicologia, sent idèntics els punts dels programes com el sistema d'avaluació al d'aquests. 

En el cas específic dels Prácticums sanitaris els estudiants del Màster que precisin cursar aquestes assignatures com a complements de formació seguiran el mateix procés al que segueixen els estudiants del prácticum sanitari del Grau de Psicologia de la UOC, tant pel que fa a les activitats formatives encaminades a l'adquisició de competències com a l'avaluació de la seva consecució.
I si he realitzat la formació en psicologia a l'estranger?

De forma general, l'alumnat que estigui en possessió d'un títol superior estranger ha d'obtenir l'homologació del seu títol al títol nacional que doni accés als estudis de postgrau. El títol homologat haurà de complir els mateixos requisits assenyalats en aquesta secció.